Cov kws pab tswv yim ua hauj lwm txhawb kom tsis txhob muaj kev sib thab

 • Lub Kaum Hli 2016 yog xyoo kaum ntawm qhov National Bullying Prevention Month. Txhua txhua lub hlis ntawm ib xyoos twg mas SPPS yeej ua txhua yam los tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev sib thab. Peb koog tsev kawm ntawv muaj txog 119 tus kws pab tswv yim – 36 tus yog cov uas muaj ntaub ntawv pov thawj los ntawm American School Counselor Association los qhia txog kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev sib thab thiab ua hauj lwm thawm niaj thawm xyoo los pab tswv yim rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab neeg ua hauj lwm kom lawv txawj tiv thaiv thiab paub daws tej teeb meem txog txoj kev sib thab. 

  Piv txwv li, lub xyoo no cov kws pab tswv yim hauv txhua lub tsev kawm ntawv yuav qhia txog kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev sib thab rau cov tub ntxhais kawm ntawv txhua qib yam tsawg kawg tsib zaug. Cov kws pab tswv yim yeej ua hauj lwm txhawb rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm tib si, kom lawv sawv daws to taub hais tias kev sib thab yog dab tsi; qhia kom lawv txawj siv ntau seem los daws teeb meem txog kev sib thab; thiab tham txog qhov cov neeg uas nyob ib cag yuav pab li cas thaum pom tias muaj kev sib thab. 

  Nyob rau hauv SPPS cov tsev kawm ntawv theem nrab los cov kws pab tswv yim kuj sib zog ua dej num txhawb kom tsis txhob muaj kev sib thab thiab. Lawv twb siv qhov “listening lockers” nyob rau ntau lub tsev kawm ntawv theem nrab lawm: qhov nov yog muab ib lub locker (chaw xauv khoom) hauv tsev kawm ntawv siv ua cov tub ntxhais kawm ntawv qhov chaw xa xov, es thaum twg yog muaj neeg thab lawv los sis lwm tus ces lawv thiaj tau sau ntawv xa rau lub locker nov qhia rau lwm tus yam tsis muaj neeg paub txog tus tswv.

  Qhov khoos kas Where Everybody Belongs (WEB) los kuj yog lwm qhov kev pab tseem ceeb nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv theem nrab thiab. Qhov nov yog ib qho khoos kas uas sawv daws paub thoob teb chaws. Nyob rau hauv qhov khoos kas no, cov tub ntxhais uas kawm rau qib yim yuav tau txais txoj kev kawm tshwj xeeb kom lawv txawj los ua qauv zoo, coj qhia thiab ua xib hwb saib xyuas cov tub ntxhais kawm ntawv uas yau zog lawv. Cov tsev kawm ntawv tau hais tawm tias WEB kuj txhawb tau txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev sib raug zoo nyob rau hauv tsev kawm ntawv lawm ntau. 

  Ntau lub tsev kawm ntawv theem siab siv qhov Link Crew uas yog ib feem ntawm qho khoos kas Focus on Freshmen Initiative. Link Crew yog ib qho khoos kas tsim los tos txais cov tub ntxhais kawm qib cuaj thiab pab kom lawv muaj kev kaj siab rau thawj lub xyoo kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv theem siab. Cov tub ntxhais uas kawm rau qib kaum ib thiab kaum ob yuav los coj cov tub ntxhais uas kawm rau qib cuaj txoj hau kev, kom lawv paub hais tias yuav ua li cas thiaj yuav vam meej nyob rau hauv tsev kawm ntawv theem siab. 

  Los ntawm txoj kev npaj thoob plaws hauv tsev kawm ntawv thiab ntau yam kev kawm hauv chav kawm ntawv, thiab los ntawm kev ua qauv zoo, kev sib fwm ntawm txoj kev sib raug zoo nrog cov me nyuam thiab lwm cov neeg laus, cov kws pab tswv yim hauv SPPS yog ib feem tseem ceeb ntawm txoj kev tsim kom muaj txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev sib raug zoo nyob rau hauv tsev kawm ntawv. 

  Yog xav paub xov tawm tshiab txog kev tswj fwm kom muaj kev nyab xeeb nyob rau hauv tsev kawm ntawv, mus saib hauv spps.org/safeschools.