Hmong Ethnography Project

Project
  • Oral History Project

    Fifth grade students learn about the Hmong culture by studying the local Hmong community.  Students learn about culture by going on field trips, talking to community experts, and listening to elders' life stories.  They use technology to record and create videos so a part of history can be archived. 

    Cov tub ntxhais qib 5 mus xyuas tej chaw Hmoob hauv zos, nrog cov coj noj coj ua tham, thiab mloog cov laus piav txog lawv lub neej.  Lawv siv koob thaij duab los kaw khaws Moob txuj ci thiab keeb kwm los saib tseg.

MN Historical Society

  • Icon To help you with your oral history project, check out the Minnesota Historical Society where our Phalen students are shown doing their project.

    MN Historical Society