Phone: (651) 293-8935

Email:

Degrees and Certifications:

B.A. in Elementary Education B.A. in Psychology M.A. in English As a Second Language Dual Language Certification

Xib Fwb Mos/ Ms. Moslais Xiong

Name:  Moslais Xiong

Grade: 1-2

Position: WINN Reading Teacher

Kuv zoo siab tshaj plaws li rau kuv txoj hauj lwm tshiab, WINN Reading Teacher, uas kuv tau qhia cov tub ntxhais nyeem ntawv rau txhua qib.  Kuv kuj tau qhia ntawv tau 15 xyoo no lawm rau hauv SPPS qhov program qhia ob hom lus Hmoob/Askiv.  Kev hnov cov tub ntxhais hais ntau hom lus hauv peb lub tsev kawm ntawv yog ib yam tseem ceeb thiab muaj nuj nqi heev rau kuv.  Ntawm kuv ntiag tug kiag, kuv kuj muaj 1 tug thiab 3 tug ntxhais.  Cov khoom kuv nyiam ua yog mus taug kev, sim ua tej yam zaub mov tshiab noj, ntaus tennis, ua teb, mus ncig teb chaws,  thiab saib nam Kauslim.

I am thrilled with my new role this year as a WINN Reading Teacher where I get to work with many students across the grade levels.  I have been teaching for 15 years in the Hmong Immersion Program and it is a treat hearing the different languages being spoken in our school.  I have 1 son and 3 daughters. Some of my hobbies are walking, experimenting with new recipes, playing tennis, gardening, travelling, and watching Korean Dramas. 

When things are up and running again... come check out our COOL school!