• Talent Development and Acceleration Services banner

   English

   • The Office of Talent Development and Acceleration Services (TDAS) celebrates the abilities, interests and needs of students through challenging and varied curriculum. We help schools implement the following programs and services to support students who seek opportunities for advanced academic achievement:

    • Staff development to support differentiation (tailoring instruction to meet student's individual needs)
    • Assessments, including the Cognitive Abilities Test (CogAT) and portfolios
    • Grades K-5 advanced learner identification and support services
    • Grades 6-8 advanced learner support services
    • AVID (Advancement Via Individual Determination)
    • Advanced Placement (AP)
    • International Baccalaureate (IB)
    • APEX courses, subject and/or grade level acceleration
    • Capitol Hill Gifted and Talented Magnet (serving grades 1-8)

    Donate

    What is Gifted and Talented? 

    Gifted and talented children and youth are those students with outstanding abilities, identified at preschool, elementary and secondary levels. See frequently asked questions below.

     

     

    Donate

    Advanced Learner Services 

    Advanced learner services help students progress through an educational program at a more rapid rate than peers their age. All SPPS schools utilize personalized learning experiences to nurture different learning styles and provide students with multiple ways to access information, think critically and demonstrate what they've learned.

     

    Donate

    Assessment Information 

    SPPS students are assessed through the Cognitive Abilities Test (CogAT7) and/or through a portfolio review process. These methods provide different ways for students to be identified as advanced learners.

     

     

    Calendar

    Office of Talent Development and Acceleration Services
    1930 Como Avenue
    Saint Paul, MN, 55108
    651-325-2506

   Español

   • Servicios de Desarrollo y Aceleración de Talentos

    La Oficina de Servicios de Desarrollo y Aceleración de Talentos (TDAS por su sigla en inglés) celebra las habilidades, intereses y necesidades de los estudiantes a través de un currículo variado y desafiante. Ayudamos a las escuelas a implementar los siguientes programas y servicios para apoyar a los estudiantes que buscan oportunidades de logros académicos avanzados:

    • Capacitación profesional para apoyar la diferenciación (adaptar la instrucción para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes)
    • Evaluaciones, incluida la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT) y portafolios
    • Servicios de apoyo e identificación avanzada de estudiantes de K-5
    • Servicios de apoyo para estudiantes avanzados de 6 a 8 grado
    • AVID (Advancement Via Individual Determination)
    • Colocación Avanzada (AP)
    • Bachillerato Internacional (IB)
    • Cursos APEX, aceleración de clases y/o nivel de grado
    • Capitol Hill Gifted and Talented Magnet (1-8 grado)

     

    Donate

    Servicios Para Estudiantes Avanzados

    Los servicios de aprendizaje avanzado ayudan a los estudiantes a progresar a través de un programa educativo a un ritmo más rápido que los compañeros de su edad. Todas las escuelas de SPPS utilizan experiencias de aprendizaje personalizado  para nutrir diferentes estilos de aprendizaje y proporcionar a los estudiantes múltiples formas de acceder a la información, pensar críticamente y demostrar lo que han aprendido.

     

     

    Donate

    Información de Evaluaciones

    Los estudiantes de SPPS son evaluados a través de la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT7) y/o mediante un proceso de revisión de portafolio. Estos métodos proporcionan diferentes formas para identificar a estudiantes avanzados.

     

     

    Calendar

    La Oficina de Servicios de Desarrollo y Aceleración de Talentos
    1930 Como Avenue
    Saint Paul, MN, 55108
    651-325-2506

   Hmoob

   • Khoos Kas Txhawb Txuj Ci Thiab Kev Pab Rau Cov Uas Tswv Yim Los Nrawm Thiab Kawm Ntawv Los Tau Sai Thiab Tau Zoo (Talent Development and Acceleration Services)

    Lub Office of Talent Development and Acceleration Services (TDAS) muaj ntau yam kev kawm nyob rau theem siab rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Peb pab tsev kawm ntawv siv cov khoos kas thiab kev pab cuam hauv qab no los txhawb cov tub ntxhais kawm ntawv uas xav tau cov kev kawm nyuaj zog:

    • Qhia kom cov neeg ua hauj lwm txawj ua lwm seem qhia (qhia raws li qhov uas cov tub ntxhais kawm tau) 
    • Kev soj ntsuam, suav tus xeem Cognitive Abilities Test (CogAT) thiab cov ntaub ntawv pov thawj tib si
    • Kev txheeb xyuas cov tub ntxhais kawm qib K-5 rau fab kev kawm tau ntawv zoo thiab kev pab cuam
    • Kev pab rau cov tub ntxhais kawm qib 6-8 uas yog cov kawm tau ntawv zoo
    • AVID (Advancement Via Individual Determination)
    • Advanced Placement (AP)
    • International Baccalaureate (IB)
    • Cov chav kawm APEX, cov txuj thiab/los sis cov ntawv uas kawm nyuaj raws qib
    • Capitol Hill Gifted and Talented Magnet (rau qib 1-8)

     

    Donate

    Kev Pab Rau Cov Uas Kawm Tau Ntawv Zoo (Advanced Learner Services)

    Kev pab rau cov tub ntxhais uas kawm tau ntawv zoo los yog kawm ntawv keej yog ib qho khoos kas uas muaj kev pab cuam rau cov tub ntxhais uas kawm tau ntawv sai dua lawv cov phooj ywg kawm ntawv ua ke uas yog tib phaum neeg. Txhua lub tsev kawm ntawv hauv SPPS siv tus qauv kawm raws tus kheej lub peev xwm personalized learning los qhia kom haum raws qhov uas cov tub ntxhais kawm tau thiab muab ntau txoj hau kev rau lawv kom tau siv tej kev paub, kev xav kom tob thiab qhia txog yam uas lawv tau kawm.

     

     

    Donate

    Qhia Txog Kev Txheeb Xyuas

    SPPS siv tus xeem Cognitive Abilities Test (CogAT7) thiab/los sis tus txheej txheem rov ntsuam xyuas ntaub ntawv los txheeb tub ntxhais kawm ntawv. Cov qauv no yog ua kom muaj ntau seem los txheeb xyuas kom paub cov tub ntxhais uas kawm ntawv keej.

     

     

    Calendar

    Office of Talent Development and Acceleration Services
    1930 Como Avenue
    Saint Paul, MN, 55108
    651-325-2506

   Karen

   Soomaali

   • Adeegyada Dardargelinta iyo Kobcinta Hibada

    Xafiiska Kobcinta Hibada iyo Adeegyada Dardargelinta (TDAS) wuxuu u dabaaldegayaa kartida, xiisaha iyo baahiyaha ardayda iyada oo loo marayo manhaj adag oo kala duwan. Waxaan ka caawinnaa iskoollada meelmarinta barnaamijyada iyo adeegyada soo socda si ay u taageeraan ardayda doonayo fursadaha ah ka lib keenidda tacliinta sare:

    • Horumarinta xirfadaha shaqaalaha si loo taageero tacliin ardayda loo kala duwo (iyadoo waxbaridda lala jaanqaadsiinayo baahiyaha gaarka ah ee ardayda)
    • Qiimaynta ardayga oo ay ku jiraan imtixaanka hibada lagu garto ee Cognitive Abilities Test (CogAT) iyo mashruucyada waxbarasho ee ardaydu sameyso
    • Aqoonsiga iyo bixinta adeegyada lagu caawinayo ardayda dhigato fasallada K-5
    • Bixinta adeegyada taageeridda ardayda aqoontoodu sarreyso ee fasallada 6-8
    • AVID (Go'aanka Horumarineed ee Waxbarashada Shakhsiga)
    • Dhigashada Maaddooyinka Kuleejka ama AP
    • International Baccalaureate (IB) - Shahaado Caalami ah
    • Koorsooyinka APEX, maaddada iyo/ama dardargelinta waxbarashada heerka fasalka ah
    • Iskoolka ardayda hibada leh ee Capitol Hill Gifted and Talented Magnet (kaasoo u adeegayo fasallada 1aad - 8aad)

     

    Donate

    Adeegyada Ardayda Heerkoodu Sarreeyo

    Adeegyada ardayda heerkooda waxbarasho sarreeyo waxay ka caawiyaan ardayda inay horumar ka sameeyaan barnaamij waxbarasho oo ka degdeg badan marka loo eego ardayda kale ee ay isku da'da yihiin. Dhammaan dugsiyada SPPS ayaa isticmaala waxbarashada gaarka u ah ardayga si loo kobciyo noocyada waxbarasho ee kala duwan iyo in la siiyo ardayda habab badan oo ay ku helaan tacliinta, si qotodheer u fikiraan oo ayna u muujiyaan waxay barteen.

     

     

    Donate

    Xogta Imtixaanka la isku Qiimeeyo

    Ardayda SPPS waxaa lagu qiimeeyaa imtixaanka hibada lagu garto ee Cognitive Abilities Test (CogAT) ama/iyo dib u eegista mashruuc waxbarasho ee uu ardaygu sameeyay. Hababkani waxay ina siinayaan qaabab kala duwan oo lagu ogaado inay ardayda yihiin kuwo tacliin ahaan horumarsan.

     

     

    Calendar

    Xafiiska Adeegyada Dardargelinta iyo Kobcinta Hibada
    1930 Como Avenue

    Saint Paul, MN, 55108
    651-325-2506

   Frequently Asked Questions

   • What is the definition of Gifted and Talented?

   • What is the definition of acceleration?

   • How can I find out about different extracurricular opportunities for my gifted child?

   • How is Saint Paul Public Schools developing the talent of children district wide?

   • Are there any International Baccalaureate (IB) Schools in the St. Paul Public School district?

   • If my child was in another district’s gifted program, are they guaranteed placement in SPPS?

   • Do gifted programming efforts change as students move from elementary to middle to high school?

   • Does SPPS have a gifted services magnet school?

   • Which standardized gifted and talented test is administered in the St. Paul Public School district?

   • What are the benefits of the portfolio process for gifted and talented identification?

   • What kind of information is used in identifying student needs?

   • How will I know if my child has been identified?

   • When are students identified and when do they start service?

   • I believe my child is gifted and would like to have him/her evaluated. What do I do?

   • How do I know if my child is gifted?