Hmoob: Library Go

 • Library Go

   

  Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Ntawv thiab Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv tso tawm qhov Library Go, yog ib qhov khoos kas dawb rau txhua tus uas qhia tau tias lawv yog tub ntxhais kawm ntawv mus qiv tau ntawv.

  • Muaj txog 42,004 tus tub ntxhais kawm ntawv nkag tau mus rau hauv SPPL tej ntaub ntawv – tam sis no qhov Library Go yuav ncav cuag txhua tus tub ntxhais kawm ntawv.
  • Muaj txog 858 daim e-cards uas tau ua rau cov neeg ua hauj lwm rau hauv SPPS– yuav vam meej li cas rau qhov Library Go nov nyob ntawm seb cov kws kawm nkag tau txhua qhov los mus li cas, thiab tam sim no cov kws kawm nkag tau mus ua ib daim ntawv online kom nkag tau online mus siv SPPL tej kev pab cuam online.  
  • Muaj txog 17,000 yam khoom siv hauv tsev ntawv uas tau kiv mus los (cov phau ntawv, DVDS, thiab lwm yam.) –  Qhov Library Go pub tub ntxhais kawm ntawv qiv txog 5 yam khoom.
  • Muaj ze li 20,000 phau e-books uas qiv hauv OverDrive thiab Cloud Library mus.
  • Txoj kev siv kev pab ua ntawv Online hauv tsev nce li 15% rau xyoo  2015-2016.
  • SPPL lub website qhov uas ceev ntaub ntawv txog cov hluas thiab qhov uas nkag los nce lawm, muaj tej zaud nce tshaj li 1,000%.   
  • SPPS cov neeg ua hauj lwm hauv tsev ntawv, nrog kev pab ntawm pawg Library Go, ncav mus rau cov uas kawm ntawv yuav tiav kom lawv sau npe kom lawv muaj daim lirary card nkag tau puv ntoob mus rau hauv lirary ua ntej lawv daim Library Go card tas sij hawm.  Nov yog ib qhov piv txwv uas txoj kev koom tes ua tau npaum li cas thiab peb xav npaj kom tub ntxhais tau kawm mus tas sim neej.