Student reading
 • Waa Xilligii aad Dugsi Wanaagsan Dooran Lahaydeen!

  Xilliga Kama Dambaysta ee Arjiyada:February 28, 2020
  Arjiga ka buuxi bogga internet-ka spps.org/apply

 • Tusmada Xulashada Dugsiyada PreK-12 ee 2020-21

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.
 • Yay tahay inuu Codsado?

  Arji cusub ayaa la rabaa haddii:

  • Uu ilmuhu hadda diiwaan-gashanyahay, laakiin uu codsanayo iskuul kale.
  • Uu ilmhuhu ku cusub yahay Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul.

  Arjiga aalaaba lagama doonayo ardayda:

  • Sii joogayso iskoolkooda ama sii wadan doonto barnaamijkooda magnet-ka ah sannadka soo socda
  • Ardayda deggan Saint Paul oo hadda iskoolka dhigato, isla markaana gelayo fasalka Kindergarten, fasalka 6-aad ama 9-aad iyagoo sii wadan doono barnaamijkii tubta tacliinta (pathway) ee iskoolkooda uga socday. Si aad u ogaatid iskoollada leh barnaamijka tubta tacliinta, buuggan dhammaadkiisa ka raadi iskoolka aad xulan laheyd.

  Ahmiyadaha Diwaangelinta
  Marka la samaynayo diiwaan-galinta, ardayda waxaa lagu qiimeeyaa shuruudo dhowr ah oo qodobbeysan intaan ardayga loo qaadan iskool. Ahmiyadda diiwaan-galintu kama dhigna in ardayga la aqbalay.

  Liiska Sugitaanka boosaska
  Liiska sugitaanka waxaa loo sameeyay iskuullada iyo barnaamijyada helo codsiyo ka badan inta ay u hayaan kuraas ama baaxad. Ardayda waxaa lagu daraa liiska sugitaanka iyadoo liiska loo gelinayo hab ku salaysan iskuulkooda doorashada koobaad. Haddii boos bannaanaado, ardayda waxaa loo tix-gelinayaa doorashadooda koobaad. Liiska Sugitaanku wuxuu dhacaa laba usbuuc kadib markuu iskuulku billawdo sida ay sameeyaan badi iskuullada iyo barnaamijyaduba (markii laga reebo—xagga dhicitaanka—barnaamijyada Pre-K, barnaamijyada luuqadaha ee “language immersion programs” iyo Capitol Hill Gifted and Talented).

  Fadlan Ogow: Ardayda la qiimeeyay inay yihiin kuwo hibo leh oo u qalmo barnaamijka Gifted and Talented ee iskoolka Capitol Hill ballan-qaad uma haystaan inay boos ka helaan iskoolkaas.