• Tseem Tshuav Sij Hawm Teev Npe Kawm Ntawv Rau Lub Caij Nplooj Zeeg 2019!

  Hu mus rau qhov chaw teev npe 651-632-3760. Muaj cov neeg ua hauj lwm hais ob hom lus pab.

   

  Tej Yam Yuav Tsum Muaj Thaum Rov Mus Kawm Ntawv

  Daim Ntawv Qhia Yuav Khoom Mus Kawm Ntawv
  Daim ntawv teev cov khoom yuav coj mus siv tom tsev kawm ntawv no muaj nyob rau hauv nej lub tsev kawm ntawv qhov website thiab hauv qhov MySPPS mobile app.

  Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv
  Xyuas kom nej tus me nyuam txhaj tshuaj tiv thaiv kom puv thiab nqa daim ntawv txhaj tshuaj mus rau nws lub tsev kawm ntawv. Mus saib hauv spps.org/studentwellness kom paub ntxiv.

  Kuaj Me Nyuam Thaum Ntxov
  Txhua tus me nyuam uas tab tom yuav mus kawm rau qib K yuav tsum mus kuaj ib ce ua ntej mus kawm ntawv. Qhov kev ntsuam xyuas no yog yuav ntsuam xyuas seb tus me nyuam lub qhov muag pom kev puas zoo, pob ntseg puas hnov lus zoo thiab nws kev loj hlob. Luag yuav ntsuam xyuas dawb pub rau cov me nyuam hnub nyoog 3 xyoos mus txog 5 xyoos uas nyob rau hauv Xees Phos. Yog xav paub ntxiv, hu rau 651-632-3746.

  Kis Las
  Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv theem ob yuav tsum mus kuaj ib ce txhua txhia peb xyoos thiaj li koom tau rau kis las. Mus rub ib daim qauv kuaj ib ce (physical exam form) hauv spps.org/sport thiab coj mus rau nej tus kws kho mob.

  Tshuaj Thiab Kev Noj Qab Nyob Zoo
  Yog nej tus me nyuam muaj noj tshuaj thaum nyob hauv tsev kawm ntawv los sis muaj mob, thov mus nrog tus kws ntsuam mob tom nws lub tsev kawm ntawv tham.

  Khoos Kas Pab
  Cov me nyuam uas tsim nyog txais noj mov dawb los sis txo nqi mas tej zaum yuav tsim nyog tau txais lwm yam kev pab thiab, xws li Minnesota ntawv kho mob (Medical Assistance, MinnesotaCare, los sis MNsure); Women, Infants and Children (WIC); los sis khoom noj. Yog nej muaj lus nug, nrog tus kws ntsuam mob tom nej lub tsev kawm ntawv tham.

  Nej Puas Tau Tsiv?
  Yog nej tsiv tsev los sis hloov chaw zov me nyuam lawm, nco ntsoov mus kho nej qhov chaw nyob hauv iUpdate thaum ua cov ntaub ntawv npaj rov qab mus kawm ntawv lub caij nplooj zeeg 2019 nyob rau hauv spps.org/onestop. Muaj nej qhov chaw nyob tshiab mas tus neeg tsav npav thiaj paub tuaj tos nej tus me nyuam rau thawj hnub kawm ntawv. Yog nej tsiv mus nyob rau cheeb tsam txawv lawm thiab xav hloov tsev kawm ntawv, hu rau qhov chaw teev npe kawm ntawv ntawm tus xov tooj 651-632-3760.

  Kev Sib Xa Xov
  Yog nej hloov xov tooj, email thiab lwm yam kev sib txuas lus lawm, mus hloov nej cov kev sib txuas lus hauv iUpdate ntawm spps.org/onestop thaum mus ua cov ntaub ntawv npaj rov qab mus kawm ntawv lub caij nplooj zeeg 2019. Yog muaj tej rooj koom txoos tseem ceeb los sis xwm txheej ceev, peb thiaj hu tau xov tooj, email thiab text tau los qhia rau nej paub.


  Tsheb Npav Thauj Mus Los

  Kev caij tsheb npav mus kawm ntawv yog qhov uas yooj yim thiab nyab xeeb tshaj plaws.

  Tej zaum yuav muaj tsheb npav thauj mus los rau:

  • Cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau  cheeb tsam uas lub tsev kawm ntawv Community School, Regional los sis District Magnet txais.
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau theem qis (qib K-5) uas nyob deb tshaj ib nrab mais ntawm lawv lub tsev kawm ntawv.
  • Cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau theem nrab thiab theem siab (qib 6-12) uas nyob deb tshaj ib mais ntawm lub tsev kawm ntawv.

  Thov nco ntsoov: Cov tub ntxhais uas kawm Pre-K yav sawv ntxov mus tos npav ntawm qhov uas sawv daws tos, thiab rov los nqis ntawm tsev los sis qhov chaw uas ze tsev.  Cov kawm Pre-K yav tav su nce npav ntawm tsev los sis qhov chaw uas ze tsev, thiab rov los nqis ntawm qhov chaw uas sawv daws nqis. 

  Ua kom tiav cov ntaub ntawv tseem ceeb hauv iUpdate ua ntej yuav rov qab mus kawm ntawv lub caij nplooj zeeg 2019 hauv spps.org/onestop xws li kho nej qhov chaw nyob, lwm qhov chaw nyob los sis chaw zov me nyuam rau ua ntej lub Yim Hli tim 16. Yog paub tsis meej tias me nyuam puas tau npav caij, nug nej lub tsev kawm ntawv los sis qhov chaw teev npe kawm ntawv ntawm 651-632-3760. 


  Txawj Noj 

  Tshais
  SPPS zoo siab npaj tshais rau cov tub ntxhais kawm ntawv nqa mus noj (Breakfast to Go). Thaum tub ntxhais kawm ntawv mus txog hauv tsev kawm ntawv ces lawv cia li nqa tshais mus noj hauv chav kawm ntawv. Muaj cov khoom noj tshais kub thiab txias txhua hnub xws li tej khoom cog hauv zos thiab ua hauv tsev kawm ntawv (bakery items), yogurt, cereal txhuv kheej, txiv hmab txiv ntoo thiab lwm yam.

  Su
  Cov zaub mov noj hauv tsev kawm ntawv yog npaj ntau yam los hauv zej zos uas muaj ntau hom nqaij ntshiv, txhuv kheej, txiv thiab zaub tshiab tshiab.  Ntau yam kev ua noj yog npaj los ntawm cov niam txiv thiab cov kws ua noj hauv peb lub zej zos.  Muaj khoom noj tshiab xyoo no yog chicken alfredo, tamales thiab tej yam ua dua tshiab xwb li nqaij qaib xyaw kua nyeem qab zib qaub.

  Nqi Noj Sus 2019-20*
  Thov qhia rau nej paub hais tias tus nqi noj mov nce li 10 xees lawm.

  PreK-5    $2.50

  Qib 6-8   $2.70

  Qib 9-12 $2.90

  *Tam sim no ntau lub tsev kawm ntawv muaj qhov khoos kas Community Eligibility Provision (CEP) lawm uas muaj su rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv noj dawb tsis them nyiaj. Tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv yuav noj tshais dawb. Yog xav paub ntxiv, mus saib hauv spps.org/nutrition.

  Them Nqi Noj Mov 
  Cov tub ntxhais kawm ntawv tus zauv noj mov (account PIN) thiab tus zauv kawm ntawv (student ID) yog tib tug.  Yog tub ntxhais kawm ntawv tsis paub lawv tus zauv ID, lawv mus nug tau lawv tus xib hwb.


  Zov Me Nyuam Ua Ntej thiab Tom Qab Lawb Ntawv (PreK-5)
  Discovery Club yog ib qhov chaw zov thiab qhia me nyuam ua ntej thiab tom qab lawb ntawv yam lom zem, thiab muaj kev pab rau txoj kev loj hlob, thiab muaj zov me nyuam rau tej hnub tsis muaj kawm ntawv thiab lub caij ntuj so. Yog xav paub tus nqi, paub ntau ntxiv thiab teev npe, hu rau 651-632-3793 los sis mus saib hauv spps.org/discoveryclub.

 • MySPPS app

  MySPPS app

  Taug xov kom paub tias muaj dab tsi tshwm sim nyob rau hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos. Taug qab kom paub xov xwm thiab cov rooj koom txoos hauv koj lub tsev kawm ntawv, saib daim ntawv yuav ub no mus kawm ntawv, saib seb me nyuam lub tsheb npav puas khiav ncav sij hawm thiab ntau yam ntxiv. Mus saib hauv spps.org/MySPPS kom paub ntxiv.