Cov Tub Ntxhais Kawm Lus Askiv (ELL)

Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos Chav Ua Hauj Lwm Qhia Lus Askiv muaj cov khoos kas xws li nram no los pab rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv: Khoos Kas Qhia Lus Askiv, Khoos Kas Qhia Ob Yam Lus, thiab Khoos Kas Qhia Ntawv thiab Qhia Lus Nrog Rau Kab Lis Kev Cai.

Chav Ua Hauj Lwm Qhia Lus Askiv yuav sib zog npaj kom muab tau txoj kev kawm zoo tshaj plaws rau cov tub ntxhais kawm lus Askiv kom yav tom ntej lawv paub lus Askiv zoo, muaj lub hauv paus ruaj khov, txawj koom tes pab zej tsoom, thiab txawj koom tes nrog lwm tus. Chav Ua Hauj Lwm Qhia Lus Askiv los kuj koom tes nrog cov tsev neeg thiab ib zeej tsoom uas muaj me nyuam kawm ntawv hauv ELL los mus saib xyuas kom muaj txoj kev kawm rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg kom lawv txoj kev kawm loj hlob, thiab kom lawv muaj kev koom tes nyob rau hauv tsev kawm ntawv thiab sab nraud. Ntau yam kev pab uas ELL muaj rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab tsev neeg muaj xws li kev kawm ntawv, kev kawm kab lis kev cai, thiab tej yam hauv zej zog.

 

Cov Khoos Kas Qhia Lus Askiv:

Chav Ua Hauj Lwm Qhia Lus Askiv muaj cov khoos kas qhia lus nrog cov txuj tseem ntsiab uas yuav sib zog txhawb kom cov tub ntxhais kawm ntawv tib txhij txawj lus Askiv thiab kawm tau ntawv zoo los ntawm kev muab cov txuj thiab lus coj los sib xyaws kawm ua ke. Cov tub ntxhais ELL yuav kawm lus Askiv los ntawm qhov kev qhia raws li lawv lub hnub nyoog. Txoj kev qhia no yuav mus raws nraim li cov qauv txuj qhia ntawv hauv teb chaws, hauv lub xeev, thiab raws nraim li cov qauv qhia ntawv hauv koog tsev kawm ntawv no thiab tsis tas li ntawd, nws kuj mus raws ib yam li cov qauv qhia lus Askiv thiab. Lub hom phiaj ntawm txoj kev qhia lus nrog rau cov txuj tseem ntsiab yog yuav txhawb kom cov tub ntxhais kawm lus Askiv nyob rau txhua theem kawm tau ntawv raws li cov qauv thiab cov kev qhia nyob rau lawv qib.

 • Language Academy:  Cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib 1 txog qib 12 uas nyuam qhuav tuaj tshiab rau teb chaws no thiab xav kawm lus Askiv mas muaj peev xwm koom tes tau rau tus khoos kas Language Academy no. Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv tus khoos kas no los yeej kawm raws tib tug qauv qhia nyob rau lawv qib ib yam li lawv cov phooj ywg Asmesliskas thiab.
 • ELD nyob rau cov txuj tseem ntsiab: Nyob rau hauv chav kawm ntawv, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev pab cuam los ntawm ELL raws li lawv xav tau. Txoj kev qhia lus Askiv no yog yuav qhia mus raws nraim li cov qauv qhia ntawv hauv cov qib kawm ntawv thiab raws li cov qauv qhia lus Askiv.
 • Cov hoob ESL nyob qib 7 txog qib 12: Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav koom tes rau cov hoob uas muaj kawm lus nrog thiab yuav tau txais kev pab cuam tsim nyog kom mus kawm tau cov txuj tseem ntsiab.

 

Cov Khoos Kas Qhia Ob Yam Lus:

Chav Ua Hauj Lwm Qhia Lus Askiv yuav saib xyuas cov khoos kas qhia ob yam lus nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv. Lub hom phiaj ntawm cov khoos kas qhia ob yam lus yog yuav txhawb kom cov tub ntxhais kawm ntawv txawj hais ob yam lus, txawj nyeem, txawj sau, thiab paub txog kab lis kev cai nrog rau txoj kev kawm tau ntawv zoo. Nyob rau hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos, muaj ob hom khoos kas uas qhia ob yam lus xws li One-way Foreign Language Immersion thiab Two-way Language Immersion. Cov tsev kawm ntawv thiab cov lus uas qhia muaj xws li nram qab no:

One-way Immersion:

 • Adams Spanish Immersion Elementary (Lus Mev)
 • Benjamin E. Mays International Elementary (Lus Suav)
 • L’Etoile du Nord French Immersion Elementary (Lus Fab Kis)

Two-way Immersion:

 • Bruce F. Vento Elementary (Lus Mev)
 • Cherokee Heights West Side School of Excellence Elementary (Lus Mev)
 • Jackson Elementary (Lus Hmoob)
 • Phalen Lake Hmong Studies Elementary (Lus Hmoob)
 • Paul and Sheila Wellstone Elementary (Lus Mev)
 • Riverview West Side School of Excellence Elementary (Lus Mev)

Secondary Language Immersion:

 • Highland Park Junior High (Lus Mev)
 • Highland Park Senior High (Lus Mev)
 • Ramsey Junior High (Lus Fab Kis)
 • Central Senior High (Lus Fab Kis)

 

Cov Khoos Kas Qhia Lus thiab Kab Lis Kev Cai:

Chav Ua Hauj Lwm Qhia Lus Askiv yuav rau siab ntso tsim kom muaj cov khoos kas uas pab tau cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv khaws tau lawv thawj hom lus thiab kab lis kev cai tseg thaum uas lawv tab tom kawm lus thiab kab lis kev cai Asmesliskas. Ntau tus khoos kas uas tsi ntsees rau txoj kev txhawb qhia kom cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos khaws tau lawv cov lus thiab kab lis kev cai los kuj muaj lub hom phiaj qhia kom cov tub ntxhais kawm ntawv paub txog txhua tus tub ntxhais kawm ntawv, cov niam txiv, thiab neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv tej kab lis kev cai thiab. Cov khoos kas qhia lus thiab kab lis kev cai muaj ntau yam kev pab cuam thiab kev kawm rau cov tub ntxhais kawm ntawv, cov niam txiv, neeg ua dej num, thiab neeg zej zog. Cov kev pab cuam thiab kev kawm no muaj nyob rau cov khoos kas xws li nram no:

 • Hmong Enrichment Programs (HEP) muaj qhia ntawv rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv thiab muaj qhia lus Hmoob thiab kab lis kev cai Hmoob rau cov tub ntxhais kawm ntawv kom lawv khaws tau lawv tej lus thiab kab lis kev cai los ntawm cov khoos kas xws li Hmong Dual Language Program, Hmong Literacy and Culture, thiab Hmong Culture, Literacy, Art 'n' Dance (CLAnD).
 • Latino Consent Decree (LCD) muaj qhia ntawv rau cov tub ntxhais kawm lus Askiv uas yog haiv neeg Mev los ntawm kev pab ob yam lus, qhia ntawv Mev, thiab kab lis kev cai Latino.
 • Somali Enrichment Programs muaj qhia lus thiab kab lis kev cai Somali rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas yog haiv neeg Somali thiab yuav qhia kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv paub thiab to taub txog lwm haiv neeg tej kab lis kev cai thiab lub neej los ntawm tus khoos kas Somali Academic Language and Literacy (SALL).
 • Karen Enrichment Programs muaj qhia lus, qhia ntawv, thiab kab lis kev cai Karen rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas yog haiv neeg Karen kom lawv tsis txhob hnov qab lawv cov lus, ntaub ntawv thiab kab lis kev cai thiab yuav qhia kom lwm cov tub ntxhais kawm ntawv paub thiab to taub txog haiv neeg Karen cov lus thiab kab lis kev cai.

 

Yog xav paub ntxiv txog cov khoos kas thiab kev pab cuam no, thov hu rau Chav Ua Hauj Lwm Qhia Lus Askiv ntawm (651) 767-8320 los sis sau email rau ELL.info@spps.org. Thov mus saib Chav Ua Hauj Lwm Qhia Lus Askiv qhov website nyob rau ntawm http://ell.spps.org.