Extended Day for Learning

Kev Kawm Tom Qab Lawb Ntawv thiab Lom Zem nrog EDL

  • SPPS muaj ntau txoj hau kev rau cov tub ntxhais los mus kawm ntxiv tom qab lawb ntawv. Ib qho khoos kas uas sawv daws nyiam tshaj yog Extended Day for Learning, los sis EDL, uas npaj los ntawm Office of College and Career Readiness.

    EDL muaj ntau yam kev kawm txhawb ntxiv thiab kawm ua ub no uas qhia ntawv ib lim tiam ob hnub (Mondays/Wednesdays los sis Tuesdays/Thursdays), tom qab lawb ntawv. Ib hnub qhia ntawv li ib teev 45 feeb, thiab cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tau txais khoom noj txom ncauj thiab kev thauj mus los. EDL yog ib tug khoos kas kawm dawb.

    Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv EDL yuav tau txais kev kawm txhawb ntxiv kom txawj ua leb thiab nyeem ntawv – thiab ntau yam ntxiv. Nyob ntawm qib kawm ntawv thiab lub tsev kawm ntawv uas lawv kawm, lawv kuj yuav tau koom tes rau FIRST Lego League, kawm suab paj nruas, los sis Freedom Schools Express thiab. EDL yog ib txoj hau kev zoo rau cov tub ntxhais kawm ntawv tsim kev phooj ywg, kawm txhawb ntxiv kom txawj tshaj qhov qub, thiab kawm kom muaj tswv yim, nquag thiab noj qab nyob zoo.

INTERESTED IN EDL?

  • Tell us if you are Interested in EDL

    Puas txaus siab rau EDL? Mus qhia rau peb hauv iUpdate ua ntej lub Cuaj Hli tim 15.