TXHEEJ TXHEEM RAU PEJ XEEM KEV TAWM SUAB

  1. Lub sij hawm rau cov pej xeem tawm suab yuav pib kiag thaum 5:30 p.m. Tsuas pub lub sij hawm rau pej xeem tawm suab ntev kawg nkaus 30 feeb xwb. Cov Tsav Xwm yuav pib lwm yam dej num kiag thaum 6:05 p.m. los sis ntxov zog yog hais tias tsis muaj neeg coob tuaj tawm suab.
  2. Cov neeg yuav tuaj tawm suab yuav tsum email los sis hu mus sau npe ua ntej ntawm Cov Tsav Xwm Tus Neeg Teev Ntawv (sarah.dahlke@spps.org / 651-767-8149) los sis mus sau nej cov lus rau daim ntawv Public Comment hauv website. Yog hais tias tsis tau sau npe ua ntej, thaum tuaj txog nram lub rooj sib tham mam sau npe los tau tiam sis kev sau npe yuav xaus rau thaum 5:30 p.m. uas yog lub sij hawm pej xeem pib tawm suab. Thaum nej los hais lus, qhia nej lub npe, chaw nyob, xov tooj los sis email thiab seb nej tuaj hais txog dab tsi thiab qhia seb qhov nej tuaj hais ntawd puas yog tej yam xws li tej nyob rau hauv daim kom tswj (cov ntsiab lus hauv daim kom tswj uas yuav tham txog hauv lub rooj sib tham no) los tsis yog.
  3. Peb yuav hu cov neeg los tawm suab raws li ntawm no: cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg tuaj hais txog tej ncauj lus uas nyob rau hauv daim kom tswj, cov uas tuaj hais txog lwm yam mam los hais tom qab raws li cov npe uas peb tau txais, tiam sis yuav xub cia cov uas tsis tau tuaj tawm suab peb lub hlis dhau los, los hais ua ntej. Yog hais tias muaj coob leej tuaj tawm suab, tej zaum peb yuav muab lub sij hawm txo ua 2 feeb lawm xwb kom cov neeg tau los hais lus coob li coob tau nyob rau 30 feeb uas tso rau sawv daws los tawm suab ntawd.
  4. Ib tug neeg twg tsuas pub hais lus ntev kawg nkaus yog 3 feeb xwb (los sis 2 feeb yog tias muaj neeg coob tuaj tawm suab raws li hais los sauv). Yuav muaj ib lub tswb nrov thaum nej lub sij hawm tag lawm.
  5. Thaum nej hais nej cov lus, thov TSIS TXHOB hais cov neeg ua hauj lwm hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos lub npe, lub luag hauj lwm los sis qhov chaw ua hauj lwm vim yog kev tiv thaiv nej thiab cov neeg ua hauj lwm sawv daws. Qhov nov xam tag nrho tej yam uas yuav ua rau lwm tus paub hais tias nej hais txog leej twg xws li lub npe tsev kawm ntawv, qib kawm ntawv los sis lub luag hauj lwm. Yog muaj teeb meem dab tsi ntsig txog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, sau ntawv mus rau Human Resources Department es mam tso lawv lub npe, lub luag hauj lwm, chaw ua hauj lwm, thiab lwm yam rau hauv.
  6. Cov neeg yuav tuaj tawm suab yuav tsum ua daim ntawv sau npe los sis Sign-In Sheet kom tiav, cov tsav xwm thiab thawj coj thiaj li muaj ntaub ntawv teev tseg tias qhov kev txhawj xeeb los sis teeb meem uas nej tuaj hais txog ntawd yog dab tsi.

  Yuav ua kom ncaj ncees rau txhua tus neeg uas tuaj koom, SPPS Cov Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv xav thov kom cov neeg uas tuaj tawm suab ua raws li cov txheej txheem uas tau teev tseg saum toj no. Ua tsaug uas nej tuaj qhia nej tej kev txhawj xeeb rau peb.