Operation Warm thiab Project REACH Puav Leej Muaj Tsho Tiv No Ib Yam

 •  

  Project REACH/Fostering Connections yog SPPS ib tug khoos kas uas muaj kev pab cuam rau cov tsev neeg thiab cov hluas uas tsis muaj vaj tse nyob los yog nyob rau hauv tsev tu.

  Project REACH cov kws pab tswv yim yog ib co neeg uas mob siab rau txoj kev pab cov tsev neeg nrhiav tsev nyob thiab tsev shelter. Tus khoos kas no los kuj muaj qhia cov tsev neeg mus rau cov kev pab xws li kho mob thiab kho hniav, khoom noj, khoom siv rau hauv tsev kawm ntawv thiab tej tsoos tsho zoo sib thooj, thiab lwm yam uas cov tsev neeg no yuav nrhiav tsis tau lawv tus kheej. Project REACH cov neeg qhia ntawv yeej mus pab qhia ntawv rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyob rau hauv tej tsev shelters hauv zos thiab muab lwm yam kev pab cuam rau fab kev kawm ntawv. 

  Txhua xyoo lub caij no, Project REACH yeej ua lawv tes num uas tseem ceeb tshaj plaws xws li: Muab tsho tiv no pub rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis muaj hnav kom lawv muaj tsho tiv nov hnav mus kawm ntawv rau lub caij uas no heev. Muaj ntau tsev neeg tsis muaj cov khoom no, los sis lawv nyob rau hauv lawv cov tsheb es tsis muaj cua sov txaus. Muaj tej xyoo cov tub ntxhais kawm ntawv tau txav chaw ntau zaus uas ua rau lawv nqa tsis tau lawv lub tsho tiv nov lawv thiaj npaj tsis txhij rau lub caij ntuj no nyob rau hauv Minnesota. 

  Nej muaj peev xwm pab tau. Project REACH xav tau cov khoom pub xws li tsho tiv no, kaus mom, hnab looj tes, thiab pam vov thaum lub caij ntuj no. Ob xyoos dhau los, cov neeg thoob teb chaws no tau xa nyiaj thiab tsho tiv no tuaj pab tom qab lawv pom qhov uas ib lub koom haum txhawb nqa tau tso thov kev pab nyob rau hauv Facebook. Txawm muaj tej khoos kas zoo zoo li Operation Warm (saib zaj duab nov) los peb tseem xav tau kev pab. Project REACH zoo siab tos txais nej txoj kev pab. 

  Yog xav paub ntxiv, nug mus rau anne.mcinerney@spps.org, los sis nqa nej qhov khoom pub mus tso rau Project Reach office, 1021 Marion hauv Xees Phos. Yog nej xav pab nyiaj thiab no mus rau qhov nov: https://goo.gl/1czxW8.