Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Ms. Mee Kong

Meet Ms. Mee Kong

English

Welcome to our class website! We have 24 students in our muliti-grade level Virtual Learning Class. I am excited to work with your child virtually. Please feel free to call, write, or e-mail me if you have questions or concerns about your child's education. I am available to schedule a conference to discuss any issue or concern you may have regarding your child.

I look forward to working with you. Thank you for supporting your child's education!

Hmong

Zoo siab txais tos koj rau peb qhov website no! Peb muaj 24 tus me nyuam kawm ntawv nrug deb hauv tsev. Kuv zoo siab thiab txaus siab qhia ntawv rau koj tus me nyuam.  Thov caw ib tsoom niam txiv hu xov tooj, sau ntawv, los sis sau e-mail rau kuv yog hais tias koj muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb txog koj tus me nyuam kev kawm.

Kuv txaus siab uas xyoo no yuav ua dej num ua ke nrog koj. Ua tsaug uas koj txhawb koj tus me nyuam txoj kev kawm ntawv!

Mrs. Kong (Xf. Mim Koo)