Resources for Families

  • TCUC has free backpacks for families that need their children. The parent can reach out to Mr. Jeremy Moua our Home School Liaison, at 651-744-1440, email Jeremy.moua@spps.org or the parent can pick up at school in room 1302&1303. He can also provide other resources that are available to families that need help with Energy Assistant, Comcast Internet Essential, etc.

    TCUC muaj muab hnav ev ntawv pub dawb rau cov naim txiv uas tsis muaj rau tus menyuam kawm ntawv.Yog li tus naim txiv tuaj ntsib Jeremy Moua uas yog tus pab cov naim txiv. Nws nyob chav 1302&1303 los sis sau ntawv rau nws tus email Jeremy.moua@spps.org los sis hu xov tooj rau nws 651-744-1440. Tsis tag li ntawd nws tseem yuav pab cov niam txiv ua muaj kev cheem tsum.