•  
     
    Nyob Zoo! Kuv yog XF Duab Tsha. Kuv yog tus English Language Development teacher rau qib Kindergarten thiab qib Ib. Kuv qhia ntawv tau 10 xyoo lawm. Kuv zoo siab xyoo no kuv tau los nrog SPPS Hmong Dual Language program.  Kuv nyiam mus hiking nrog kuv tus txiv thiab wb tus aub, Mochi.
     
    Hello! My name is Ms. Douacha. I am the English Language Development teacher for Kindergarten and First grade. I have been an EL teacher for 10 years. I am excited to see my students grow in their language learning! Outside of school, I like to go hiking with my husband and my dog. I also love to work in my garden.
Ms. Douacha as rainbow fish
  • If you would like to reach me with questions, please email me at: doua.vang2@spps.org.