Tusmada Xulashada Dugsiyada PreK-12 ee 2017-18

 • Ma inaan Arji Buuxsadaa?

  Sida caadiga ah arji loogama baahna ardayda:

  • Sii dhiganaysa iskuulkooda ay hadda dhigtaan ee usii gudbaya fasal kale.
  • Ardayda deggan St. Paul ee ka diwaan-gashan Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul ee galaya fasallada 6 ama 9 iyagoo raacaya tubta iyo qorshaha tacliinta ee iskuulkooda.

  Arji ayaa laga rabaa inay buuxsadaan ardayda:

  • Hadda ka diwaan-gashan iskuullada ee galaya fasallada 6 ama 9 kuwaas oon deganayn gudaha xadka Magaalada St. Paul.
  • Hadda ka diwaan-gashan iskuullada ee xiisaynaya inay doortaan iskuulka xaafad kale, ama kuwo heer Degmo ama Gobol.
  • Galaysa iskuul walaalahood ay dhigtaan oo aan horay iskuul u dhigan, laakiin ay hadda ugu horreyso.
   • Fadlan ogow: “Ahmiyadda walaalaha” waxay qoysaska siinaysaa fursad wayn oo ay carruurtoodu hal iskuul ku wada dhigtaan. Si loo tixgaliyo ahmiyadda walaalaha, qoysasku waa in ilmo uu horray ugu dhiganayey iskuulka ay codsadeen islamarkaana uu sii dhigan doono sanad-dugsiyeedka 2017-18. “Ahmiyadda walaalaha” ballan-qaad uma noqon karto galitaanka iskuulka.

  Dhammaan barnaamijyada Pre-K waxay muhiimadda diiwaangalinta ku saleeyaan in ardaydu u qalmaan cuntada lacag la’aanta ah ama qiimaheeda la dhimay, luuqada guriga lagaga hadlo ama waxbarashada gaarka ah.

  Haddii aad wax su’aal ah qabto, fadlan la xiriir Xarunta Meelaynta Ardayda ood ka wici karto 651-632-3760.

   

  Sharaxxaadda Ahmiyadaha

  Soonaha Dugsiga Xaafada, Ahmiyadani waxay khusaysaa ardayda dugsiyada hoose oo dhan.  Waxaa ahmiyada la siinayaa ardayda degan soonaha dugsiyada xaafada si ardayda degan  xaafada dugsiga u galaan. 

  Muujinaya St. Paul: Ahmiyada aqbalaadani waxay ku salaysantahay deganaansha aha cinwaan ku yaala xaafad ay baahi badani ka jirto, taas oo lagu qeexay saamiga deganaadayaasha mudan in la siiyo qado lacag la’aan ah ama qiimo jaban; saamiga degaanadayaasha luuqadooda gurigu ahayn Ingiriis; iyo inta aqoonta akhriska iyo xisaabtu la’egtahay ardayda xaafadaas degan.

  Kadib marka ardayda loo ogolaado dugsiga soonaha xaafada, dugsiyada ku yaala xaafadaha faqrigoodu hooseeyo waxaa boqolkiiba 25 kuraasta la heli karo loo gaar yeelayaa  ardayda degan xaafadahaas.

  Liistada dugsiyadaas ee fqrigoodu hooseeyo waxaa ka mid ah: Capitol Hill Gifted and Talented, Chelsea Heights Elementary, Expo Elementary, Groveland Park Elementary, Highland Park Elementary, Horace Mann School, Jie Ming Mandarin Immersion Academy, J.J. Hill Montessori, L’Etoile du Nord French Immersion (Lower and Upper Campus), Nokomis Montessori (South Campus), Randolph Heights Elementary, and St. Anthony Park Elementary.  Akhbaar dheeraada ah wac Xarunta Meelaynta Ardayda 651-632-3760.

   

  Aagga: Ahmiyada waxaa la siindoonaa ardayda ku nool xuduudka aagga la aqoonsaday (A-F1/F2), balse ka baxsan soonaha dugsiga xaafada

   

  Gobol: Waxaa ahmiyada la siindoonaa ardayda codsanysa in ay galaan dugsi cinwaankooda dugsi-goboleed Magnet u ah.

   

  Degmada:  Waxaa ahmiyada la siindoonaa ardayda codsanysa in ay galaan dugsi-degmo oo Magnet-ah, ardaydaas oo ku nool xuduuda ay ka koobantahay Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul

   

  Ka baxsan degmada:  Ardayda ku nool meel ka baxsan Magaalada Saint Paul waa loo ogolaan karaa in ay galaan dugsiyada degmada haddii boos banaan loo helo.

   

  Tix-galin siin Shaqaale Gaar ah: Ahmiyada waxaa la siindoonaa ilmaha ay dhaleen shaqaale ku jira ururada shaqaalaha ee Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul. Ahmiyadan uma ogolaanayso ardayda codsanaysa in ay galaan dugsiga Capital Hill iyo barnaamijyada xanaanada ka hor.

   

  Caruurta ay walaalahood hadda dhigtaan dugsiga la codsaday waxay helayaan ahmiyadaha ogolaansha ah oo dhan, haddii aan si gaar ah wax diidaya loo sheegin. Si aad xaq ugu yeelato ahmiyada walaalnimada loo ogolyahay waxaa khasab ah in uu ilmo kuu dhigto dugsiga aad la codsaday sanad dugsiyeedka 2016-17 markaasna uu sii dhigan doono sanad dugsiyeedka 2017-18.

   

  Arrin muhiim ah ka hor intaadan codsanin dugsiga

  • Xaqiiji in la heli karo gaadiid kaa soo qaada gurigaaga oo ku keena dugsigaad dooratay.
  • Fiiro gaara u yeelo siday u socdaan barnaamijyada dugsiyada loo yaqaano magnet-ka loga bilaabo dugsiyada hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sareba.
  • Barnaamijyada waxbarasho ee dugsiga ka hor iyo ka dib waa laga heli karaa aaggaga oo idil, laakiin ma aha dugsiyada oo dhan. Dooro dugsiga leh adeega aad u baahantahay.

  Haddii aad codsato dugsi ka baxsan aaggaaga ama dugsiyada xaafadaada, waxaad u baahantahay in aad saxiixdo warqad cadaynaysa in aadan gaadiid xaq u lahayn ood adigu ilmahaaga dugsiga gaynaysid ood ka soo qaadanaysid.

Tusmada Xulashada Dugsiyada PreK-12 ee 2017-18

 • Somali