Karen: Summer Learning Programs

 • စ့ၣ်ဖီလ်ပဒိၣ်ကၠိတၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢနက- မၤလိလံာ်လဲၢ်တၢ်ဖံးလိမၤဒိးအသီဒီးမၤဂ့ၤထီၣ်ကူၣ်သ့တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢနမၤလိအီၤခဲအံၤတဖၣ်ဒီးအိၣ်ကတီၤသးလၢကၠိနံၣ်ဆူညါနံၣ်အဂီၢ်ခီဖျိမၤလိမၤဒိးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်သးဖှံ,ပှၤဘၣ်မၤဝဲလၢနီၢ်ကစၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

  • တၢ်ဖံးလိမၤဒိးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢာ်တလိၣ်နဟ့ၣ်အပှ့ၤဘၣ်
  • ဂီၤခီဒီးမုၢ်ဆါခီတၢ်အီၣ်တၢ်အီအိၣ်
  • တၢ်ဝံစိာ်တီဆှၢအိၣ်

  ဆဲးလီၤမံၤဖဲလါမးၡှး၁၅သီတုၤလါအ့ဖြ့ၣ်၁၅သီအဘၢၣ်စၢၤလၢနကဒိးန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနကမၤန့ၢ်တၢ်ဖံးလိမၤဒိးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.တၢ်ဆဲးလီၤမံၤကအိးထီၣ်သးတုၤဖဲလါအ့ဖြ့ၣ်၁၅သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်ဆဲးလီၤမံၤကဆဲးအိးထီၣ်သးထဲလၢတၢ်ဖံးလိမၤဒိးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ကိၢ်ခါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်စးထီၣ်လါယူၤ၂၆သီ