Cov Tswv Yim Pab Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Thaum Caij Tsheb Npav

 • Hmong Bus Tips

  Cov Tswv Yim Pab Kom Muaj Kev Nyab Xeeb Thaum Caij Tsheb Npav
  Ntawm no yog ib co lus rov ceeb toom pab rau cov tub ntxhais uas sam sim npaj yuav rov qab mus kawm ntawv hauv Tseem Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos:

  • Txhua txhia lub teev khiav tsis sib thooj, yog li no, nws yog ib qho tseem ceeb uas cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum mus kom txog tom lawv qhov chaw tos tsheb npav li tsib feeb ua ntej lub sij hawm tsheb npav tuaj txog.
  • Saib daim ntawv teev sij hawm caij tsheb npav uas koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv xa tuaj kom paub hais tias tsheb npav yuav tuaj tos koj tus me nyuam thiab xa nws rov qab los rau qhov twg. Yog koj muaj lus nug, thov hu rau koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv chav ua dej num.
  • Siv daim ntawv rau npe (name tag) uas tsev kawm ntawv muab los sis koj mam ua koj ib daim, yog tias koj muaj cov me nyuam yau zog – sau cov me nyuam npe, tus xov tooj hu tau rau koj thaum muaj xwm ceev, chaw nyob, tus naj npawb tsheb npav thiab tsev kawm ntawv npe rau ntawm daim me nyuam ntawv ntawd.
  • Ua ntej thawj hnub pib kawm ntawv, npaj koj tus me nyuam xws li qhia nws xyaum taug kev mus tos tsheb npav tom qhov chaw tos tsheb npav thiab taug kev rov los tsev thiab qhia rau lawv hais tias lawv yuav tsum mus tos tsheb npav thaum twg thiab nyob rau qhov twg.
  • Tsawg kawg nkaus, koj yuav tsum coj koj cov me nyuam mus tos tsheb npav thawj ob peb hnub uas kawm ntawv thiab rov mus tos lawv thaum tsheb npav xa lawv rov los tsev.
  • Hu rau koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv, yog koj pauv chaw nyob tshiab es xav kom tsheb npav tuaj tos thiab xa nws rov qab los rau ntawm qhov chaw tshiab ntawd. Tej tug me nyuam kuj muaj qhov chaw tos thiab xa rov los txawv, tiam sis lub chaw nyob los sis qhov chaw zov tus me nyuam ntawd yuav tsum yog tib qho chaw nyob rau tsib hnub ntawm lawv kawm ntawv. Qhov tsheb npav xa mus los tsuas yog muaj rau ntawm tsev thiab qhov chaw zov nkaus xwb. Qhov chaw tos thiab xa yuav tsum nyob rau ib cheeb tsam ntawm lub tsev kawm ntawv los sis cheeb tsam uas muaj tsheb npav xa mus los.
  • Yuav tsum nyob ua ib kab tos lub tsheb npav thiab yuav tsum nyob kom deb ntawm txoj kev tsheb.
  • Ua ntej yuav mus ntawm lub tsheb npav, yuav tsum tos kom tsheb npav nres tus. Tsheb npav yog ib co tsheb uas loj thiab hnyav heev, yuav tsis yooj yim nres tu sai. Yuav tsum xyuam xim ib puag ncig ntawm lub tsheb npav thiab tsis txhob mus nyob rau hauv suam av chiv keeb xwm txheej (danger zoone) uas yog 10 kauj ruam nrug deb ib puag ncig ntawm lub tsheb npav.
  • Ua ntej yuav hla kev, yuav tsum tos kom tus neeg tsav tsheb npav xyab tus nqaj hlau tuaj thaiv kev thiab hais tias nyab xeeb lawm mam hla.
  • Thaum sawv ntxov, yog hais tias txog moo lawm tsis pom lub tsheb npav tuaj, hu rau koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv los sis hu rau Lub Rooj Saib Xyuas Kev Thauj Tub Ntxhais Kawm Ntawv.

  Hmong Danger Zone