Pab Tub Ncaws Pob Hauv Como Park Tau Mus Sib Tw Rau Hauv State Tsib Zaug Sib Law Liag

 • Como soccer

  Lub Tsev Kawm Ntawv Como Park Senior High pab tub ncaws pob tau mus sib tw zaum tsib sib law liag uas yog lub xeev Minixautas cov tsev kawm ntawv theem siab tuaj sib tw rau lub lim tiam tag los.  Pab Cougars yeej pab Mahtomedi 1-0 rau Section 4A mus nyob rau hauv txoj kev sib tw.

  Pab Cougars (11-6-3) swb rau No. 3 seeded St. Thomas Academy (16-4-0) nyob rau hauv qhov sib tw state quarterfinals rau thaum lub Kaum Hli tim 26 nyob rau Chisago Lakes High School.

  “Peb npaj ncaws kom yooj yim xwb, tiam sis kuv muab kev qhuas rau St. Thomas,” Como Park tus cob qhia Jonah Fields qhia rau Pioneer Press. “Kuv xav tias lawv muaj zog heev, ces peb thiaj tsis ncaws raws li tau npaj tseg.”

  Txawm yog swb lawm los, Fields zoo siab rau qhov uas pab Cougars ncaws tau zoo li nov.

  “Qhov uas tau mus ncaws rau hauv state tournament tsib xyoos sib law liag yog qhov ua ib qho dab neeg tseeb cia,” Fields hais. “Nws qhia tias qhov khoos kas ncaws pob hauv Como nyob tau rau theem zoo kawg lawm.  Nws yog ib qho zoo rau kuv uas yog ib tug cob qhia los muaj ib pawg tub hluas zoo sawv cev rau kuv, thiab peb lub zej zos tib si.” 

  Txhua txhua xyoo, pab Cougars muaj cov varsity uas rov los, cov me nyuam uas nce hauv qib cuaj tuaj, B-squad thiab pab junior varsity thiab cov me nyuam uas nyuam qhuav tuaj tshiab rau hauv Xees Phos nov sib xyaw.

  Cov uas tseem yau zog yeej ncaws tau zoo kawg, tiam sis cov loj saud ncaws tas rau hauv varsity lawm – ces lawv yuav tau tos txog lawv thib, Como tus cob qhia hais.  Txhua xyoo yeej muaj cov me nyuam uas cia li nce tuaj pab yog tias toob kas.

   “Cov uas rov los ncaws yeej txaus siab hlo rau tes num muaj nuj nqis ntawm peb qhov khoos kas xws li – siv zog, sib hwm, thiab ua tej yam me me kom yog,” Fields hais.  Cov uas tseem yuav los ncaws to taub tias muab yus pab ncaws pob tso ua ntej yog txoj hauv kev vam meej.” 

  Peb nqi lus nug rau Como Park Pab Tub Ncaws Pob Tus Cob Qhia Jonah Fields

  Koj puas piav tau pab ncaws pob xyoo nov?
  Pab ncaws pob xyoo no muaj 10 leej yog cov rov los thiab 9 leeg yog cov los tshiab rau pab varsity.  Muaj kaum leej hauv peb pab ncaws pob no yog cov nyob qib kaum ob, rau leej nyob  rau qib kaum ib thiab ob leeg nyob rau qib kaum.  Muaj ib tug yog nyob rau qib cuaj.

  Pab xyoo no ncaws yeej 11 zaug, swb 6 zaus thiab caus peb zaug.  Peb caus rau qhov uas ncaws yuav thib peb hauv City Conference. Tag nrho peb ncaws nkag 46 lub thiab lawv ncaws nkag peb 26 lub.

  Peb cov ncaws pob muaj tswv yim heev. Lawv siv zog thiab ncaws txog li tus cob qhia qhov kev xav.  Peb ncaws rau cov sij hawm nyuaj kawg. Dhau li cov sij hawm sib teem mus ncaws lawd, peb tseem mus ncaws nrog Washington Tech (Rice Street Rivalry Game), Humboldt (Mayor's Cup) thiab Central tib si. Peb ncaws nrog Orono thiab, pab tiv thaiv txoj kev yeej hauv state, uas ncaws yeej peb rau thaum ncaws tshaj sij hawm rau hauv state tournament tsaib no. 

  Koj zoo siab rau qhov twg tshaj?  
  Kuv zoo siab rau pab ncaws pob nov rau qhov uas lawv txaus siab pab dawb rau lub tsev ua si Northwest Como Rec Center nrog khoos kas ncaws pob rau cov hluas.

  Kuv zoo siab rau cov lus uas kuv tau txais ntawm tus cob qhia hauv Hill Murray pab ncaws pob tom qab peb yeej lawv rau thaum ncaws tawm.  Nws hais tias nws txaus siab rau qhov uas peb pab mas nyob tau ntsiag to rau thaum ncaws pob thiab coj tau tus cwj pwm kis las zoo rau thaum ncaws pob thiab tom qab ncaws tas. 

  Thiab kuv zoo siab rau cov lus uas kuv tau txais los ntawm tus cob qhia hauv Hill Murray uas yog Chris Zupfer tom qab peb yeej lawv rau thaum ncaws tawm:

  Thaum uas ib tug cob qhia sab tod pom tias koj pab ncaws pob muaj kev sib hwm thiab kev txawj, koj muaj kev zoo siab uas koj yog ib tug cob qhia. Kuv kuj zoo siab rau qhov uas cov tub muaj kev txhawb rau pab ntxhais, coj tus cwj pwm muaj kev thaj tsob raws li yog tub ntxhais kis las thaum kawm ntawv nruab hnub, thiab sib ua phooj ua ywg. 

  Puas muaj tej yam nyuaj uas pab tub ncaws pob kov yeej xyoo no thiab yuav rov mus sib tw Championship lwm zaug?Lawv swb plaub zaug sib law, tiam sis qhov nov ua rau lawv khov zog tuaj.

 • Captain Tyler Johnson tau ncaws rau hauv varsity txij li nws nyob xyoo freshman los lawm. Nov yog zaum thib plaub uas nws mus rau hauv state tournament, xam zaum yeej state tournament rau xyoo 2013 thiab.

  Nyob rau hauv pab nov txij li qib kaum los, nov yog zaum thib peb uas Kevin Yao mus rau state.  

  Yim leej uas rov los ncaws yog Bwe Doh Htoo, Tha Dah, Nathan Stover, Robin Htoo, captain Law Htoo, Mohamud Adan, Kher Lin Kyaw, thiab Dah Bleh Taw. 

  Peb cov uas ncaws tshiab rau hauv pab no yog Archie Gjerdrum, Shar Reh thiab Henry Aryiku uas kawm nyob rau qib kaum ob; Rafael Queudo, Saw Johny, thiab Kobby Owu uas kawm nyob rau qib kaum ib; Mu Ku Shi thiab Pa Sad Tit uas kawm nyob rau qib kaum; thiab Abdelaziz Ahmed uas kawm nyob rau qib cuaj.

  Qhia me ntsis txog cov ncaws pob

  • Bwe Doh Htoo ncaws nkag 11 lub thiab pab tsib lub.
  • Kobby Owu yog tus thib ob ncaws nkag 8 lub thiab pab plaub lub.
  • Xyoo no tus txhom pob Mu Ku Shi uas kawm rau qib kaum tau txhom xya zaug uas ncaws caus es coj los tua nkoos, xam peb zaug ncaws tawm uas yuav los rau state tournament tib si.
  • Tus tiv thaiv Tyler Johnson tau lub npe mus rau Star Tribune