Meet Mrs. Kong

  • Hello! It is a pleasure to be a part of the Hmong Dual Language Program at Jackson! This is my ninth year as the second grade Hmong Dual Language classroom teacher.  I am excited to teach your child this school year. I have taught in St. Paul Public Schools for 23 years. I've taught grades 6th, 3rd and 2nd, but nothing as wonderful and challenging as teaching in Hmong!

    Besides teaching, I am a wife and mother of four grown adult children.  I enjoy traveling with my family and friends. A hobby of mine is capturing these treasurable memories with my digital camera. This year I hope to capture many beautiful moments with your child in second grade.  Please view all photos via Seesaw.

    Xf. Mim Koo & nws ob tug ntxhais

    Nyob zoo! Kuv zoo siab uas muaj feem qhia ntawv rau Chav Kawm Ob Hom Lus rau ntawm tsev kawm Jackson! Kuv qhia ntawv rau tsev kawm ntawv Jackson Chav Kawm Hom Lus tau cuaj lub xyoo lawm. Kuv txaus siab uas xyoo no kuv yog koj tus me nyuam tus xib fwb. Kuv twb qhia ntawv rau St. Paul Public Schools tau 23 xyoo. Kuv kuj tau qhia qib 6, 3 thiab 2 tiam sis tsis muaj ib yam uas yuav zoo tshaj thiab nyuaj npaum li qhia thiab hais lus Hmoob!

    Dhau ntawm kev qhia ntawv, kuv yog ib tug niam tsev thiab ib leej niam ntawd plaub tug me nyuam. Kuv nyiam mus ncig ua si saib teb chaws nrog kuv tsev neeg thiab cov phooj ywg sawv daws. Kuv kuj nyiam yees duab thiab muab cov sij hawm tshwj xeeb teev cia los ntawm kev yees duab. Kuv cia siab hais tias kuv yuav yees thiab teev tau cov sij hawm tshwj xeeb thaum koj tus me nyuam kawm qib ob xyoo no. Thov mus saib peb cov duab rau hauv Seesaw.