• Si lagaaga caawiyo inaad dugsi dooratid fadlan waxaad wacdaa Xarunta Meelaynta Ardayda (651) 632-3709. Waxaa halkaa jooga oo ku caawinaya qof ku hadla af-soomaali.