Phone: (651) 293-8935

Email:

Degrees and Certifications:

B.A. in Elementary Education B.A. in Psychology M.A. in English As a Second Language Dual Language Certification

Xib Fwb Mos/ Ms. Moslais Xiong

Name:  Moslais Xiong

Grade: 1-2

Position: WINN Reading Teacher

 

Nyob Zoo thiab Tuaj Los!!!

Kuv zoo siab tshaj plaws li rau kuv txoj hauj lwm xyoo no, WINN Reading Teacher, uas kuv tau qhia cov tub ntxhais nyeem ntawv rau qib ib thiab qib ob.  Kuv kuj tau qhia ntawv tau 15 xyoo no lawm rau hauv SPPS qhov program qhia ob hom lus Hmoob/Askiv.  Kev hnov cov tub ntxhais hais ntau hom lus hauv peb lub tsev kawm ntawv yog ib yam tseem ceeb thiab muaj nuj nqi heev rau kuv.  Ntawm kuv ntiag tug kiag, kuv kuj muaj 1 tug thiab 3 tug ntxhais.  Cov khoom kuv nyiam ua yog mus taug kev, sim ua tej yam zaub mov tshiab noj, ntaus tennis, ua teb, mus ncig teb chaws,  thiab saib nam Kauslim.

I am thrilled with my role this year again as the WINN Reading Teacher, where I get to work with many students in Grade 1 and Grade 2.  I have been teaching for 15 years in the Hmong Immersion Program and it is a treat hearing the different languages being spoken in our school.  I have 1 son and 3 daughters. Some of my hobbies are walking, experimenting with new recipes, playing tennis, gardening, travelling, and watching Korean Dramas. 

Things are up and running now... come check out our COOL school!  Something is always happening here at Phalen Lake.  You won't be disappointed, I guarantee you!!!