• Login to Campus Parent and iUpdate

  Login

 • Hmoob  |  Español  |  Soomaali  |   karen

    

  **SPRING IUPDATE AND SUMMER LEARNING PROGRAM (S-TERM) REGISTRATION**

  Saint Paul Public Schools (SPPS) asks parents/guardians in primary households to complete Spring iUpdate between Feb. 25 and May 31, 2019.

  Parents/guardians can:

  • Update household and contact information (phone number, email and home address) to ensure you receive important information by U.S. mail, phone, email or text.
  • Register K-8 students for Summer Learning Programs (S-Term). The priority enrollment deadline is April 19.
  • Indicate interest in fall sports for 9th through 12th grade students.

  Please complete Spring iUpdate by May 17 to ensure your child receives school bus transportation on the first day of a Summer Learning Program (S-Term).


  What you need to do

  spring Iupdate

  Log in to Campus Portal at spps.org/onestop using your One Stop Username and Password.

  • Click the Campus Portal & iUpdate button.
  • Click the Login button.
  • Enter your One Stop usernames and password. Usernames begin with the letter ‘g’ followed by six numbers. (gxxxxxx).
  • Once logged in to Campus Portal, click Spring iUpdate in the lower left corner.

  If you DO NOT remember your One Stop Username and/or Password
  • Online: Go to spps.org/onestop and click Reset Your Password. Please note: You must have your email address or mobile phone number listed in your child’s school records.
  • By Phone: Call your school’s main office to request your username and/or to reset your password.

  Additional information
   
   

   

  **UA NTAUB NTAWV HAUV IUPDATE LUB CAIJ NPLOOJ NTOOS HLAV THIAB TEEV NPE KAWM NTAWV LUB CAIJ NTUJ SO (S-TERM)**

  Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS) xav thov kom cov niam txiv los sis neeg saib xyuas ntawm tsev neeg uas tus me nyuam nyob nrog ntau tshaj pab mus ua cov ntaub ntawv hauv iUpdate rau lub caij nplooj ntoos hlav kom tiav rau lub sij hawm thaum lub Ob Hlis tim 25 mus txog rau lub Tsib Hlis tim 31, 2019. 

  Cov niam txiv los sis neeg saib xyuas muaj peev xwm:

  • Mus kho tau tej ntaub ntawv thiab kev tiv tauj rau tsev neeg (xws li xov tooj, email thiab chaw nyob) kom tau txais tej ncauj lus tseem ceeb uas tsev kawm ntawv xa los hauv U.S. mail, xov tooj, email los sis text.
  • Mus teev npe kawm ntawv lub caij ntuj so (S-Term) rau cov me nyuam uas kawm qib K txog qib 8. Hnub kawg rau kev teev npe raws sij hawm yog lub Plaub Hlis tim 19.
  • Qhia seb cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau qib 9 txog 12 xav koom tes rau yam kis las twg thaum lub caij nplooj ntoos zeeg.

  Thov mus ua cov ntaub ntawv hauv iUpdate rau lub caij nplooj ntoos hlav kom tiav tsis pub dhau lub Tsib Hlis tim 17, nej tus me nyuam thiaj yuav tau txais kev thauj mus los rau thawj hnub kawm ntawv thaum lub caij ntuj so.


  Qhov nej yuav tsum tau ua

  spring Iupdate

  Siv nej qhov One Stop Username thiab Password nkag rau Campus Portal hauv spps.org/onestop.

  • Nias qhov Campus Portal & iUpdate.
  • Nias qhov Login.
  • Ntaus koj qhov One Stop username thiab password. Cov usernames muaj ib tug tsiaj ntawv g nrog rau 6 tus nab npawb tom qab. (gxxxxxx).
  • Thaum nkag tau rau Campus Portal lawm, nias qhov Spring iUpdate nyob rau sab laug ntawm ces kaum hauv qab.

  Yog tias nej nco TSIS tau nej qhov One Stop Username thiab/los sis Password lawd
  • Online: Mus rau hauv spps.org/onestop es nias qhov Reset Your Password. Thov nco ntsoov: Nej yuav tsum muaj nej qhov chaw nyob email thiab xov tooj nyob rau hauv nej tus me nyuam cov ntaub ntawv hauv tsev kawm ntawv.
  • Xov Tooj: Los sis, hu rau nej tus me nyuam lub tsev kawm ntawv chav ua hauj lwm kom muab nej qhov Username thiab/los sis rov qab pib dua ib tug Password tshiab rau nej.

  Kev qhia ntxiv
   
   

   

   

  **IUPDATE DE PRIMAVERA E INSCRIPCIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE VERANO (S-TERM) 2019**

  Las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) le piden a los padres/guardianes del hogar primario que completen el iUpdate de primavera entre el 25 de febrero y el 31 de mayo, 2019.

  Los padres y guardianes pueden:

  • Actualizar la información del hogar y de contacto (número telefónico, email, dirección del hogar) para asegurar que reciba información importante por correo, teléfono, email o texto.
  • Inscribir a sus estudiantes de K-8 para los programas de aprendizaje de verano (S-TERM) 2018. El plazo prioritario de inscripción es el 19 de abril.
  • Indicar interés para participar en deportes en el otoño, para estudiantes entre 9 y 12 grado.

   Por favor complete el iUpdate de primavera antes del 17 de mayo para asegurar que su niño reciba transporte escolar el primer día de los programas de aprendizaje de verano (S-Term)

  Qué necesita hacer

  spring Iupdate

  Ingrese a Campus Portal en spps.org/onestop usando su nombre de usuario y contraseña One Stop.  

  • Haga clic en el botón Campus Portal & iUpdate
  • Haga click en el botón Login
  • Ingrese su nombre de usuario y contraseña One Stop. Los nombres de usuario comienzan con la letra ‘g’ seguido de seis números. (gxxxxxx).
  • Una vez que ha ingresado en Campus Portal, haga clic en Spring iUpdate (iUpdate de primavera) en la esquina inferior izquierda.

  Si usted NO RECUERDA su nombre de usuario y/o contraseña

  • En línea: Vaya a spps.org/onestop y haga clic en Reset Your Password (restablecer su contraseña). Por favor sepa que usted debe tener una dirección de email o número celular registrado en los archivos de su niño.
  • Por teléfono: O llame a la oficina de la escuela de su niño para solicitar su nombre de usuario y/o restablecer su contraseña.

  Información adicional

  • Visite spps.org/onestop
  • Contacte One Stop support en onestop@spps.org o 651-744-5145.
   

   


   

  **2019 SPRING IUPDATE IYO
  DIIWAAN-GALINTA BARNAAMIJKA WAXBARASHADA XAGAAGA (S-TERM)
  **

  Dugsiyada Dadweynaha ee Saint Paul (SPPS) waxay waalidiinta ka codsanayaan inay soo buuxiyaan macluumaadka qoyska ee Spring iUpdate inta u dhexeysa Febraayo 25 ilaa Maajo 31, 2019.

  Waaliddiinta/Masuuliyiintu waxay:

  • Cusboonaysiin karaan macluumaadkooda xiriirka (sida telefoonka, emailka, iyo cinwaanka guriga) si qoysasku mar walba u helaan xiriirka muhiimka ah ee loogu soo dirayo boostada, telefoonka, email-ka ama farriimaha telefoonka.
  • Ka diiwaan-galin karaan ardayda fasallada k-8 ee Barnaamijka Waxbarashada Xagaaga. Xilliga kamadambaysta ah ee ahmiyadda diiwaan-galinda waa bisha Abriil 19.
  • Muujin karaan inay danaynayaan isboortiga xillaga dayrta ee ardayda dhigata fasallada 9 ilaa 12.

  Fadlan soo buuxi Spring iUpdate-ka ugu dambayn Maajo (May) 17 si ilmahaagu u helo macluumaadka baska iskuulka maalinta ugu horreysa Barnaamijka Waxbarashada Xagaaga (S-Term).


  Waxa aad u baahantahay inaad samayso

  spring Iupdate

  Bartan spps.org/onestop ka guda-gal Campus Portal adigoo isticmaalaya qoraalka sirta ah (username iyo password) ee aad ku leedahay One Stop. 

  • Guji/riix barta Campus Portal & badhanka iUpdate
  • Guji/riix badhanka laga galo (login button)
  • Gali/qor Furahaaga (One Stop username-ka iyo password-ka). Furaha Username-ku wuxuu ka billowdaa xarafka ‘g’ oo la raaciyay lix lambar. (gxxxxxx).
  • Markaad gasho barta Campus Portal, guji Spring iUpdate ood ka heli karto dhinaca hoose ee bidixda ah.

  Haddii ADAAN xasuusan karin Username iyo/ama Password-kaaga One Stop 
  • Internet-ka: Booqo spps.org/onestop ka dibna guji “Reset Your Password”. Fadlan ogow waxaa qasab ah in diwaanka iskuulka ilmahaagu dhigto uu ku jiro teleefankaaga gacanta (mobie) ama email-kaaga.
  • Telefoonka: Ama, wac xafiiska iskuulkaaga kana codso in dib laguugu saxo username-kaaga iyo password-kaaga.

  Macluumaad Dheeraad ah.
   
   

  Karen