Folktale of the Month: "Fisher"

  • Pav Lug Nruag:
     
    All students in grades K-5 gather in the Hmong Museum each month to listen to a multicultural folktale.  Storytellers Vee and May Lee use the rich oral tradition of Hmong storytelling around a fire to teach students about building good character, learning life lessons, and learning about other cultures.
     
    Txhua tug miv nyuas lus mloog lus nruag txhua lub hli xws le peb Moob ib txwm pav lug lawm.  Vis hab Maivlig nkawv siv lus nruag lus pab qha rua cov miv nyuas kum ua neeg zoo, qha txug kev ua neej, hab qha txug lwm haiv neeg.