Hmong Two-Way Immersion Program

 • Our Belief about the Hmong Two-Way Immersion Program is:

  We value and believe that knowing two languages enables learners to be compassionate citizens, flexible thinkers, creative problem solvers, and competent workers in today’s global society.

  Peb ntseeg tau li no txog Kev Kawm 2-Hom Lus: Hmoob & AsKiv: 

  Peb ntseeg tau hais tias txoj kev uas paub ob hom lus no, yog ib yam uas yuav pab cov me tub me ntxhais kom lawv loj hlob mus ua neeg txawj xav thiab siab loj, txawj ntse, muaj tswv yim zoo, thiab txawj ua hauj lwm khov kho rau niaj hnub niam no.

  Each week during the school year, a new Hmong Phrase is introduced.
   
   
  Throughout the year, students will learn the Hmong Language with their teacher in a culturally responsive and engaging classroom. 
  CLICK HERE TO LEARN THE HMONG LANGUAGE!

TWI @ Phalen Lake