Cov kawm ntawv Askiv (English learners) txais qhab nia rau lawv hom lus txum tim uas lawv paub zoo

 • Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS) yog koog tsev kawm ntawv xub lees paub cov tub ntxhais kawm ntawv uas txawj hais, nyeem thiab sau tau ntau hom lus hauv lub teb chaws. Txoj kev lees paub nov yog lees paub los ntawm seem uas muab ntawv pov thawj thiab nias lub cim ntau hom lus rau ntawm daim ntawv tiav (diploma) hauv tsev kawm ntawv theem siab, uas ua tau qhab nia mus rau cov Minnesota State Colleges thiab Universities.

  Lub xeev fab tsim kev cai tau dhau txoj cai Learning English for Academic Proficiency and Success (LEAPS) Act rau xyoo 2014, tom qab uas tau hnov cov lus pov thawj ntawm SPPS cov neeg ua hauj lwm hauv chav ua hauj lwm kawm ntau hom lus (Office of Multilingual Learning), nrog rau lwm cov. Qhov LEAPS Act pab rau cov uas kawm ntawv Askiv (English language learners) kom muaj lub cib fim tau qhab nia rau cov ntawv uas lawv yeej ib txwm paub lawd.    

  Minnesota fab kev kawm ntawv (Department of Education) tau qhib txoj hau kev kom SPPS rub tau cov neeg txum tim hais lus Hmoob, Kasliaj thiab Xasmaslis los siv li ob lub xyoos tsim ib co ntawv xeem rau lawv cov lus. Cov ntawv xeem nov yuav muaj txhij rau tub ntxhais kawm ntawv thawj zaug rau lub caij nplooj hlav no, nrog rau cov ntawv xeem Spanish, French, Portuguese thiab Chinese uas tsim los ntawm pawg American Council uas nyob rau fab qhia lus ntiaj teb.

  SPPS tseem tab tom tsim cov xeem rau cov ntawv Ojibwe, Tamil, thiab lwm hom lus. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas xeem lus nyob rau qhov khoos kas International Baccalaureate (IB) los sis Advanced Placement (AP) los kuj yuav tau txais lub cim nias thiab. 

  Tsis xam cov uas twb xeem lus nyob rau hauv IB los sis AP, muaj 83 tug tub ntxhais kawm ntawv tau xeem xya hom lus li tau hais saum toj no rau lub hli tas lo, thiab lawv yuav paub tias lawv xeem tau li cas rau lub lim tiam no. Cov kawm ntawv tiav xyoo no (senior) yuav tau txais kev lees paub rau qhov uas lawv ua tau, rau thaum ua koob tsheej lees paub cov kawm ntawv tiav rau lub caij nplooj hlav no. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas xav xeem cov ntawv no rau yav tom ntej, ces mus nrog lawv cov xib hwb los sis kws pab tswv yim tham. 

  Minnesota yog tib lub xeev hauv lub teb chaws uas tau cai muab cov qhab nia mus rau tsev kawm ntawv qib siab xws li cov Minnesota State Colleges thiab Universities (yav tas los hu ua MnSCU), rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas qhia tau tias lawv paub lwm hom lus zoo uas tsis yog Askiv. 

  Thiab tej zaud Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos yuav yog tib koog tsev kawm ntawv uas nws tsim nws cov ntawv xeem kom haum rau nws cov tub ntxhais kawm ntawv EL (English learners), uas coob tus hais cov lus twb tsis tau muaj cov ntawv xeem, kom lawv tau cov qhab nia uas lawv tsim nyog tau txais.

  “Peb paub meej tias tsis tau muaj lwm koog tsev kawm ntawv hauv lub teb chaws tau xeem ntau hom lus npaum li no.  Nov yog ib qho tim khawv loj rau peb txoj kev mob siab ua kom muaj kev sib txig sib luag,” Mary Ojala hais li. Nws yog ib tug xib hwb rau tes num tshwj xeeb rau cov lus txum tim thiab lus ntiaj teb. Nws hais ntxiv tias, “Vim txoj kev paub lus zoo thiab paub ntau hom lus nplua mias hauv SPPS, nov yog tej yam uas peb zoo siab heev rau.”