Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Xib Fwb Choo Xyooj

Welcome to the 2023 school year!  My name is Chong Xiong. The students call me Xib Hwb Xyooj. I started teaching at Phalen Lake right out of college in 1994. I have taught 2nd grade the longest. I’ve been teaching the HDL program for 11 years. I am married with four children. Three of my children went to Phalen. Some things I enjoy doing include sewing and/or ua paj ntaub, hiking, boating, camping, and reading.

Zoo siab txais tos nej sawv daws tuaj kawm ntawv rau xyoo 2022!  Kuv lub npe hu ua Choo xeem Xyooj.  Cov tub ntxhais hu kuv ua Xib Hwb Xyooj.  Tom qab kuv kawm ntawv qib siab tag rau xyoo 1994, kuv pib qhia ntawv hauv Phalen Lake no.   Kuv qhia qib 2 ntev tshaj qhia lwm qib.  Tsis tag li, kuv pauv los qhia ntawv ob hom lus (Hmoob) tau 11 xyoo no lawm.   Kuv thiab kuv tus txiv wb muaj plaub tug me nyuam.  Wb muaj peb tug me nyuam yog kawm ntawv tiav hauv Phalen Lake no.  Thaum muaj sij hawm rau kuv tus kheej, kuv nyiam xaws paj ntaub, mus taug kev hav zoov, mus caij nkoj, mus pw hav zoov, thiab nyeem ntawv.  

 

Ways to contact me are by email and telephone.

Kev tiv tauj koj yog sau email thiab hu xov tooj.

chong.xiong@spps.org

651 - 293- 8935

Ua Tsaug.