Hmong Culture Enrichment Class

Students
  • Chaav Kawm Txuj Moob:

    ALL students go to a Hmong Culture and Language Enrichment specialist to gain more in-depth knowledge and understanding of Hmong culture and language. 
     
    Txhua tug miv nyuas moog kawm ntawm ib tug xwb fwb Moob qha txug keeb kwm Moob tub dlua ntxiv.