Phone: 651-293-8650, ext 45444

Email:

Degrees and Certifications:

Mrs. Na Yang

Meet Ms. Na Yang

Ms. Na Yang, Grade 4 HDL

Nyob zoo,
 
Kuv lub npe hu ua Nag Yaj.  Kuv zoo siab thiab txaus siab qhia ntawv hais ob hom lus uas yog hais lus Hmoob thiab lus Aaskiv nyob rau hauv kuv chav.  Kuv nyiam qhia ntawv Hmoob, nyiam hais lus Hmoob, thiab nyiam qhia txog Hmoob lub neej thiab Hmoob lub keeb kwm.  Kuv zoo siab tias xyoo no koj tus me nyuam kawm ntawv nyob hauv kuv chav.  Yog muaj dab tsi no ces tsis txhob ua siab deb es hu xov tooj los yog email rau kuv.
 
Hello!  My name is Na Yang.  I am thankful and am privileged to teach in the Hmong Dual Language classroom.  I love to teach Hmong, love to speak Hmong, and love to teach others about the Hmong life and history.  I am happy to have your child in my classroom.  If there are any questions, please feel free to call me or email me.  
 
Ua tsaug.
 
Sau npe,
 
Xib fwb Nag