Nyob Zoo Sawv Daws!

Nyeem Ntawv Nrog Nkauj Kab Lia Yaj

Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Xib Fwb Kab Lia Vaj

Nyob Zoo! 

I am Xib Fwb Vaj. I teach 4th grade in the Hmong Dual Language program at Phalen Lake Elementary.  I have two kids- a son and a daughter. I graduated from the University of Minnesota in 2011. In my free time I love to watch movies, eat good food, and go on walks at the park with my family. I am excited to be a part of Phalen Lake community!

I can be reached at (651)293-8935 or via email at kalia.vang@spps.org

 

Nyob Zoo!

Kuv yog Xib Fwb Vaj. Kuv qhia Qib 4 hauv Hmoob Dual Language Program tom Phalen Lake Elementary. Kuv muaj ob tug me nyuam- ib tug tub thiab ib tug ntxhais. Kuv kawm ntawv tiav qib siab tom University of Minnesota xyoo 2011. Thaum kuv muaj sij hawm, kuv nyiam saib yeej yaj kiab, noj mov qab, thiab mus taug kev ua si tom chaw ua si nrog kuv tsev neeg. Kuv muaj siab heev uas kuv tau tuaj koom Phalen Lake zej zog. 

Yog muaj dab tsi hu kuv (651)293-8935 los sis email rau kalia.vang@spps.org