Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) Cov Khoos Kas Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So

 • Discover Summer banner in Hmong

 • Lus Qhia Tshiab Txog Kev Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So

  Thov nco ntsoov tias qee qhov chaw kawm ntawv lub caij ntuj so tau raug hloov mus rau cov tsev kawm ntawv uas muaj cua txias lawm.

  Cov Kev Hloov:

  • Cov tub ntxhais kawm qib K-4 hauv Mississippi uas yuav mus kawm ntawv lub caij ntuj so mas yuav mus rau Riverview (160 Isabel Street East)
  • Cov tub ntxhais kawm qib K-4 hauv Nokomis South uas yuav mus kawm ntawv lub caij ntuj so mas yuav mus rau Global Arts Plus Lower Campus (1023 Osceola Ave)
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv qib K-4 hauv Maxfield Power Scholars mus rau Highland Park Elementary (1700 W Saunders Ave)
  • Cov tub ntxhais kawm qib 9-12 uas yuav mus kawm kom tau qhab nia txaus thiab kawm lus Askiv mas yuav mus rau Creative Arts Secondary School (65 E Kellogg Blvd)
 • Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) muaj Khoos Kas Kawm Lub Caij Ntuj So rau cov tub ntxhais kawm qib K-12. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav muaj cib fim kawm tej yam tshiab thiab kawm txhawb ntxiv rau cov kev kawm tam sim no; npaj rau lub xyoo kawm ntawv yuav los tom ntej los ntawm kev rau siab ntso kawm tej yam lom zem thiab nqis tes ua kiag; thiab kawm kom txawj ntxiv mus rau qhov tiav. Txhua yam khoos kas yog kawm dawb xwb.

  Cov Khoos Kas Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So (S-Term) Muaj Xws Li:
  Txhawb Kev Kawm
  Cov tub ntxhais yuav mob siab kawm cov txuj tshiab thiab loj hlob rau lawv txoj kev txawj nyeem, ua leb thiab lwm yam.

  Tshais thiab Su
  Txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tau noj ob pluas mov ib hnub xws li khoom txom ncauj ua ntej, xam lav, khoom ci, txiv hmab txiv ntoo thiab cov zaub uas cog hauv zej zos.

  Kev thauj mus los 
  Yuav muaj npav thauj mus los rau cov tub ntxhais kawm ntawv feem ntau uas nyob hauv Xees Phos (raws li cov txheej txheem qhia caij tsheb npav hauv tsev kawm ntawv). Siv qhov twj Nrhiav Tsev Kawm Ntawv (School Finder) hauv spps.org/apply los nrhiav cheeb tsam uas nej nyob (A-F1/F2).

 • Yuav Teev Npe Li Cas

 • Caij Npav Mus Kawm Ntawv

Cov Khoos Kas Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So Rau Qib K-4:

 • Ntu Kev Kawm Lub Caij Ntuj So Rau Qib K-4
  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm txuas ntxiv mus tsis tu ncua los ntawm kev ua tej yam lom zem thiab xuas tes xyaum. Qhov khoos kas no muaj kawm tej xws li ua ub no txog leb, coding, nyeem ntawv, kawm ib ce, nyiaj txiag, kev noj qab nyob zoo thiab txuj tsim ub no, thiab kawm txog cov nroj tsuag thiab tsiaj hauv Minixaustas. Cov neeg koom tes hauv zej zos pab txhawb kom cov tub ntxhais kawm ntawv txawj tej yam tshiab, muaj peev xwm thiab paub tej uas lawv nyiam.

  Hnub: Rau Hli tim 21-Xya Hli tim 29 (tsis kawm ntawv rau hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Sij Hawm: Sib txawv raws qhov chaw kawm

  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau mus kawm rau hauv tej lub tsev kawm ntawv raws li lawv qhov chaw nyob (los sis lwm qhov chaw uas lawv nyob). Siv qhov twj Nrhiav Tsev Kawm Ntawv hauv spps.org/apply los nrhiav nej cheeb tsam (A-F1/F2).

  Qib K-4 Language Immersion
  Nqis Tes Kawm
  Muaj txhij rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tab tom kawm rau hauv SPPS tus khoos kas Language Immersion los sis kawm ob hom lus (Mev, Fab Kis, Hmoob thiab Mandarin). Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau kawm raws li lawv qhov khoos kas kawm lus hauv tsev kawm ntawv thiab Askiv, nrog rau kev kawm kev lis kev cai thiab cov ntsiab uas kawm rau hauv lub caij ntuj so. 

  Cov Hnub: lub Rau Hli tim 21-Xya Hli tim 29 (tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Chaw: Adams Spanish Immersion, 615 Chatsworth St., Saint Paul 
  Sij Hawm: 7:30 a.m.-1:30 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2

  Qib K-4 World Cultures and Sports
  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm txog tej kev lis kev cai thoob ntiaj teb, koom kev xyaum hom khaj txhua hnub, thiab mus ncig saib tsev kawm ntawv qib siab. Cov ntsiab lus kawm muaj xws li kev ncaj ncees thiab kev tsim thawj coj los ntawm txoj kev kho kom rov haum xeeb thiab kev haum xeeb thiab kev xav.

  Cov Hnub: lub Xya Hli tim 19-Yim Hli tim 12
  Chaw: Humboldt High School, 30 Baker St. E., Saint Paul 
  Sij Hawm: 7:30 a.m.-1:30 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2

  Qib K-4 Power Scholars Academy
  Qhov Khoos Kas Power Scholars Academy rau lub caij ntuj so yog muaj kawm ntawv nrog kev lom zem, xuas tes ua ub no kom txawj, mus kawm sab nraud thiab ua hauj lwm pab. Qhov khoos kas no yog npaj los pab kom cov tub ntxhais kawm tau ntawv ntxiv thiab npaj kom txhij rov mus kawm ntawv rau thaum lub caij nplooj zeeg kom kawm tau zoo.

  Cov Hnub: lub Rau Hli tim 21-Xya Hli tim 29 (tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Chaw: Maxfield Elementary, 380 Victoria St N., Saint Paul
  Sij Hawm: 8:30 a.m.-3:45 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2

  Qib 1-5 American Indian Program
  Cov tub ntxhais kawm ntawv uas yog American Indian thiab tsis yog American Indian yuav siv sij hawm peb lim tiam rau hauv Dayton’s Bluff Achievement Plus kawm txog cov kev lis kev cai txum tim teb chaw no, thiab ib lim tiam rau Belwin kawm txog tej kev lis kev cai uas txuas rau cov tsiaj hauv Minixaustas thiab lawv tej chaw nyob. Qhov khoos kas no yog tsim los ntawm kev koom tes nrog Fab Dej Num Ntawm Cov Indian.

  Cov Hnub: lub Rau Hli tim 21-Xya Hli tiim 16 (tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Chaw: Dayton’s Bluff Elementary, 262 Bates Ave., Saint Paul 
  Sij Hawm: 7:30 a.m.-1:30 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2

  Qib K-8 Children’s Defense Fund (CDF) Freedom School
  “Kuv muaj peev xwm ua tau qhov txawv rau: kuv tus kheej, kuv tsev neeg, kuv lub zej lub zos, kuv lub teb chaws thiab kuv lub ntiaj teb nrog rau txoj kev cia siab, kev kawm thiab kev nqis tes ua!”
  Freedom Schools yog qhov khoos kas kawm txhawb rau kev nyeem ntawv, sau ntawv los ntawm kev tshawb fawb raws qhov kev kawm Integrated Reading Curriculum uas muaj cov phau ntawv thiab khoom siv uas ua qauv qhia txog tej kev lis kev cai thiab keeb kwm ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov kev kawm tseem ceeb muaj xws li Hero Elementary K-2; keeb txuj, technology, engineering, txuj tsim ub no, thiab leb; kev koom tes ntawm niam txiv thiab zej zog; txoj hau kev mus rau hauj lwm; kev noj qab nyob zoo; ua hauj lwm pab zej tsoom; thiab mus kawm sab nrauv. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pom tias peb cov xib fwb, thiab cov thawj coj hauv zej zos/cov neeg uas ua qauv zoo los kuj yog cov neeg zoo ib yam li lawv thiab. 

  Cov Hnub: lub Rau Hli tim 21-Xya Hli 30 (tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Chaw: 

  • Capitol Hill Gifted and Talented, 560 Concordia Ave., Saint Paul – Cheeb Tsam D, E, F
  • Hazel Park Preparatory Academy, 1140 White Bear Ave., Saint Paul - Cheeb Tsam A, B, C

  Sij Hawm: 8:30 a.m.-3:45 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2


Khoos Kas Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So Rau Qib 5-8:

 • Qib 5-8 Summer Session
  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais kev pab rau txoj kev kawm ntawv, kawm kom paub kev thawj coj, thiab tshawb nrhiav kawm cov txuj ci tshiab thiab kev txaus siab los ntawm kev ua ub no txhawb ntxiv. Cov tub ntxhais kawm nyob rau qib 5 yuav kawm kom txawj npaj mus rau tsev kawm ntawv theem nrab. Cov tub ntxhais kawm nyob rau qib 6-8 yuav xaiv cov kev kawm uas yuav txhawb tau rau lawv cov kev kawm thaum lub caij ntuj so. Cov chav kawm txhawb ntxiv thiab cov uas xaiv kawm yuav muaj xws li: khwv noj khwv haus, kos duab/tsim duab, environmental geography, yees duab/dhos duab, coding, twj paj nruas (ntaus suab paj nruag, string, ntaus kiv tas/ukulele, piano/keyboard, GarageBand, ntaus nruas), ua yeeb yam, tsim neeg hlau thiab kawm ib ce. 

  Cov Hnub: lub Rau Hli tim 21-Xya Hli 29 (tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Chaw: 

  • Murray Middle School (Qib 5 & 6), 2200 Buford Ave., Saint Paul
  • Highland Park Senior (Qib 7 & 8), 1015 S. Snelling Ave., Saint Paul 

  Sij Hawm: 7:30 a.m.-1:30 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2

  Qib 5-8 STEM (Science, Technology, Engineering, Math) Program
  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav siv tes ua ub no thiab tawm mus kawm sab nraud txog keeb txuj, technology, kev tsim txua thiab leb (STEM). Cov chav kawm thiab kev ua ub no yuav muaj xws li kev tsim tsa, coding, kev tsim txua, kis las, kev kawm txog txhua yam puag ncig, kev ua noj, thiab siv computers. Pab txhawb nqa los ntawm 3M. 

  Cov Hnub: lub Rau Hli tim 21-Xya Hli tim 16 (tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Chaw: E-STEM Middle School, 600 Weir Drive, Woodbury
  Sij Hawm: 7:30 a.m.-1:30 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2

   

  Qib 5-11 Future Leaders and Sports
  Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav kawm leb, nyeem ntawv, sau ntawv, hais lus, keeb txuj thiab kev ua thawj coj. Tej kev ua ub no muaj xws li kis las txhua hnub thiab npaj rau kev mus kawm qib siab thiab ua hauj lwm, xam tas nrho kev mus ncig saib cov tsev kawm ntawv qib siab tib si. Cov ntsiab lus kawm muaj xws li kev ncaj ncees thiab kev tsim thawj coj los ntawm txoj kev kho kom rov haum xeeb thiab kev haum xeeb thiab kev xav.

  Cov Hnub: lub Rau Hli tim 21-Xya Hli tim 15 (tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Chaw: Humboldt High School, 30 Baker St. E., Saint Paul
  Sij Hawm: 8:30 a.m.-1:30 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2

  Qib 1-5 American Indian Program
  Cov tub ntxhais kawm ntawv uas yog American Indian thiab tsis yog American Indian yuav siv sij hawm peb lim tiam rau hauv Dayton’s Bluff Achievement Plus kawm txog cov kev lis kev cai txum tim teb chaw no, thiab ib lim tiam rau Belwin kawm txog tej kev lis kev cai uas txuas rau cov tsiaj hauv Minixaustas thiab lawv tej chaw nyob. Qhov khoos kas no yog tsim los ntawm kev koom tes nrog Fab Dej Num Ntawm Cov Indian.

  Cov Hnub: lub Rau Hli tim 21-Xya Hli tiim 16 (tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Chaw: Dayton’s Bluff Elementary, 262 Bates Ave., Saint Paul 
  Sij Hawm: 7:30 a.m.-1:30 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2

  Qib K-8 Children’s Defense Fund (CDF) Freedom School
  “Kuv muaj peev xwm ua tau qhov txawv rau: kuv tus kheej, kuv tsev neeg, kuv lub zej lub zos, kuv lub teb chaws thiab kuv lub ntiaj teb nrog rau txoj kev cia siab, kev kawm thiab kev nqis tes ua!”
  Freedom Schools yog qhov khoos kas kawm txhawb rau kev nyeem ntawv, sau ntawv los ntawm kev tshawb fawb raws qhov kev kawm Integrated Reading Curriculum uas muaj cov phau ntawv thiab khoom siv uas ua qauv qhia txog tej kev lis kev cai thiab keeb kwm ntawm peb cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov kev kawm tseem ceeb muaj xws li Hero Elementary K-2; keeb txuj, technology, engineering, txuj tsim ub no, thiab leb; kev koom tes ntawm niam txiv thiab zej zog; txoj hau kev mus rau hauj lwm; kev noj qab nyob zoo; ua hauj lwm pab zej tsoom; thiab mus kawm sab nrauv. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav pom tias peb cov xib fwb, thiab cov thawj coj hauv zej zos/cov neeg uas ua qauv zoo los kuj yog cov neeg zoo ib yam li lawv thiab. 

  Cov Hnub: lub Rau Hli tim 21-Xya Hli 30 (tsis muaj kawm ntawv hnub Monday, lub Xya Hli tim 5)
  Chaw: 

  • Capitol Hill Gifted and Talented, 560 Concordia Ave., Saint Paul – Cheeb Tsam D, E, F
  • Hazel Park Preparatory Academy, 1140 White Bear Ave., Saint Paul - Cheeb Tsam A, B, C

  Sij Hawm: 8:30 a.m.-3:45 p.m.
  Cheeb Tsam Npav Thauj: Cheeb Tsam A-F1/F2


Khoos Kas Kawm Ntawv Lub Caij Ntuj So Rau Qib 9-12:

 • Cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau qib 9-12 yuav kawm kom tau qhab nia ntxiv kom kawm tiav nyob rau hauv Ntu 1 thiab/los sis Ntu 2. Yog yuav teev npe, cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau mus ntsib lawv tus kws pab tswv yim hauv tsev kawm ntawv.

Lus qhia txog kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb ntawm tus kab mob COVID

 • Txhua qhov khoos kas kawm ntawv lub caij ntuj so yuav muaj kwv yees li ntawm 20 tus tub ntxhais kawm toj ib pab hauv qib K-8. Cov tsev neeg yuav tsum paub txog cov lus qhia txog tus kab mob COVID-19 hauv SPPS COVID-19 Student and Family Guidelines kom zoo, cov lus no muaj hloov kho tsis tu ncua raws li cov lus qhia txog kev noj qab haus huv rau pej xeem. Lub sij hawm no, cov lus qhia txog tus kab mob COVID-19 hais tias kom cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, nyuam qhuav tsis ntev los no lub xeev cov lus qhia txog tus kab mob COVID-19 hais tias kom yuav tsum tsis txhob pub tib neeg coob tuaj rau hauv tsev kawm ntawv (xam cov neeg hauv tsev neeg tib si), yuav tsum nquag ntxuav tes thiab tu ub no kom huv si, thiab nyob kom sib nrug deb raws li ua tau.

  Yog tub ntxhais kawm los sis cov neeg hauv lawv tsev neeg muaj cov yam ntxwv mob ntawm tus kab mob COVID-19 los sis mus kuaj pom tau tias muaj tus kab mob ntawd lawm, lawv yuav tsum nyob hauv tsev thiab qhia mus rau SPPS COVID-19 Reporting System tib hnub ntawd.

  Yog tias tus kab mob COVID-19 nce loj tuaj es peb tsis muaj cov khoos kas kawm rau qib K-8, peb mam li npaj lwm seem rau cov tub ntxhais kawm ntawv.