Office Staff

Maikia Lee
 •  

   

   

   

  Maikia Lee is the friendly voice on the phone and the first person that you see when you come to Jackson Elementary.

  Maiv Kiab Lis yog thawj thawj lub suab koj hnov thiab thawj tug koj pom yog koj tuaj saib peb lub tsev kawm ntawv.