Phone: 651-293-8650

Email:

Degrees and Certifications:

BS in Elementary Education Minor in Mathematics Education

Ms. GaoShue Moua/ Nkauj Swm Muas

Nyob Zoo!! Hello!!

Zoo Siab Tos Txais Nej Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv thiab Cov Niam Txiv Txhua Tus!

Kuv yog Xib Fwb Nkauj Swm thiab zoo siab uas kuv tseem muaj feem yuav tau los qhia thiab koom tes nrog nej xyoo no los qhia cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib 5. Kuv twb qhia ntawv nyob rau tim tsev kawm ntawv Jackson los tau 10 xyoos xyoo no! Tsis tag li ntawd, kuv twb qhia ntawv tau 14 xyoos thiab zoo siab tias ib xyoos twg nws txawv xyoo tas los thiab. 

Ntawm no yog qhia me ntsis txog kuv tus kheej: Kuv yog ib tug niam tsev thiab ib leej niam rau peb tug me nyuam, kuv tus ntxhais muaj 10 xyoos ho kuv tus tub hlob muaj 6 xyoos lawm thiab tus tub yau muaj 2 xyoos lawm. Kuv tsev neeg peb los kuj nyob rau hauv nroog Saint Paul no thiab nyiam ua ntau yam ua ke xws li ua si hauv tsev, mus ua si tom tiaj ua si, mus ncig teb chaws, thiab ntau yam ntxiv. Thaum kuv muaj sij hawm, kuv nyiam los nrog kuv peb tug me nyuam ua si thiab kuv nyiam nyeem ntawv, hu nkauj ua si, ua si tua game, thiab saib TV.

Kuv zoo siab heev uas xyoo no kuv yog koj tus xib fwb!!

Welcome Students and Parents!

My name is Ms. GaoShue Moua and I am happy to be your teacher this year in 5th grade. I have been teaching here at Jackson for 10 years! I have been a teacher for 14 precious year and enjoyed the new challenges that each year brings.

Here's a little about me: I am a wife and a mother of a caring 10 year old girl, an energetic 6 year old boy and a curious 2 year old boy. My little family and I live right here in Saint Paul and enjoy doing many things together like playing games, going to the park, traveling, etc. When I have free time, I like to spend it with my children and also enjoy reading, singing, playing games, and watching TV. 

I am excited to be your teacher this year!! 

*************************************************

Contact: Email, Message, or Phone Call (see side)

Best time to reach or meet with me/ Lub sij hawm zoo hu los sis tuaj nrog kuv tham yog:

Mondays/Wednesdays/Fridays 8:25 to 9:00am

Tuesdays 1:05 - 1:45pm

 

 

 • Ms. GaoShue Moua’s 5th Grade HDL Schedule

  XF Nkauj Swm Chav Qib 5 

  Daim Sij Hawm Txhua Hnub 2021-2022

   

  7:15 – 7:30

  Breakfast

  Noj Tshais

  7:30 – 7:50

  Morning Meeting

  Sij Hawm Sib Fim

  7:50 – 8:20

  Writer’s Workshop

  Sij Hawm Kawm Sau Ntawv

  8:20 – 9:10

  Specialists: PE (T), Science (M/W), STEM (Th), Music (F)

  Sij Hawm Kawm Txuj

  9:10 – 10:05

  English Reader’s Workshop

  Sij Hawm Kawm Nyeem Ntawv Askiv

  10:05 – 11:05

  Math Workshop

  Sij Hawm Ua Leb

  11:05 – 12:00

  Hmong Reader’s Workshop

  Sij Hawm Kawm Nyeem Ntawv Hmoob

  12:00 – 12:20

  Recess

  Sij Hawm Ua Si

  12:20 – 12:50

  Lunch

  Sij Hawm Noj Sus

  12:50 – 1:05

  Math Review

  Leb Kawm Dua

  1:05 – 1:50

  Social Studies/SEL/Skills (M,W,Th) 

  Music (T) / PE (F)

  Sij Hawm Kawm Keeb Kwm/ Txis Lus

  1:50 – 1:55

  Closure 

  Sij Hawm Sib Fim Xaus

  2:00

  Dismissal

  Mus Tsev

  Class Schedule 21-22

  Comments (-1)