• Login to Campus Portal and iUpdate

  Login

 • Hmoob  |  Español  |  Soomaali  |   karen

   

   

  **Instructions for Completing the 2018 Back-to-School iUpdate**

  Beginning July 16, 2018, parents and guardians in primary households should complete the 2018 Back-to-School iUpdate.

  Parents and guardians can:

  • Update household and contact information (phone number, email and home address) to ensure they receive important information by U.S. mail, phone, email or text.
  • Complete required school and district annual forms including the Technology Use Agreement (for student iPad use), field trip and media permission forms.
  • Report home, alternative or day care addresses to ensure your child receives school bus transportation on the first day of school. The deadline is Aug. 17.
  • Indicate interest in Extended Day for Learning (EDL) or Flipside programming for K-8 students.
  • Indicate interest in sports for 9-12 students.

  What you need to do

  back-to-school iupdate

  Log in to Campus Portal at spps.org/onestop using your One Stop Username and Password.

  • Click the Campus Portal & iUpdate button.
  • Click the Login button.
  • Enter your One Stop username and password.
  • Once logged in to Campus Portal look to the bottom of menu (left side) and click the Back to School iUpdate Now Open link in the lower left corner.

  If you DO NOT remember your One Stop Username and/or Password

  • Online: Go to spps.org/onestop and click Reset Your Password. Please note: You must have your email address or phone number listed in your child’s school records.
  • By Phone: Between July 16 and Aug. 10 call the iUpdate Support Line at 651-744-5145. After Aug. 13, contact your child’s school.

  iUpdate is available twice a year; Back-to-School (July-Sept.) and Spring (Feb.-May). Families will receive phone calls and text message reminders to complete iUpdate. Only one parent or guardian in a primary household should complete iUpdate. A primary household is the address in which the student primarily lives.

  For technical assistance, contact the iUpdate Support Line at 651-744-5145 or visit spps.org/onestop.

   


   

  **Cov Lus Qhia Leg Kom Tiav Cov Ntaub Ntawv Tseem Ceeb Hauv iUpdate 2018 Ua Ntej Yuav Rov Qab Mus Kawm Ntawv**

  Pib txij lub 7 hli tim 16, 2018, niam txiv thiab tus saib xyuas uas nyob rau tsev neeg yuav tau leg kom tiav cov ntaub ntawv tseem ceeb hauv iUpdate (2018 Back-to-School iUpdate) ua ntej yuav rov qab mus kawm ntawv thaum lub caij nplooj zeeg 2018.

   Niam txiv thiab tus saib xyuas ua tau li no:

  • Txhab lus paub ntxiv los sis update xov tooj, email thiab chaw nyob kom tej ntaub ntawv tseem ceeb, email, thiab ntawv hauv xov tooj thiaj tuaj txog koj.
  • Leg kom tiav daim ntawv yeem lus siv Technology the Technology Use Agreement (yog siv rau iPad), daim ntawv tso cai tawm mus kawm sab nrauv (field trip) thiab daim ntawv tso cai tawm xov xwm (media permission form).
  • Qhia chaw nyob ntawm koj lub tsev, lwm qhov chaw nyob los sis chaw zov me nyuam es tsheb npav thiaj tuaj tos tau koj tus me nyuam thawj hnub thaum tsev kawm ntawv pib. Qhia kom tiav rau lub 8 hli tim 17.
  • Qhia seb koj puas nyiam tso me nyuam kawm qhov Extended Day for Learning (EDL) los yog Flipside programming rau cov me nyuam kawm qib K-8.
  • Qhia seb koj puas nyiam tso me nyuam nkag kis las (sports) rau cov me nyuam kawm qib 9-12.

  Yam uas koj yuav tsum tau ua

  back-to-school iupdate

  Nkag mus rau Campus Portal ntawm spps.org/onestop siv koj li One Stop username thiab password

  • Nias qhov sau tias Campus Portal & iUpdate.
  • Nias Login.
  • Ntaus koj li One Stop username thiab

  Thaum nkag tau rau hauv Campus Portal, nrhiav lub khawm nyob hauv qab ntawm sab laug thiab nias qhov tias Back to School iUpdate Now Open hauv qab ces kaum sab laug.


  Yog tias koj tsis nco tus Password rau One Stop lawm no ces ua li no

  • Online: Mus rau spps.org/onestop thiab nias Reset Your Password. Thov nco cia tias: Koj yuav tsum muaj koj tus email address los sis koj tus xov tooj zwm cia rau koj tus me nyuam cov ntaub ntawv hauv tsev kawm ntawv.
  • Siv Xov Tooj: Txij lub 7 hli tim 16 txog 8 hli tim 10 ces hu iUpdate Support Line ntawm 651-744-5145. Tom qab lub 8 hli tim 13 ces hu rau koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv.

  Koj txhab lus ntxiv tau rau iUpdate ib xyoos ob zaug; Back-To-School (Xya Hli-Cuaj Hli) thiab caij Nplooj Hlav (Ob Hlis-Tsib Hlis). Cov tsev neeg yuav tau txais lus hu hauv xov tooj thiab ntawv sau tuaj hauv xov tooj kom nco qab ntsoov leg kom tiav cov ntaub ntawv tseem ceeb hauv iUpdate. Ib tug laus (txiv los sis niam/tus saib xyuas leg cov ntaub ntawv hauv iUpdate xwb tau lawm. Qhov chaw nyob tseem ceeb uas yuav tsum tso rau ces yog qhov chaw me nyuam nyob. 

  Yog xav tau kev pab, hu rau iUpdate ntawm tus xov tooj 651-744-5145 los sis mus saib spps.org/onestop.


   

  **Instrucciones para completar iUpdate de regreso a clases 2018**

  Comenzando el 16 de julio, 2018, los padres y guardianes de hogares primarios deben completar el iUpdate de regreso a clases 2018.

  Los padres y guardianes pueden:

  • Actualizar la información de contacto y del hogar (número telefónico, correo electrónico y dirección del hogar) para asegurar que reciban importante información por correo, teléfono o correo electrónico o texto.
  • Completar los formularios anuales requeridos por la escuela y el distrito incluyendo el Acuerdo de Uso de Tecnología (para que los estudiantes usen sus iPads) y acuerdos de autorización para excursiones y publicaciones en medios de comunicación.
  • Reportar direcciones del hogar, alternativa y de guardería para asegurar que su niño reciba transporte escolar el primer día de clases. El plazo es el 17 de agosto.
  • Indicar interés en los programas Extended Day for Learning (EDL) o Flipside para estudiantes de K-8 grado.
  • Indicar interés en deportes para estudiantes de 9-12 grado.

  Usted necesita

  back-to-school iupdate

  Ingresar a Campus Portal en spps.org/onestop usando su nombre de usuario y contraseña One Stop. 

  • Haga clic en el botón Campus Portal & iUpdate.
  • Haga clic en Login button.
  • Ingrese su nombre de usuario y contraseña One Stop.
  • Una vez que ha ingresado en Campus Portal vea la parte inferior del menu (izquierda) y haga clic en el enlace Back to School iUpdate Now Open en la esquina inferior izquierda.

  Si usted  NO RECUERDA su nombre de usuario y/o contraseña  One Stop

  • En línea: Visite spps.org/onestop y haga clic en Reset Your Password. Atención: Usted debe tener una dirección de correo electrónico o número de teléfono en los archivos de la escuela de su niño
  • Por teléfono: Llame a iUpdate Support Line al 651-744-5145 entre 16 de julio y  10  de agosto. Después del 13 de Agosto, contacte a la escuela de su niño.

  iUpdate está disponible dos veces al año; de regreso a la escuela (julio-sept.) y en la primavera (feb.-mayo). Las familias recibirán llamados telefónicos y mensajes de texto recordándoles que deben completar iUpdate. Sólo un padre por hogar primario debe completar iUpdate. Un hogar primario es la dirección donde el estudiante vive la mayor parte del tiempo.

  Para asistencia técnica, contacte iUpdate Support Line en 651-744-5145 o visite spps.org/onestop.

   

   

  **Tilmaanta Habka loo Buuxinayo iUpdate-ka Back-to-School ee 2018**

  Laga billaabo Luuliyo 16, 2018, waalidka iyo masuuliyiinta qoysasku waa inay soo buuxiyaan iupdate-ka 2018 ee Ku-Noqoshada Iskuulka.

  Waalidka iyo masuuliyiintu waxay:

  • Cusboonaysiin karaan macluumaadkooda xiriirka (sida telefoonka, emailka, iyo cinwaanka guriga) si qoysasku mar walba u helaan xiriirka muhiimka ah ee loogu soo dirayo boostada, telefoonka, email-ka ama farriimaha telefoonka.
  • Soo buuxin karaan Heshiiska Isticmaalka Tignoolajiyada ee Ardayga (isticmaalka iPad-ka ee ardayda), safarada waxbarasho (field trip) iyo foomka oggolaanshaha warbaahinta.
  • Soo gudbin karaan meesha basku ka qaadayo ilmaha sida, guriga ama xarunta daryeelka ubadka si aad u hesho macluumaadka baska ee iskuulka ilmahaaga. Xilliga kama-dambaysta ah waa Agoosto. 17.
  • Muujin karaan inay danaynayaan barnaamijyada Extended Day for Learning (EDL) ama Flipside ee ardayda K-8.
  • Muujin karaan inay danaynayaan isboortiga xillaga dayrta ee ardayda dhigata fasallada 9 ilaa 12.

  Waxa aad u baahantahay inaad samayso

  back-to-school iupdate

  Bartan spps.org/onestop ka guda-gal Campus Portal adigoo isticmaalaya qoraalka sirta ah (username iyo password) ee aad ku leedahay One Stop. 

  • Guji/riix badhanka Campus Portal & iUpdate-ka.
  • Guji/riix badhanka laga guda-galo barta (Login).
  • Gali/qor qoraalkaaga sirta ah ee (One Stop username and password)
  • Markaad guda-gasho Campus Portal-ka, eeg qeybta hoose (dhinaca bidix) waxaadna gujisaa/riixdaa qoraalka Back to School iUpdate Now Open ee ku yaalla dhinaca hoose ee gacanta bidix. 

  Haddii ADAAN xasuusan karin Username iyo/ama Password-kaaga One Stop

  • Si Toos ah: (Online) Booqo spps.org/onestop ka dibna guji “Reset Your Password”. Fadlan ogow waxaa qasab ah in diwaanka iskuulka ilmahaagu dhigto uu ku jiro teleefankaaga gacanta (mobie) ama email-kaaga.
  • Isticmaalka Telefoonka: (By Phone) Inta u dhaxaysa Luuliyo 16 iyo Agoosto 10, soo wac iUpdate Support Line at 651-744-5145. Wixii ka dambeeya Agoosto 13, la xiriir iskuulka ilmahaaga.

  iUpdate waxaa la helaa labo goor sanadkii; Xilliga lagu laabanayo iskuullada (Luuliyo-Sebteembar.) iyo xilliga Gu’ga (Febraayo-Maajo). Qoysaska waxaa loo soo diri doonaa farriimo iyo telefoon lagu xasuusinayo inay soo buuxiyaan iUpdate. Qoys kasta waa inuu hal ka mid ah waalidku soo buuxiyaa iUpdate-ka. Qoyska ardaygu waa qoyska kula nool guriga/cinwaanka ardaygu ku noolyahay.

  Si aad u hesho caawin dhinaca farsamada ah, la xiriir iUpdate Support Line ood ka wici karto 651-744-5145 ama booqo spps.org/onestop.

    


  karen full