Phone: 651-744-2145

Email:

Degrees and Certifications:

Mr. Lee, Shoua (Xib Fwb Suav Lis)

Sam Hawm txog nej cov ua niam, ua txiv, saib xyuas, thiab niam txiv pej xeem sawv daws;

Kuv lub npe hu ua Suav Lis Faiv Txiab.  Kuv tau los ua dej num nyob rau hauv lub tsev kawm ntawv Washington Technology tau ob peb xyoo no lawm.  Kuv tau ntsib nej coob leej ntau tus ua niam thiab txiv.  Tsis tag li ntawv xwb, kuv kuj tseem tau ntsib nej ib co thawj coj nyob rau hauv peb Hmoob tsev neeg thiab.  Kuv kuj kawm tau ntau yam ntau tsav los ntawm nej sawv daws.  Kuv tsuas yog ib tug Xib Fwb qhia ntawv Hmoob xwb kuv tseem yuav vam kom nej sawv daws tuaj pab tswv yim thiab kev txawj ntse.  Peb sawv daws los sib pab ua ke qhia peb Hmoob tej txuj, tej ci rau peb cov me nyuam.  

Nyob zoo rau tag nrho cov tub thiab ntxhais kawm ntawm hauv Washington no.  Kuv zoo siab thiab tos txais nej sawv daws los nrog peb kawm ntawv Hmoob.  Nco qab ntsoov hais tias peb yog ib haiv neeg zoo thiab muaj txuj zoo heev.  Yog li ntawv los peb sib pab tshawb thiab nrhiav peb Hmoob tus txuj thiab tus ci ua ke.  Yog nej leej twg muaj lus dab tsi xav nrog kuv tham, xav email rau kuv los yog los nrog kuv tham hauv kuv lub office(hoob kas).

Ua Tsaug Ntau!!!!

Yog koj muaj lus dab tsi xav nug kuv, thov hu xov tooj tuaj los yog email.  Kuv zoo siab tos txais nej txhua lub sij hawm..

Xib Fwb Suav Lis

 

Hello families, students, and friends,

My name is Shoua Lee, and I am one of the Hmong Language teachers here at Washington Technology. This year, these are the courses that I will be teaching: World Language: Hmong Language 1 and Hmong Immersion 6, 7, and 8.  I am looking forward to work with you, the students, and you as the parents.  Together, we can and will go far..  

If you have any questions or concerns, please email, or call me.

Mr. Lee (Xib Fwb Lis)

email: shoua.lee@spps.org 

  • Hello community members, Washington Technology is one of the Saint Paul Public Schools that offer Hmong Language 1, 2, 3, and 4 and Hmong Immersion 1, 2, and 3.  These classes are only for the students that attend Washington.

    If you want to take a Hmong language class, please contact the MLL department for more information.

    Thank you for visiting us

    XF Suav Lis

    Comments (-1)