Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Xib Fwb Dib Tsab

 

Nyob zoo! Zoo siab txais tos! Welcome!

Kuv yog Xib Fwb Dib. Kuv qhia qib 1, chav kawm ob hom lus (HMoob thiab As Kiv). Xyoo no yog thawj xyoo kuv qhia ntawv hauv Phalen Lake, tiam sis kuv kuj tau kawm tas qib 3-6 hauv nov thaum me thiab. Kuv nyob nrog kuv tsev neeg thiab peb tus me nyuam aub. Thaum kuv xyeej, kuv nyiam mloog dab neeg HMoob thiab nkauj HMoob, mus taug kev nuam yaj, thiab tsim khoom.

 

I am Xib Fwb Dib. I teach first grade, Hmong Dual Language. This year is my first year teaching at Phalen Lake; however, I attended Phalen Lake from grades 3-6. I live with my family and a puppy. During my free time, I like listening to Hmong stories and music, going on walks, and doing arts and crafts.

 

Email: deeh.chah@spps.org

Classroom Phone: (651) 293-8935 extension 42176

Google Voice: (612) 888-8935