SPPS Muaj Noj Mov Dawb Lub Caij Ntuj So Rau Cov Tub Ntxhais Kawm Ntawv

  • Lub caij ntuj so no Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS) yuav muaj noj mov dawb tsis them tus nqi rau cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 18 xyoo rov hauv, thiab cov neeg muaj 19 xyoos rov saud uas muaj kev tsis taus ntawm lub hlwb los sis cev nqaij daim tawv thiab koom tes rau ib lub koom haum tsis muaj paj los sis lwm yam koom haum uas pab rau cov neeg muaj kev tsis taus ntawm lub hlwb los sis cev nqaij daim tawv thaum lub xyoo uas tseem kawm ntawv.

    Qhov Khoos Kas Summer Food Service yuav pib rau hnub Tuesday, lub Rau Hli tim 13 mus txog rau hnub Friday, lub Yim Hli tim 25, 2017. Yuav muaj noj mov nyob rau ntau tshaj li ntawm 60 qhov chaw thoob plaws hauv lub xeev no, xam tas nrho cov chaw hauv zej zos, cov chaw thiab tsev ua si, thiab cov tsev kawm ntawv tib si. Kev noj mov yuav muaj xws li noj tshais, noj sus, noj hmo, los sis noj khoom txom ncauj, raws li cov sij hawm ua hauj lwm ntawm qhov chaw ntawd. 

    Yog xav paub txog cov chaw thiab lub sij hawm noj mov, thov mus saib hauv  www.fns.usda.gov/summerfoodrocks los sis spps.org/ns. Cov tsev neeg thiab cov me nyuam los kuj hu tau rau United Way tus xov tooj qhia 2-1-1 ntawm 651-291-0211 los sis sau lawv qhov chaw nyob xa rau tus xov tooj 612-516-FOOD kom paub cov chaw noj mov uas nyob ze ib ncig. Yog xav paub txog cov chaw noj zaub mov dawb lub caij ntuj so uas nyob ze koj, hu rau 1-866-3-HUNGRY los sis 1-877-8-HAMBRE (rau cov uas hais lus Mev).

    Qhov Khoos Kas Summer Food Service yog tsoom fwv teb chaws ib qho kev pab cuam uas yuav pab kom cov me nyuam nyob rau cov cheeb tsam uas tau nyiaj tsawg tau txais zaub mov zoo noj tsis tu ncua rau lub caij uas tsis kawm ntawv lawm. Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos yog ib qhov chaw hauv zos uas twb txhawb nqa qhov khoos kas no tau tshaj 25 lub xyoos lawm, uas ib lub caij ntuj so twg yeej pub tshaj li 375,000 pluas mov rau cov tub ntxhais kawm ntawv noj.