Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) Cov Khoos Kas Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So

 • Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) muaj Khoos Kas Kawm Lub Caij Ntuj So rau cov tub ntxhais kawm qib K-12. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav muaj cib fim kawm tej yam tshiab thiab kawm txhawb ntxiv rau cov kev kawm tam sim no; npaj rau lub xyoo kawm ntawv yuav los tom ntej los ntawm kev rau siab ntso kawm tej yam lom zem thiab nqis tes ua kiag; thiab kawm kom txawj ntxiv mus rau qhov tiav. Txhua yam khoos kas yog kawm dawb xwb.

  Cov Khoos Kas Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So Muaj Xws Li:

  • Txhawb Kev Kawm - Cov tub ntxhais yuav mob siab kawm cov txuj tshiab thiab loj hlob rau lawv txoj kev txawj nyeem, ua leb thiab lwm yam.
  • Tshais thiab Su - Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tau noj ob pluas mov ib hnub xws li khoom txom ncauj ua ntej, xam lav, khoom ci, txiv hmab txiv ntoo thiab cov zaub uas cog hauv zej zos.
  • Kev thauj mus los - Yuav muaj npav thauj mus los rau cov tub ntxhais kawm ntawv feem ntau uas nyob hauv Xees Phos (raws li cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv tsev kawm ntawv). Siv qhov twj Nrhiav Tsev Kawm Ntawv (School Finder) hauv spps.org/apply los nrhiav cheeb tsam uas nej nyob (A-F1/F2).

  Mus teev npe thaum lub 3 Hlis tim 15 mus rau lub 4 Hlis tim 15 kom muaj feem zog tau mus kawm rau qhov khoos kas uas nej xaiv. Hnub kawg rau kev teev npe raws sij hawm yuav xaus rau thaum lub 4 Hlis tim 15. Yuav muaj teev npe txuas ntxiv rau cov khoos kas uas tseem muaj chaw seem.

  Cov khoos kas yuav pib rau thaum lub 6 Hli tim 26.


QHIA TXOG COV KHOOS KAS

   Qib PreK-4

   • Khoos Kas Summer Stars Rau Qib PreK-4
    Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm kom txawj tej yam tshiab los ntawm kev kawm cov chav txaus siab, lom zem thiab siv tes ua kiag. Qhov khoos kas no muaj cov kev kawm xws li STEAM (keeb txuj, technology, kev tsim txua, txuj tsim ub no thiab lej), nyeem ntawv, kev lag luam, kawm siv lub cev kom noj qab nyob zoo, suab paj nruag thiab kos duab. Wilderness Inquiry, Saint Paul Public Library, thiab Minnesota Academy of Science yog ib co chaw uas koom tes ua hauj lwm nrog peb cov xib fwb los txhawb txoj kev kawm thiab ua kom txoj kev kawm lub caij ntuj so yog ib qho uas cov tub ntxhais kawm ntawv nco ntsoov.

    Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 7 Hli tim 28 (23 hnub), 7:30 a.m.-1:30 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)

    Tsev Kawm Ntawv: 

    • Chelsea Heights Elementary, 1557 Huron St., Saint Paul (Cheeb Tsam E & C West)
    • Dayton’s Bluff Achievement Plus, 262 Bates Ave., Saint Paul (Cheeb Tsam B)
    • Frost Lake Elementary, 1505 Hoyt Ave. E., Saint Paul (Cheeb Tsam A)
    • Global Arts Plus Lower, 1023 Osceola Ave., Saint Paul (Cheeb Tsam F)
    • Riverview West Side School of Excellence, 160 Isabel Street E., Saint Paul (Cheeb Tsam D & E East)

    Yuav muab cov tub ntxhais kawm ntawv mus kawm rau cov tsev kawm ntawv raws lawv qhov chaw nyob nce npav thiab nqis npav thaum lub caij ntuj so. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.    


    Qib K-4 Khoos Kas Language Immersion & Culture
    Cov tub ntxhais uas kawm rau hauv qhov khoos kas Language Immersion rau xyoo kawm ntawv 2022-23 yuav kawm lus txuas ntxiv los ntawm cov chav kawm lus Fab Kis, lus Mev, lus Hmoob, los sis lus Suav Mandarin. Cov uas tsis kawm rau hauv qhov khoos kas Immersion rau xyoo kawm ntawv 2022-23 yuav kawm txog cov neeg Qhab Asmeslikas cov lus thiab kev lis kev cai, xam tas nrho cov tsiaj uas ib txwm nyob teb chaws no, lawv tej chaw nyob, kev kos duab, thiab suab paj nruag. Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm npaj rau xyoo kawm ntawv tom ntej no los ntawm kev kawm txhawb ntxiv rau txoj kev kawm tam sim no thiab kawm siv lub cev kom noj qab nyob zoo los ntawm cov xib fwb uas muaj kev koom tes nrog cov neeg koom tes hauv zej zos.

    Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 7 Hli tim 28 (23 hnub), 7:30 a.m.-1:30 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)

    Tsev Kawm Ntawv: Adams Spanish Immersion, 615 Chatsworth St., Saint Paul (Txhua Cheeb Tsam)

    Muaj kev thauj mus los thoob plaws nroog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.


    Qib K-4 Khoos Kas Power Scholars Academy 
    Qhov Khoos Kas Power Scholars Academy rau lub caij ntuj so muaj kawm ntawv nrog kev lom zem, xuas tes ua ub no kom txawj, mus kawm sab nraud thiab ua hauj lwm pab hauv zej zos. Qhov khoos kas no yog npaj los pab kom cov tub ntxhais kawm tau ntawv ntxiv thiab npaj kom lawv kawm tau zoo rau xyoo tom ntej. Qhov khoos kas no yog tsim los ntawm kev koom tes nrog YMCA thiab Saint Paul Promise Neighborhood. Cov xib fwb yuav qhia cov tub ntxhais kawm ntawv rau thaum yav sawv ntxov ces yav tav su lawv yuav mus koom kev kawm los ntawm cov neeg ua hauj lwm hauv YMCA.

    Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 8 Hli tim 4 (28 hnub), 8 a.m.-3 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)

    Tsev Kawm Ntawv: Highland Park Elementary, 1700 Saunders Ave., Saint Paul (Txhua Cheeb Tsam)

    Muaj kev thauj mus los thoob plaws nroog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.


    Qib K-8 Khoos Kas CDF Freedom Schools 
    Freedom Schools yog qhov khoos kas kawm txhawb rau kev nyeem ntawv, sau ntawv los ntawm kev tshawb fawb raws qhov kev kawm Integrated Reading Curriculum uas muaj cov phau ntawv thiab khoom siv uas ua qauv qhia txog tej kev lis kev cai thiab keeb kwm ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov kev kawm tseem ceeb muaj xws li Hero Elementary K-2; STEAM (keeb txuj, technology, kev tsim txua, txuj tsim ub no, thiab leb); kev koom tes ntawm niam txiv thiab zej zog; txoj hau kev mus rau hauj lwm; kev noj qab nyob zoo; ua hauj lwm pab zej tsoom; thiab mus kawm sab nrauv. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pom tias peb cov xib fwb, thiab cov thawj coj hauv zej zos/cov neeg uas ua qauv zoo los kuj yog cov neeg zoo ib yam li lawv thiab.

    Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 8 Hli tim 4 (28 hnub), 8 a.m.-3 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)

    Tsev Kawm Ntawv: 

    • Capitol Hill Gifted and Talented, 560 Concordia Ave., Saint Paul (Cheeb Tsam D,E,F)
    • Hazel Park Preparatory Academy, 1140 White Bear Ave., Saint Paul (Cheeb Tsam A,B,C)

    Muaj kev thauj mus los thoob plaws nroog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.


    Qib 3-8 Khoos Kas Environmental STEM (Environmental Science, Technology, Engineering, Math) 
    Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav siv tes ua ub no thiab tawm mus kawm sab nraud txog keeb txuj ib puag ncig, technology, kev tsim tsa thiab leb (E-STEM). Cov chav kawm muaj xws li kev tsim txua, coding, kev tsim txua, kis las, kev kawm txog txhua yam puag ncig thiab kev ua noj. Qhov khoos kas no tau kev txhawb nqa los ntawm 3M nrog rau ntau qhov kev tawm mus kawm cov ntsiab ntawm qhov STEM sab nraud.

    Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 7 Hli tim 28 (23 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)

    Tsev Kawm Ntawv: E-STEM Middle School, 600 Weir Drive, Woodbury (Txhua Cheeb Tsam)

    Muaj kev thauj mus los thoob plaws nroog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.

   Qib 5-8

   • Qib 5-8 Khoos Kas Summer Quest
    Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm cov chav uas coob leej nyiam xws li STEAM (keeb txuj, technology, kev tsim txua, txuj tsim ub no thiab lej). Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv ib leeg yuav tau kawm peb chav uas yog cov cag txuj (nyeem thiab sau, lej, kev thawj coj) thiab yuav xaiv ob chav uas yog cov chav yus xaiv yus los kawm. Cov chav uas xaiv kawm muaj xws li: khwv noj khwv haus/ua zaub mov noj, coding, kev kawm siv lub cev kom noj qab nyob zoo, kos duab/tsim duab, Lego Robotics, ua yeeb yam, kawm ntau yam twj paj nruas xws li piano, guitar, band/strings, digital music thiab qhov Project Scientist rau Cov Ntxhais Girls. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tawm mus kawm rau lub Northern Star Base Camp kom muaj kev sib koom tes thiab lom zem.

    Project Scientist rau Cov Ntxhais: Cov me nyuam kawm ntawv yuav kawm keeb txuj, technology, tsim txua, thiab lej (STEM) uas yog qhia los ntawm ib co xib fwb poj niam uas muaj peev xwm heev. Kev kawm muaj xws li siv tes los xyaum ua, tawm mus kawm sab nraud thiab ua ub no txhua hnub nrog cov poj niam uas yog ib co qauv zoo ntawm STEM uas tuaj ntau qhov hauj lwm tuaj.

    Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 7 Hli tim 28 (23 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)

    Tsev Kawm Ntawv: Washington Technology Magnet, 1495 Rice Street, Saint Paul (Txhua Cheeb Tsam)

    Muaj kev thauj mus los thoob plaws nroog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.


    Qib K-8 Khoos Kas CDF Freedom Schools 
    Freedom Schools yog qhov khoos kas kawm txhawb rau kev nyeem ntawv, sau ntawv los ntawm kev tshawb fawb raws qhov kev kawm Integrated Reading Curriculum uas muaj cov phau ntawv thiab khoom siv uas ua qauv qhia txog tej kev lis kev cai thiab keeb kwm ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov kev kawm tseem ceeb muaj xws li Hero Elementary K-2; STEAM (keeb txuj, technology, kev tsim txua, txuj tsim ub no, thiab leb); kev koom tes ntawm niam txiv thiab zej zog; txoj hau kev mus rau hauj lwm; kev noj qab nyob zoo; ua hauj lwm pab zej tsoom; thiab mus kawm sab nrauv. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pom tias peb cov xib fwb, thiab cov thawj coj hauv zej zos/cov neeg uas ua qauv zoo los kuj yog cov neeg zoo ib yam li lawv thiab.

    Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 8 Hli tim 4 (28 hnub), 8 a.m.-3 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)

    Tsev Kawm Ntawv: 

    • Capitol Hill Gifted and Talented, 560 Concordia Ave., Saint Paul (Cheeb Tsam D,E,F)
    • Hazel Park Preparatory Academy, 1140 White Bear Ave., Saint Paul (Cheeb Tsam A,B,C)

    Muaj kev thauj mus los thoob plaws nroog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.


    Qib 3-8 Khoos Kas Environmental STEM (Environmental Science, Technology, Engineering, Math) 
    Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav siv tes ua ub no thiab tawm mus kawm sab nraud txog keeb txuj ib puag ncig, technology, kev tsim tsa thiab leb (E-STEM). Cov chav kawm muaj xws li kev tsim txua, coding, kev tsim txua, kis las, kev kawm txog txhua yam puag ncig thiab kev ua noj. Qhov khoos kas no tau kev txhawb nqa los ntawm 3M nrog rau ntau qhov kev tawm mus kawm cov ntsiab ntawm qhov STEM sab nraud.

    Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 7 Hli tim 28 (23 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)

    Tsev Kawm Ntawv: E-STEM Middle School, 600 Weir Drive, Woodbury (Txhua Cheeb Tsam)

    Muaj kev thauj mus los thoob plaws nroog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.

   Qib 9-12

   • Qib 9-10 Khoos Kas Experiential Credit Recovery
    Qhov khoos kas no tsis zoo thooj li cov uas kawm rau xyoo kawm ntawv. Yuav muaj kawm ntau yam nrog rau kev siv ob txhais tes los ua kiag thiab coj mus siv rau lub neej tiag tiag. Cov kev kawm muaj xws li Wilderness Inquiry, Farm to Table, Culinary Arts, Welding, Art History thiab Construction. Thiab yuav muaj kev tawm mus kawm sab nraud. Ib ntu twg cov tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm 4 hoob kom tau yim tus qhab nia. Ib hoob twg yuav qhia los ntawm ob tug xib fwb uas nyias muaj nyias daim ntawv pov thawj qhia yam txuj txawv. Yuav tsum mus kawm txhua hnub thiaj kawm tau ntawv thiab tau txais qhab nia.

    Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 7 Hli tim 20 (17 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)

    Tsev Kawm Ntawv: Humboldt High School, 30 Baker St. E, Saint Paul (Txhua Cheeb Tsam)

    Muaj kev thauj mus los thoob plaws nroog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.


    Qib 9-10 Khoos Kas Credit Recovery & 9-12 EL Language Development 
    Tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm cov hoob uas kawm kom rov tau qhab nia uas siv lwm tus qauv qhia. Tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm tej yam uas lawv nyiam xws li K Pop, huab cua hloov, chocolate thiab ncaws pob. Cov tub ntxhais kawm lus Askiv yuav kawm kom txawj nyeem thiab sau ntxiv. Muaj cov neeg hauv zej zos tuaj pab txhawb kev kawm thaum cov neeg ua hauj lwm lub caij ntuj so pab kom cov tub ntxhais kawm ntawv muaj kev vam meej. Yuav tsum mus kawm txhua hnub thiaj kawm tau ntawv thiab tau txais qhab nia.

    Ntu Ib

    • Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26-7 Hli tim 20 (17 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)
    • Tsev Kawm Ntawv: Humboldt High School, 30 Baker St. E, Saint Paul (Txhua Cheeb Tsam)

    Ntu Ob

    • Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 7 Hli tim 24 txog 8 Hli tim16 (18 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m.
    • Tsev Kawm Ntawv: Humboldt High School, 30 Baker St. E, Saint Paul (Txhua Cheeb Tsam)

    Muaj kev thauj mus los thoob plaws nroog rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsim nyog. Mus saib cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv SPPS ntawm SPPS Transportation Guidelines.


    Qib 11-12 Khoos Kas Credit Recovery Intensive
    Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm los ntawm ib pab xib fwb thiab tus kws pab tswv yim kom kawm tas cov hoob raws li qhov uas lawv yuav tsum tau kawm. Thaum kawm cov hoob no tas lawd, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais qhab nia thiab tsis tas kawm ntxiv rau lub caij ntuj so los sis sau npe kawm lwm hoob ntxiv, yog tias yuav tsum tau kawm. Yuav muab cov tub ntxhais kawm rau cov hoob thaum yav sawv ntxov los sis tav su. Dua li ntawd ces cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev txhawb nqa los ntawm kev siv internet hauv chav Learning Lab, uas yog ib qho chaw ntsiag to rau lawv ua hauj lwm, thiab txais kev pab los ntawm lawv cov xib fwb kom tas ib hnub. Yuav tsum mus kawm txhua hnub thiaj kawm tau ntawv thiab tau txais qhab nia.

    Ntu Ib

    • Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 7 Hli tim 20 (17 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)
    • Tsev Kawm Ntawv: Como High School, 740 Rose Ave. W, Saint Paul (Txhua Cheeb Tsam)

    Ntu Ob

    • Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 7 Hli tim 24 txog 8 Hli tim 16 (18 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m.
    • Tsev Kawm Ntawv: Como High School, 740 Rose Ave. W, Saint Paul (Txhua Cheeb Tsam)

    Caij Tsheb Metro Transit


    Qib 9-12 Khoos Kas Credit Recovery Network
    Cov tub ntxhais kawm ntawv nyias yuav ua nyias cov ntawv online thiab ua kom tiav raws lawv lub sij hawm nyob rau ntu kev kawm ntawd kom kawm tau mus rau qhov yuav tiav. Cov xib fwb yuav nyob online pab tub ntxhais kawm ntawv raws lub sij hawm uas teem tseg. Thaum tus tub ntxhais kawm ua tag nrho nws cov ntawv tiav thiab tau qhab nia 60% los sis siab dua, nws yuav tau txais qhab nia. Yuav tsum ua cov ntawv kom tiav rau ntu uas nws kawm ntawd thiab yuav tsis pub coj mus ua rau ntu kev kawm tom ntej. Qhov kev kawm no yog npaj rau cov uas rau rau siab kawm thiab nws kawm tau nws tus kheej tsis yuav lwm tus pab ntau ntau thiab txawj nyeem ntawv raws nws qib. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum kawm kom tas ib chav rau ib ntu kev kawm.

    Ntu Ib

    • Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 6 Hli tim 26 txog 7 Hli tim 20 (17 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m. (Tsis muaj kawm ntawv rau hnub Monday, lub 7 Hli tim 3 & Tuesday, lub 7 Hli tim 4)
    • Kawm Qhov Twg: Online (Txhua Cheeb Tsam)

    Ntu Ob

    • Cov Hnub & Sij Hawm Kawm Ntawv: Lub 7 Hli tim 24 txog 8 Hli tim 16 (18 hnub), 8:45 a.m.-2:45 p.m.
    • Kawm Qhov Twg: Online (Txhua Cheeb Tsam)