• The family room is for students’ family members to get to know other parents, how to engage in school, and to get community resources.

    Chav no yog rau cov tub/ntxhais kawm ntawv naim txiv tuaj sib txoos uake thaib sib raug zoo nrog lwm khub naim txiv thiab muab kev koom tes txhaw tsev kawn ntawv thiab xav tau kev pab lwm yam los ntawm cov koom haum.

    TCUC staff Jeremy Moua serves as liaison between home and school. This family room staff is bilingual, organises family events at school, helps families with interpreters, encourages parent involvement, and makes home visits to school families. TCUC has acknowledged that this program will help to eliminate the language barriers to families which engage in their student success and develop a safe and warm welcoming place for school families.

    TCUC XF Jeremy Muas yog tus cev lus rau naim txiv thiab tsev kawm ntawv. Niam txiv chav no, muaj neeg hais lus hmong rau cov niam txiv lub sijhawm uas muaj kev sib txoos uake hauv tsev kawm ntawv thiab pab txhais lus rau cov niam txiv lub sib hawm tuaj ntsib cov XF qhai ntawv thiab mus ntsib cov naim txiv tom tsev. TCUC ntseeg tais qhov kev pab no, yuav daws tau cov niam txiv qhov kev sib paub  txus lus nrog rau tsev kawm ntawv thiab yuav pab tau rau tub/ntxhais txoj kev kawm ntawv no kom mus tau ib kauj ruam ntxiv thiab saib xyuas kev ruaj ntshe rau cov niam txiv cov menyuam kawm ntawv.

    I am greatly welcoming your help. If you want to support with your school activity/academy. Please reach out at 651-744-1440 or email staff Jeremy.Moua@spps.org.

    Kuv zoo saib txais tos koj txoj kev pab thiab kev txhawb nqa koj tus menyuam txoj lub tsev kawm ntawv los sis kev kawm. Yog muaj lus xav nug, hu tau tus xov tooj 651-744-1440 los sis sau email rau XF Jeremy.moua@spps.org.