Mrs. Na Yang

Phone: 651-293-8650, ext 45444

Email:

Degrees and Certifications:

Mrs. Na Yang

Meet Ms. Na Yang

Ms. Na Yang, Grade 4 HDL

Nyob zoo, kuv lub npe hu ua Nag Yaj.  Kuv qhia ntawv los tau ntau xyoo lawm, tab sis xyoo no yog xyoo thib tsib uas kuv qhia ntawv hais ob hom lus (Dual Lanugage) uas yog lus Askiv thiab lus Hmoob nyob hauv tsev kawm ntawv Jackson no.  Kuv nyiam qhia ntawv Hmoob, nyiam qhia hais lus Hmoob, thiab nyiam qhia txog Hmoob lub neej.  Yog li no kuv zoo siab heev uas kuv tau muaj lub sij hawm los ua yam uas kuv nyiam qhia.  Yog muaj lus nug dab tsi no hu xov tooj rau kuv.

Welcome!  My name is Mrs. Na Yang.  I have been teaching for many years; however this year is my fifth year teaching Hmong Dual Language at Jackson Elementary School.  I love to teach Hmong Literacy and the Hmong culture.  It is an awesome opportunity for me to teach the things I love right here at Jackson Elementary.  If there's any questions, please contact me.

 

 

Daily Schedule

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.