Cov Lus Uas PheeJ Nug Heev

 • Teev Npe Kawm Ntawv

  Peb yuav tau mus teev npe online los teev rau hauv ntawv? 

  Teev npe online thiab hauv ntawv los tau ib yam. Mus rau ntawm apply.spps.org es siv qhov School Finder los nrhiav kom paub meej tias cov tsev kawm ntawv twg thiaj muaj tsheb npav thauj koj tus me nyuam mus los. 

  Yuav ua li cas yog kuv xa ntau tshaj ib daim ntawv teev npe? 

  Peb yuav tso koj tus me nyuam npe rau ib lub tsev kawm ntawv raws li koj tau xaiv ntawm koj daim ntawv teev npe kawg ua ntej.  

  Thaum twg tsev kawm ntawv mam qhia rau peb paub hais tias peb tus me nyuam yuav mus kawm rau lub tsev kawm ntawv twg? 

  Cov tsev neeg uas xa ntawv teev npe mus ua ntej lub Ob Hlis tim 23, 2018 mas yuav yog lub Plaub Hlis xiab mas tsev kawm ntawv mam xa ntawv mus qhia rau cov tsev neeg paub hais tias lawv tus me nyuam yuav mus kawm rau lub tsev kawm ntawv twg (los sis nws lub npe raug zwm rau ntawm daim ntawv tos npe kawm ntawv lawm).  

  Yog hais tias tam sim no kuv tus me nyuam kawm ntawv nyob rau hauv ib lub tsev kawm ntawv thiab tseem yuav kawm mus ntxiv kom tas cov qib hauv lub tsev kawm ntawv ntawd, peb puas yuav tau rov qab ua ntaub ntawv teev npe dua? 

  Tsis tau. Koj tus me nyuam yuav tau kawm twj ywm nyob rau hauv nws lub tsev kawm ntawv tam sim no.  

  Yog kuv hloov tsev kawm ntawv no kuv puas plam kuv qhov chaw hauv kuv lub tsev kawm ntawv tam sim no? 

  Yog koj tsuas tso npe mus rau lub tsev kawm ntawv tshiab xwb koj yuav tsis plam koj qhov chaw, tab sis yog lub tsev kawm ntawv tshiab txais koj lawm, tej zaum koj yuav plam koj qhov chaw hauv lub tsev kawm ntawv qub.  

  Yog hais tias koj hloov siab es xav kawm twj ywm rau lub tsev kawm ntawv tam sim no, koj yuav tsum tau txhob lees txais lub tsev kawm ntawv tshiab. Hais mus qhia rau qhov chaw teev npe kawm ntawv paub tsis pub dhau hnub teev tseg rau hauv tsab ntawv txais (acceptance letter) uas lawv xa tuaj rau koj. Nco ntsoov hais tias yog koj yeem mus kawm rau lub tsev kawm ntawv tshiab lawm no ces tej zaud yuav tsis muaj chaw seem rau koj rov los rau lub qub lawm.  

  Cov tsev neeg uas tsis nyob rau hauv Xees Phos no puas tuaj teev npe kawm ntawv tau rau hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos?

  Tau. Raws li Minixaustas txoj cai teev npe kawm ntawv, cov tsev neeg yeej teev npe mus kawm ntawv tau rau qib PreK txog qib 12 hauv cov tsev kawm ntawv uas tsis nyob rau lawv cheeb tsam. Qhov yuav txais thiab tsis txais nyob ntawm lub tsev kawm ntawv ntawd muaj chaw seem. 

  Yuav ua li cas peb thiaj li yuav muaj feem zog tau mus kawm ntawv rau hauv ib lub tsev kawm ntawv twg?

  Nram qab no yog peb lub tswv yim uas yuav pab tau kom koj muaj feem ntau zog tau lub tsev kawm ntawv uas koj xaiv:

  1. Ua ntaub ntawv teev npe xa mus ua ntej lub Ob Hlis ntuj hnub tim 23, 2018.
  2. Teev npe mus kawm thaum uas koj tus me nyuam pib qib qis tshaj hauv lub tsev kawm ntawv tuaj. Lub sij hawm no yog lub sij hawm uas muaj chaw seem ntau tshaj.
  3. Yog hais tias nej nyob rau Cheeb Tsam uas muaj lub tsev kawm ntawv theem qis (elementary) los sis theem ob (secondary), nej yuav muaj feem ntau zog mus kawm rau lub tsev kawm ntawv ntawd dua lwm tus uas tsis nyob rau Cheeb Tsam ntawd, tab sis yuav tsum yog lub tsev kawm ntawv ntawd muaj chaw seem thiab yuav tsum mus raws li koog tsev kawm ntawv thiab lub xeev tsab cai uas tau teev tseg.

   Kuv tus me nyuam muaj feem npaum li cas yuav mus tau rau lub tsev kawm ntawv uas peb xaiv ua lub thib ib uas peb xav tau?

  Cov me nyuam kawm ntawv pheej nce thiab nqis, cov tsev neeg feem coob yeej tau mus kawm rau lub tsev kawm ntawv uas lawv xaiv ua lub thib ib lawm thiab. Nyob rau tej lub tsev kawm ntawv peb tsuas txais tau tub ntxhais tsawg tsawg kom haum xwb. Qhov nov yog ua raws peb tus txheej txheem txais me nyuam kawm ntawv hauv peb koog tsev kawm ntawv. 

  Kuv puas yuav muaj feem ntau zog mus kawm rau hauv lub tsev kawm ntawv uas kuv xaiv yog kuv xa ntaub ntawv teev npe mus ua ntej hnub kawg rau kev teev npe kawm ntawv?

  Tsis muaj. Cov ntaub ntawv teev npe uas tsev kawm ntawv txais tau ua ntej lub Ob Hlis ntuj hnub tim 23, 2018, yog cov uas tuaj txog raws sij hawm. Yog li no, peb yuav muab saib zoo tib yam tas nrho. 

  Puas yuav lav tau hais tias kuv tus me nyuam yuav tau mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv uas kuv xaiv tseg nyob rau hauv kuv daim ntawv teev npe kawm ntawv?

  Lav tsis tau. Muaj ntau lub tsev kawm ntawv tau txais npe ntau dua li qhov uas lawv muaj peev xwm txais tau. Yog hais tias tas nrho cov tsev kawm ntawv uas koj xaiv ntawd yog cov uas ib txwm yeej muaj chaw tsis ntau los sis ho txais npe ntau heev lawm, feem uas koj yuav tau kawm cov tsev kawm ntawv no kuj tsawg lawm. Yog yuav kom koj muaj feem ntau zog mus kawm rau cov tsev kawm ntawv uas koj xaiv, koj yuav tau xaiv lub tsev kawm ntawv ntawm koj lub zej zos (Community School) ua ib lub hauv koj daim ntawv teev npe kawm ntawv. 

  Yog peb tsiv los rau hauv koog tsev kawm ntawv no tom qab kev teev npe mus kawm ntawv xaus lawm no yuav ua li cas?

  Tub ntxhais yeej teev npe mus kawm ntawv thawm niaj thawm xyoo. Ua ntawv teev npe xa mus kom txog ua ntej hnub kawg yog qhov zoo tshaj uas koj tus me nyuam yuav tau mus kawm rau lub tsev kawm ntawv uas nej nyiam. Lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv yeej qhib thawm niaj thawm xyoo thiab pab txhua tsev neeg xaiv tsev kawm ntawv. Yog xav teem sij hawm mus teev npe, hu rau lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv ntawm 651-632-3760. 

  Kuv tus me nyuam yuav tsum muaj pes tsawg xyoo thiaj li yuav mus kawm tau ntawv?

  Cov me nyuam uas muaj tsib xyoos txwm ua ntej los sis rau thaum lub 9 hli ntuj hnub tim 1, 2018 thiaj li yuav mus kawm tau qib K rau xyoo kawm ntawv 2018-19. Cov me nyuam yuav tsum muaj plaub xyoos txwm ua ntej los sis rau thaum lub 9 hli ntuj hnub tim 1, 2018 mas thiaj yuav mus kawm tau tus khoos kas Pre-K rau xyoo kawm ntawv 2018-19. 

  Yuav ua li cas yog hais tias kuv tus me nyuam tsis tau muaj tsib xyoos rau thaum lub 9 hli ntuj hnub tim 1 tab sis kuv xav kom nws mus kawm ntawv rau xyoo kawm ntawv 2018-19?

  Muaj ib txhia me nyuam kuj npaj txhij mus kawm rau qib K ua ntej lawv muaj tsib xyoos lawm thiab. Yog hais tias koj tus me nyuam muaj tsib xyoos txwm rau lub caij thaum lub 9 hli ntuj hnub tim 2 mus rau lub 12 hlis ntuj hnub tim 31, tej zaum nws kuj yuav tau txais kev xeem mus kawm ntawv ntxov rau qib K thiab. Tus txheej txheem xeem me nyuam mus kawm rau qib K ntxov no yog yuav xeem seb nws puas paub tshaj qhov uas tsim nyog paub thiab nws puas muaj zog tshaj qhov uas yuav tsum muaj thiab ua tau tej yam loj thiab me tib si. Yog xav paub ntxiv los sis yog xav paub txog cov sij hawm thiab hnub, thov hu rau lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv. 

  NCO NTSOOV: Hnub kawg rau kev teev npe xeem mus kawm rau qib K ntxov yog hnub Wednesday, lub Peb Hlis tim 21, 2018. 

  Yog hais tias kuv nyob rau hauv Xees Phos, puas lav tau hais tias yuav muaj chaw rau kuv tus me nyuam mus kawm ntawv rau hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos?

  Tau, rau qib K txog qib 12. Lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv yeej yuav pab cov tsev neeg nrhiav kom tau ib lub tsev kawm ntawv rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv hauv Xees Phos. Thaum cov chav kawm Pre-K puv lawm, cov me nyuam lub npe yuav raug muab teev rau ntawm daim ntawv tuav npe tos kawm ntawv es thaum twg muaj chaw los sis yog tias muaj chaw ces mam hais mus rau cov tsev neeg paub. Kev txais mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv yog mus raws qhov kev xub muaj feem txais mus kawm ntawv. Yog xav paub ntxiv, mus saib phab X

  Kuv puas yuav tsum muaj pov thawj qhia txog kuv qhov chaw nyob?

  Tej zaum yuav nug kom koj muab pov thawj qhia txog koj qhov chaw nyob. Qhov nov yog siv los saib kev tsim nyog tau kawm ntawv thiab kev caij npav. Tej pov thawj qhia txog koj qhov chaw nyob yog tej yam xws li no tiam sis tsis yog tas li nov xwb: daim ID uas lub xeev muab los sis daim ntawv pov thawj tsav tsheb (license), thiab ib daim nqi hluav taws xob ua niam thiab txiv npe uas muaj nej qhov chaw nyob hauv daim ntawv teev npe. 

  Tej Koog thiab Cheeb Tsam

  “Koog” tsev kawm ntawv hauv zej zos yog dab tsi?

  Yuav ua kom cov tsev neeg uas nyob ze rau ntawm cov tsev kawm ntawv hauv zej zos (Community Schools) muaj feem ntau zog mus kawm rau cov tsev kawm ntawv ntawd, SPPS thiaj li tsim kom muaj koog rau cov tsev kawm ntawv hauv zej zos. 

  Cov ciaj ciam no yuav ntxiv ib feem ntxiv rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyob rau cov ciaj ciam no kom lawv muaj feem ntau zog tau mus kawm rau cov tsev kawm ntawv hauv lawv lub zej lub zos. Yog xa ntaub ntawv teev npe kawm ntawv mus tsis pub dhau lub Ob Hlis tim 23, 2018, cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyob ze rau cov tsev kawm ntawv hauv zej zos no yuav muaj feem ntau dua mus kawm rau cov tsev kawm ntawv ntawd. Cov ciaj ciam no yog kos:

  • Ua kom muaj kev cuam tshuam tsawg tshaj plaws rau cov tub ntxhais kawm ntawv/cov tsev neeg.
  • Txhawb kom cov tsev kawm ntawv muaj kev sib koom ua ke.
  • Ua raws nraim tsev kawm ntawv txoj cai uas tsuas pub neeg coob li cas rau hauv ib lub tsev kawm ntawv twg xwb.
  • Ua kom haum raws tej yam uas twb muaj nyob rau hauv zej zos lawm, xws li kev tsheb ciav hlau, pas dej thiab tej tiaj seem. 

  Cheeb Tsam yog dab tsi?

  Cov Cheeb Tsam yog 6 cheeb tsam (A-F1/F2) thoob plaws hauv peb koog tsev kawm ntawv. Cov cheeb tsam no tsis hloov thiab tseem nyob li qub li xyoo tas los. Nej yuav pom txhua Cheeb Tsam nyob rau daim qhia chaw ntawm phab qhia txog cov tsev kawm ntawv hauv phau ntawv no los sis mus siv qhov Nrhiav Tsev Kawm Ntawv (School Finder) ntawm apply.spps.org. 

  “Kev kawm sib txuas zias” (articulations) thiab txoj hau kev kawm mus ntxiv hauv zej zos yog dab tsi? Ob qhov nov yuav pab kom koj nkag tau rau hauv cov tsev kawm ntawv li cas?

  Cov tsev kawm ntawv District Magnet thiab cov hauv Cheeb Tsam muaj cov khoos kas tshwj xeeb los sis cov kev kawm uas yuav cia cov tub ntxhais kawm ntawv kawm “sib txuas zias” hauv tsev kawm ntawv theem qis mus rau theem nrab thiab theem siab, xws li tus khoos kas aerospace thiab txoj kev kawm uas siv lwm yam lus los qhia. Tab sis yuav tsum xyuas seb tus me nyuam puas ua raws li koog tsev kawm ntawv tus txheej txheem teev npe thiab puas paub los sis puas tau kawm tas tej yam uas yuav tsum kawm ua ntej nkag rau tus khoos kas no – tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv tsev kawm ntawv theem siab (high school). 

  Saib raws li chaw nyob, txoj hau kev kawm mus raws cov tsev kawm ntawv hauv zej zos yog txoj hau kev uas yuav coj cov tub ntxhais ntawm theem qis mus rau theem nrab thiab theem siab hauv lawv cheeb tsam. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas teev npe mus rau lub tsev kawm ntawv hauv lawv cheeb tsam yuav muaj feem mus nkag ntau dua. 

  Yog kuv xaiv ib lub tsev kawm ntawv uas tsis nyob rau hauv kuv Cheeb Tsam es lub tsev kawm ntawv ntawd tsis txais, kuv puas yuav cia li tau mus kawm rau hauv ib lub uas nyob rau hauv kuv lub zej lub zos?

  Tsis tau. Cov tub ntxhais kawm ntawv yeej muaj peev xwm xaiv tau ob lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv daim ntawv teev npe, yog tias lawv yuav teev npe mus kawm rau ib lub uas tsis nyob rau lawv cheeb tsam mas lawv yuav tsum tau xaiv lub uas nyob rau lawv cheeb tsam ua ib lub thiab. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum teev npe thiab/los sis hu rau lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv yog xav xaiv lwm yam. 

  Yog peb nyob sab nraud lawm tab sis ho ze rau Cheeb Tsam uas kuv tus me nyuam xav mus kawm lub tsev kawm ntawv theem siab (high school) ntawd, nws puas yuav tau mus kawm rau lub tsev kawm ntawv ntawd yog hais tias muaj chaw seem?

  Tsis tau. Nyob rau cov tsev kawm ntawv theem siab (high school) mas yog ciaj ciam kem lawm ces tsis txais lawm. 

  Kuv puas yuav tsum tau mus raws li txoj hau kev kawm mus raws cov tsev kawm ntawv (pathway) uas tau npaj tseg rau hauv kuv zej zos?

  Koj tsis tas mus raws li ntawd. Qhov nov yog npaj kom muaj kev xaiv thiab nej cov me nyuam tau mus kawm ntawv nrog cov me nyuam hauv nej zej zos xwb. Cov tsev neeg yeej muaj feem xaiv cov tsev kawm ntawv uas tsis nyob hauv lawv zej zos yog hais tias tseem tshuav chaw thiab tub ntxhais kawm ntawv ua raws li tsev kawm ntawv cov cai. 

  Yuav tsis muaj npav thauj mus rau cov tsev kawm ntawv hauv zej zos uas tsis yog nej cheeb tsam. Cov tsev kawm ntawv hauv zej zos yeej qhia qhov kawm mus raws cov tsev kawm ntawv (pathway) meej meej uas yuav mus txij hauv qib K mus txog ntua tsev kawm ntawv theem siab lawm. 

  Yog kuv tus me nyuam kawm hauv ib lub tsev kawm ntawv Regional los sis District Magnet (articulated/specialized learning program) uas nyob sab nraum peb cheeb tsam lawm, puas muaj chaw tseg rau nws rau theem khoos kas tom ntej?

  Muaj. Tus tub ntxhais kawm ntawv tsis tau teev npe dua, yeej tseg ib lub chaw rau nws lawm. 

  Qhov Xub Txais Mus Rau Ib Lub Tsev Kawm Ntawv

  Xub txais (priorities) yog dab tsi?

  Xub txais txhais tau hais tias yog cov theem sib txawv uas tsim nyog tsev kawm ntawv xub txais mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv twg ua ntej tshaj plaws. Mus saib rau phab page X kom paub ntxiv. 

  Qhov uas yuav xub txais cov me nyuam uas twb muaj ib tug kawm rau hauv ua ntej lawm (sibling priority) txhais tau li cas hais txog kev teev npe kawm ntawv?

  Qhov uas yuav xub txais cov me nyuam uas twb muaj ib tug kawm rau hauv ua ntej lawm (sibling priority) yog ib lub cib fim zoo rau cov tsev neeg uas yuav cia lawv cov me nyuam mus kawm ntawv ua ke. Yuav kom tau qhov sibling priority no, tsev neeg yuav tsum twb muaj me nyuam kawm ntawv rau hauv lub tsev kawm ntawv uas lawv xaiv ntawd rau xyoo 2017-18 lawm thiab nws yuav kawm txuas ntxiv mus hauv lub tsev kawm ntawv ntawd rau xyoo 2018-19. 

  Thov nco ntsoov:

  • Qhov uas yuav xub txais cov me nyuam uas twb muaj ib tug kawm rau hauv ua ntej lawm (sibling priority) txhais tsis tau hais tias tsuav yog ib tsev neeg twg twb muaj ib tug me nyuam kawm ntawv rau hauv ib lub tsev kawm ntawv twg ua ntej lawm ces lwm tus txawm yuav tau mus kawm rau hauv xwb.
  • Siblings txhais tau hais tias yog cov me nyuam uas koom tib tug niam tib tug txiv los sis neeg saib xyuas thiab nyob ua ke rau hauv tib lub tsev.
  • Yuav saib txoj cai txais me nyuam kawm ntawv seb txais tau coob li cas thiab yuav muab rau cov nyob ze ua ntej mam li xyuas qhov uas yuav xub txais cov me nyuam uas twb muaj ib tug kawm rau hauv ua ntej lawm (sibling priority). 

  Yog kuv twb muaj ib tug me nyuam kawm nyob rau qib kawg ntawm ib lub tsev kawm ntawv twg rau xyoo no lawm, puas yuav lav tau hais tias tus yau yuav tau tuaj kawm lwm xyoo?

  Tsis tau. Tus me nyuam hlob uas sam sim kawm nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv no yuav tsum rov qab tuaj kawm rau lub tsev kawm ntawv no lwm xyoo mas tus yau thiaj li tuaj tau raws li qhov sibling preference.

  Kev Thauj Mus Los

  Kuv tus me nyuam puas yuav tau caij npav mus kawm ntawv?

  Mus saib rau phab X kom paub txog kev tsim nyog caij npav. 

  Puas tseeb hais tias cov tub ntxhais kawm rau theem qis tau npav caij mus rau txhua lub tsev kawm ntawv hauv lawv Cheeb Tsam?

  Tseeb. Tsuav yog tseem nyob rau hauv cwj ciam uas qhia hais tias cov npav khiav li cas ntawd. Mus saib rau hauv qhov uas qhia hais tias npav khiav li cas hauv phab X ntawm phau ntawv qhia no. 

  Kuv tus me nyuam puas mus kawm tau rau ib lub tsev kawm ntawv hauv zej zos uas nyob rau Cheeb Tsam sab nraud lawm?

  Nej teev tau npe mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv zej zos sab nrauv. Tiam sis yuav tsis muaj npav thauj. 

  Kuv tus me nyuam puas mus kawm tau rau lub tsev kawm ntawv theem qis (elementary) uas nyob ze qhov chaw zov nws es tsis kawm lub ntawm peb Cheeb Tsam?

  Tau, cov niam txiv uas xav tso lawv tus me nyuam mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv uas nyob rau hauv Cheeb Tsam ntawm qhov chaw zov tus me nyuam mas yuav tau ua ntaub ntawv teev npe mus kawm rau lub tsev kawm ntawv ntawd. Tiam sis, qhov yuav txais thiab tsis txais mas lav tsis tau. 

  Yog hais tias kuv tus me nyuam mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv uas tsis nyob rau kuv Cheeb Tsam, kuv coj nws mus tos npav rau ntawm ib qho chaw uas muaj npav thauj mus rau lub tsev kawm ntawv uas nws kawm ntawd puas tau?

  Tsis tau. Yog tias koj tus me nyuam raug txais mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv uas tsis nyob rau koj Cheeb Tsam, koj yuav tsum tau siv koj tsheb thauj mus los. Txawm tias zoo li yooj yooj yim los cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis muaj feem caij npav yuav caij tsis tau npav mus kawm ntawv. 

  Peb puas mus kawm tau rau tus khoos kas International Baccalaureate (IB) uas tsis nyob rau peb Cheeb Tsam? Peb puas yuav tau npav caij? Khoos kas IB puas yuav txais cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis nyob rau Cheeb Tsam ntawm lub tsev kawm ntawv ntawd?

  Cov tub ntxhais kawm ntawv xav teev npe mus kawm rau ib tug khoos kas IB uas tsis nyob rau lawv Cheeb Tsam los tau, tab sis yuav tsum yog muaj chaw seem luag thiaj txais. Txawm tias luag txais los yuav tsis muaj tsheb npav thauj mus los. 

  Tsev Kawm Ntawv Theem Siab (High School) 

  Puas yog koj yuav tsum raug txais mus kawm qhov khoos kas International Baccalaureate (IB)/Advanced Placement (AP) thiaj li tau caij npav? Yuav teev npe li cas mus kawm cov khoos kas no?

  Tub ntxhais kawm ntawv tsis tas xeem mus kawm qhov khoos kas IB/AP. Tsuav lawv kawm ib chav uas tsim nyog li cov IB thiab AP tsis tu ncua kom paub hais tias lawv koom tes rau hauv qhov khoos kas IB los sis AP ces lawv muaj feem caij npav lawm. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas teev npe thiab tau kawm rau hauv qhov khoos kas IB los sis AP lawm mas yuav muaj feem tau caij npav mus kawm ntawv raws li cov txheej txheem qhia caij tsheb npav. Yog tus tub ntxhais kawm ntawv tsis kawm qhov khoos kas ntawd thaum twg ces npav tsis thauj nws thaum ntawd lawm thiab. Yeej muaj kev txiav txim siab ua ntej lawm hais tias tsuas txais tub ntxhais kawm ntawv coob li cas rau ib qhov khoos kas xwb. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyob hauv cov khoos kas tshwj xeeb yuav tau kawm ua ntej ces mam li ntsaws zuj zus kom puv raws li cov rooj uas SPPS tau npaj ua ntej lawm.  

  Tom Qab Teev Npe Kawm Ntawv/Txais Mus Kawm Ntawv Lawm

  Yuav ua li cas thaum Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS) txais kuv tus me nyuam mus kawm ntawv lawm?

  Tsev kawm ntawv mam li xa ntawv thiab/los sis sau email los qhia rau cov tsev neeg paub. Tub ntxhais kawm ntawv tsuas teev npe tau rau ib lub tsev kawm ntawv rau xyoo kawm ntawv yuav los tom ntej no nkaus xwb. 

  Yuav ua li cas yog hais tias kuv tus me nyuam tsis raug txais mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv uas nws xaiv hauv daim ntawv teev npe?

  Tsev kawm ntawv yuav muab koj tus me nyuam lub npe tso rau hauv daim ntawv tos npe kawm raws li tsev kawm ntawv txoj cai xaiv tsev kawm ntawv. Yog muaj chaw seem thaum twg, tsev kawm ntawv mam hu rau koj thiab muab lub cib fim rau koj tuaj mus teev koj tus me nyuam npe kawm ntawv rau lub tsev kawm ntawv ntawd. Yog xav paub txog lwm txoj kev xaiv, thov hu rau lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv ntawm 651- 632-3760. 

  Daim ntawv tos npe kawm yog dab tsi?

  Ntawv tos npe yog ib co ntawv uas tsim rau cov tsev kawm ntawv thiab khoos kas uas muaj neeg xa npe tuaj coob tshaj li qhov uas muaj chaw txaus. Thaum twg ua tau, peb yuav muab tub ntxhais kawm ntawv tso rau thawj lub tsev kawm ntawv uas lawv xaiv. 

  Peb tsuas muab tub ntxhais kawm ntawv cov npe tso rau hauv daim ntawv tos npe kawm yog tias lawv tsis tau mus kawm rau thawj lub tsev kawm ntawv ua lawv xaiv nkaus xwb. Peb yuav muab tub ntxhais kawm ntawv lub npe tso rau daim ntawv tos npe kawm yog tias:

  • Thawj lub tsev kawm ntawv thiab lub ob uas lawv tau xaiv tsis txais lawv vim tsis muaj chaw txaus LOS SIS
  • Tub ntxhais kawm ntawv raug txais mus kawm rau lub tsev kawm ntawv thib ob uas lawv xaiv 

  Cov ntawv tos npe no yuav tas rau ob lub lim tiam tom qab pib kawm ntawv rau cov tsev kawm ntawv thiab cov khoos kas feem ntau. (Tshwj cov khoos kas xws li cov khoos kas Pre-K, cov khoos kas uas siv lwm hom lus qhia hauv tsev kawm ntawv theem qis thiab Capitol Hill Gifted and Talented.) 

  Kuv tus me nyuam puas nyob tau rau ob daim ntawv tos npe?

  Tsis tau, tub ntxhais kawm ntawv tsuas nyob tau rau ib daim ntawv tos npe xwb. Qhov nov yog daim ntawv tos npe mus rau thawj lub tsev kawm ntawv uas koj tus me nyuam xaiv. 

  Yog hais tias peb nyob ze rau ib lub tsev kawm ntawv twg, puas txhais tau hais tias lub tsev kawm ntawv ntawd yeej yuav txais peb xwb?

  Tsis tau. Qhov uas ib lub tsev kawm ntawv twg yuav txais thiab tsis txais mas nyob ntawm seb koj tsim nyog luag xub txais ua ntej tshaj los tsis tsim nyog thiab nyob ntawm seb koj puas nyob rau lub tsev kawm ntawv ntawd Cheeb Tsam (A txog F1/F2), tsis yog nyob ze ces yuav tau. 

  Cov Ntawv Kawm/Kev Qhia

  Tus “qauv-kawm raws” txhais li cas?

  Minixautas Fab Kev Kawm Ntawv tsim tus “qauv txawj ntse” uas cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum kawm nyob rau txhua qib thiab txhua yam kev kawm. SPPS kho nws cov kev kawm thiab kev qhia kom raws li cov qauv nov. 

  Rau Askiv thiab txuj ntaub ntawv, tsoom fwv tau tsim ib co Qauv Cag Txuj (Common Core Standards) uas lub Xeev Minixautas tau nrog pom zoo. SPPS kho nws txoj kev qhia Askiv thiab Txuj Ntaub Ntawv raws li cov Cag Txuj (Common Core Standards) ntawd. 

  Cov leb qib K-12 kho raws li Minixautas cov Qauv Kawm Leb. Muaj xeem los ntsuas cov tub ntxhais txoj kev kawm kom xib hwb paub kho txoj kev qhia los haum rau cov tub ntxhais kawm ntawv. 

  Ua li cas kuv thiaj paub hais tias kuv tus me nyuam yuav kawm dab tsi nyob rau hauv tsev kawm ntawv?

  Thov mus saib koog tsev kawm ntawv chav Office of Teaching and Learning lub vas sab kom paub hais tias qhian dab tsi nyob rau hauv peb cov tsev kawm ntawv: spps.org/otl. Tsis tas li, mus saib phab X ntawm phau ntawv no thiab. 

  Kuv yuav nrhiav qhov twg thiaj paub hais tias txhua txhia lub tsev kawm ntawv ua tau zoo li cas?

  Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS) yuav ua kom yooj yim rau koj mus saib seb tsev kawm ntawv ua tau zoo li cas. Thov mus saib School Data Center qhov website ntawm spps.org/data. 

  Qhov khoos kas uas siv ib hom lus los qhia (Oneway immersion) thiab qhov uas siv ob hom lus los qhia (dual language immersion) sib txawv li cas?

  Qhov tseem ceeb ces qhov txawv ntawm ob tug khoos kas no tsuas yog hom lus uas hais los ntawm cov tub ntxhais uas kawm rau tus khoos kas no xwb. Cov khoos kas uas ua ib hom lus qhia yog tsim rau cov tub ntxhais uas ib txwm hais lus Askiv. Cov khoos kas uas ua ob hom lus qhia yog tsim los pab kom cov uas txawj lus Askiv los sis lwm hom lus zoo dua tau los kawm ua ke rau hauv tib chav. Yog xav paub ntxiv, hu rau chav Office of Multilingual Learning ntawm 651-767-8320. 

  Yuav ua li cas kuv thiaj paub hais tias kuv tus me nyuam lub tsev kawm ntawv muaj cov kev kawm dab tsi tom qab lawb ntawv?

  Yog xav paub, thov hu mus rau lub tsev kawm ntawv, tab sis thov qhia rau koj paub hais tias tej zaum cov kev kawm uas peb muaj tam sim no yuav hloov rau thaum lub caij nplooj ntoos zeeg 2018. Mus saib rau phab XX kom paub ntxiv txog cov kev kawm tom qab lawb ntawv. 

  Qhov AP thiab IB sib txawv li cas?

  Ob qhov AP (Advanced Placement) thiab IB (International Baccalaureate) nov puav leej yog muaj los

  txhawb kom tub ntxhais kawm ntawv tau kawm cov ntawv mus kom ceev. Qhov AP nov yog cov kev kawm uas nyuaj ib yam li hauv tsev kawm ntawv qib siab (college) uas npaj los ntawm cov tsav xwm hauv tsev kawm ntawv qib siab (college), uas yog ib lub koom haum uas txuas txoj kev ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv mus rau qib siab (college) thiab muaj lub cib fim. Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv theem siab (high school) uas kawm qhov AP no yuav muaj feem tau qhab nia mus rau hauv tsev kawm ntawv qib siab (college) yog lawv xeem tau zoo txaus. Qhov IB nov yog ib qhov khoos kas uas kawm kom tau diploma thiab thoob plaws ntiaj teb nrog paub. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas kawm cov chav IB no yuav muaj feem tau qhab nia mus rau tsev kawm ntawv qib siab (college) yog hais tias lawv xeem tau zoo txaus. Nrog tus pab tswv yim (counselor) rau txoj kev kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv tham txog tej yam uas nej xav paub ntxiv txog cov khoos kas no. 

  Noj Mov Hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos

  Yog tias peb tsim nyog noj mov dawb los sis them tus nqi txo, puas muaj lwm yam kev pab cuam sab nraud uas peb yuav tsim nyog txais?

  Muaj. Cov tib neeg yeej muaj peev xwm tsim nyog txais kev pab los ntawm WIC (nyiaj muas noj) yog hais tias lawv yog ib tug poj niam cev xeeb tub los sis muaj lwm cov me nyuam 5 xyoos rov hauv. Tej zaum nej yuav tsim nyog tau Minnesota qhov khoos kas health insurance xws li MNSure, Minnesota Care thiab General Assistance Medical Care. Yog xav paub ntxiv, thov hu rau Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos qhov chaw pab zaub mov hauv tsev kawm ntawv ntawm 651- 603-4950, los sis qhov chaw saib kev noj qab haus huv rau tub ntxhais kawm ntawv nyob rau hauv Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv ntawm 651-632-3763, los sis spps.org/studentwellness. 

  Kuv twb tsis tsim nyog noj mov dawb los sis them tus nqi txo, vim li cas kuv tus me nyuam ho tau noj sus dawb?

  Ntau lub tsev kawm ntawv hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos tab tom koom tes rau United States Department of Agriculture’s (USDA) qhov khoos kas Community Eligibility Provision (CEP). Nov yog ib qho khoos kas uas pub zaub mov rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv ntawd noj dawb. Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos twb tau pluag tshais noj dawb lawm. 

  Cov tsev kawm ntawv raug xaiv los koom tes rau qhov khoos kas no raws li qhov feem pua ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog noj mov dawb vim hais tias lawv koom tes rau cov khoos kas uas pab nyiaj txiag. Yog xav paub hais tias lub tsev kawm ntawv twg koom tes rau qhov khoos kas no, mus saib hauv spps.org/nutrition. 

  Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv Yuav Tsum Tau Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv

  Kuv tus me nyuam puas yuav tau txhaj tshuaj tiv thaiv ua ntej yuav tau mus kawm ntawv?

  Lub xeev txoj cai (MS 121A.15) hais tias kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv uas nyob rau hauv Minnesota no yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom lawv tsis txhob raug cov kab mob thaum yau. Niam txiv muaj peev xwm ua tau ntaub ntawv thov kom zam rau lawv tus me nyuam tsis txhob txhaj tshuaj vim kev mob nkeeg los sis kev ntseeg. Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv uas tuaj tshiab rau hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos yuav tsum tau nqa lawv daim ntawv txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob (immunization record) los sis daim ntawv zam kev txhaj tshuaj mus rau lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv thaum lawv mus ua ntaub ntawv teev npe kawm ntawv. Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob muaj xws li diphtheria, pertussis thiab tetanus (DPT); polio; measles, mumps thiab rubella (MMR); Hepatitis B thiab varicella (chicken pox). 

  Ib co tshuaj ntxiv muaj xws li: (1) Meningococcal thiab Tdap rau cov tub ntxhais uas kawm qib 7-12; (2) Hepatitis B thiab Hepatitis A rau cov me nyuam uas mus kawm rau hauv chaw zov me nyuam los sis cov tsev kawm ntawv uas npaj khoos kas los qhia cov me nyuam yaus uas tseem yuav mus kawm ntawv; thiab (3) ntaub ntawv qhia txog kev txhaj tshuaj rau Hepatitis B, Varicella, thiab MMR rau txhua qib K-12. 

  Hais rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas kawm rau hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos, lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv yuav pab kuaj mob rau mus kawm ntawv thiab pab txheeb cov ntawv txhaj tshuaj. Kuj muaj pab txhaj tshuaj tiv thaiv (Immunizations) pab rau cov uas tsis muaj ntawv kho mob (health insurance) los sis cov insurance uas tau ntawm lub xeev Minixautas los thiab. Yog xav paub ntxiv, hu rau qhov chaw saib kev noj qab haus huv rau tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv ntawm tus xov tooj 651-632-3763 los sis mus saib hauv spps.org/ studentwellness.