Public Comment


Espanol

  1. Los Comentarios Públicos comenzarán a las 5:30 p.m. en punto. El tiempo permitido para comentarios será de un máximo de 30 minutos. Otros temas a tratar por la Mesa Directiva de Educación comenzarán exactamente a las 6:05 p.m. o antes, si es que pocas personas hacen comentarios.
  2. Las personas pueden apuntarse anticipadamente por correo electrónico o llamando a la Secretaria de la Mesa Directiva (sarah.dahlke@spps.org / 651-767-8149), o completando el formulario de Comentarios Públicos en el sitio de internet de la Mesa Directiva. Si no se apuntan anticipadamente, se les permitirá hacerlo en la reunión, pero no podrán hacerlo después de las 5:30 p.m., cuando comience la sesión de comentarios públicos. Al apuntarse, indique su nombre, dirección, teléfono o correo electrónico y el tema sobre el cuál hablarán, señalando si está relacionado a un área específica de la agenda. (Temas tratados en la agenda formal de esa reunión) o si es un tema no relacionado con la agenda.
  3. El orden en el cual las personas serán llamadas es el siguiente: estudiantes, personas que van a hablar sobre un tema relacionado de la agenda, otras personas en el orden en el cual se apuntaron, dándole preferencia a aquellos que no han hablado en los últimos tres meses. El tiempo asignado de tres minutos puede ser reducido para poder acomodar a la mayoría de personas posibles dentro de los 30 minutos establecidos.
  4. Se les pide a las personas que hablen por un máximo de  tres (3) minutos solamente. Se utilizará un aparato para medir el tiempo y sonará una bocina cuando el tiempo se haya acabado.
  5. Por favor NO INCLUYA nombres de empleados de las Escuelas Públicas de Saint Paul, sus cargos o nombre de sus ubicaciones dentro de sus comentarios para su protección legal y para proteger los derechos legales de los empleados. Esto incluye nombre de la escuela, grado escolar o cargo que pueda identificar al individuo de forma pública. Asuntos relacionados con empleados del distrito escolar deben ser hechos por escrito y pueden identificar a empleados por nombre, título, ubicación, etc. y deben ser enviados al Departamento de Recursos Humanos.
  6. Se les pide a las personas que completen el "Sign-In Sheet" para poder contar con un registro más completo de su inquietud/asunto para beneficio de la administración o que proporcionen a la Mesa Directiva o Administradores una copia por escrito de sus comentarios

  Para ser justos con todos los participantes,  la Mesa Directiva de SPPS le pide que respete el proceso anteriormente mencionado. Gracias por compartir sus inquietudes.

Hmoob

 • TXHEEJ TXHEEM RAU PEJ XEEM KEV TAWM SUAB
  1. Lub sij hawm rau cov pej xeem tawm suab yuav pib kiag thaum 5:30 p.m. Tsuas pub lub sij hawm rau pej xeem tawm suab ntev kawg nkaus 30 feeb xwb. Cov Tsav Xwm yuav pib lwm yam dej num kiag thaum 6:05 p.m. los sis ntxov zog yog hais tias tsis muaj neeg coob tuaj tawm suab.
  2. Cov neeg yuav tuaj tawm suab yuav tsum email los sis hu mus sau npe ua ntej ntawm Cov Tsav Xwm Tus Neeg Teev Ntawv (sarah.dahlke@spps.org / 651-767-8149) los sis mus sau nej cov lus rau daim ntawv Public Comment hauv website. Yog hais tias tsis tau sau npe ua ntej, thaum tuaj txog nram lub rooj sib tham mam sau npe los tau tiam sis kev sau npe yuav xaus rau thaum 5:30 p.m. uas yog lub sij hawm pej xeem pib tawm suab. Thaum nej los hais lus, qhia nej lub npe, chaw nyob, xov tooj los sis email thiab seb nej tuaj hais txog dab tsi thiab qhia seb qhov nej tuaj hais ntawd puas yog tej yam xws li tej nyob rau hauv daim kom tswj (cov ntsiab lus hauv daim kom tswj uas yuav tham txog hauv lub rooj sib tham no) los tsis yog.
  3. Peb yuav hu cov neeg los tawm suab raws li ntawm no: cov tub ntxhais kawm ntawv, cov neeg tuaj hais txog tej ncauj lus uas nyob rau hauv daim kom tswj, cov uas tuaj hais txog lwm yam mam los hais tom qab raws li cov npe uas peb tau txais, tiam sis yuav xub cia cov uas tsis tau tuaj tawm suab peb lub hlis dhau los, los hais ua ntej. Yog hais tias muaj coob leej tuaj tawm suab, tej zaum peb yuav muab lub sij hawm txo ua 2 feeb lawm xwb kom cov neeg tau los hais lus coob li coob tau nyob rau 30 feeb uas tso rau sawv daws los tawm suab ntawd.
  4. Ib tug neeg twg tsuas pub hais lus ntev kawg nkaus yog 3 feeb xwb (los sis 2 feeb yog tias muaj neeg coob tuaj tawm suab raws li hais los sauv). Yuav muaj ib lub tswb nrov thaum nej lub sij hawm tag lawm.
  5. Thaum nej hais nej cov lus, thov TSIS TXHOB hais cov neeg ua hauj lwm hauv Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos lub npe, lub luag hauj lwm los sis qhov chaw ua hauj lwm vim yog kev tiv thaiv nej thiab cov neeg ua hauj lwm sawv daws. Qhov nov xam tag nrho tej yam uas yuav ua rau lwm tus paub hais tias nej hais txog leej twg xws li lub npe tsev kawm ntawv, qib kawm ntawv los sis lub luag hauj lwm. Yog muaj teeb meem dab tsi ntsig txog cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, sau ntawv mus rau Human Resources Department es mam tso lawv lub npe, lub luag hauj lwm, chaw ua hauj lwm, thiab lwm yam rau hauv.
  6. Cov neeg yuav tuaj tawm suab yuav tsum ua daim ntawv sau npe los sis Sign-In Sheet kom tiav, cov tsav xwm thiab thawj coj thiaj li muaj ntaub ntawv teev tseg tias qhov kev txhawj xeeb los sis teeb meem uas nej tuaj hais txog ntawd yog dab tsi.

  Yuav ua kom ncaj ncees rau txhua tus neeg uas tuaj koom, SPPS Cov Tsav Xwm Kev Kawm Ntawv xav thov kom cov neeg uas tuaj tawm suab ua raws li cov txheej txheem uas tau teev tseg saum toj no. Ua tsaug uas nej tuaj qhia nej tej kev txhawj xeeb rau peb.

Soomaali

  1. Kulanka Gudoonka Waxbarashadu wuxuu billoowdaa 5:30 galabnimo waana marka ay billaabanayso wakhtiga dadwaynaha loo qorsheeyey. Wakhtiga dadwayhaha loo qorsheeyey wuxuu ugu badnaan noqonayaa 30 daqiiqo. Arimaha kale ee Guddoonka Waxbarashadu kawada hadlayo waxay si aan kala go’lahayn u billaabanayaan 6:05 ee galabnimo ama ka horba haddii aanay jirin cid dadwaynaha ka socata oo dood qabta.
  2. Waxaa shardi ah inay dadka dooda soo jeedinaya horay u sii saxiixaan ayagoo email u soodiraya ama soo wacaya Xoghaynta Guddoonka Waxbarashada (sarah.dahlke@spps.org / 651-767-8149). Haddii aanay horey u soo saxiixin waxaa loo ogolaanayaa xubnaha dadwaynaha ka socda ee inay hadlaan doonaya inay albaabka ku saxiixaan balse saxiixu wuxuu dhamaanayaa 5:30 galabnimo oo ah wakhtiga ay dooda dadwaynuhu bilaabanayso. Waxaad qoraysaa magacaaga, cinwaankaaga talefoonkaaga ama emailkaaga arinta aad ka hadlaysid (waxyaabaha laga hadlayo haday tahay mid shirka markaa taagan lagaga hadlayo oo ajandihiisa ku jirta) ama waxaad ka hadli kartaa wax aan ajendahaku jirin.
  3. Habka dadka ka hadlaya kulanka loogu kala yeerayo waa sidan: ardayda, dadka ka hadlaya waxa kulunku ku saabsanyahay, kadibna habka ay magacyada dadka kale usoo kala horeeyeen iyadoo tixgalin la siin doono dadkii aan hadlin saddexdii bilood ee lasoo dhaafay. Waxaa dhici karta in wakhtiga qof walba loo qoondeeyay la yareeyo si lay u suurto gasho in dhammaan dadku ay helaan fursad ay fikirkooda ku dhiibtaan mudada 30 daqiiqo ah ee loo qoondeeyey.
  4. Qof walba waxaa la siindoonaa (3) daqiiqo ama (wax ka yar sida kor aan ku sheegnay). Waxaa la is ticmaalyaa saacad lagu ilaaliyo wakhtiga uu baaq bixinaysa marka uu wakhtigu kaa dhamaado.
  5. Fadlan hadalkaaga HAKU SOO DARIN magacyada shaqaalaha Dugsiyada Dadwaynaha ee Saint Paul, darajadooda, ama magaca meesha ay ka shaqeeyaan inaad sidaa yeeshaana adiga ayey sharci ahaan ku badbaadinaysaa waxayna xafidaad u tahay xaquuqda sharciga ah ee shaqaalaha. Arimaha aan lagu soo dari karin waxaa ka mid ah waxyaabaha cadaynaya macagaca iskuulka, fasalka ama darajada shaqada qofku hayo taas oo qofka si la wada ogsoon yahay u soo badhigaysa. Arimaha la xiriira shaqaalaha iskuulada degmada waa in qoraal lagu soo gudbiyaa waaxda qaabilsan shaqaalaha (Human Resourses) iyadoo shaqaalaha la cadeeyaa magaciisa, darajadiisa, meesha uu ka shaqeeyo, iwm.
  6. Fadlan saxiix Warqada la Saxiixayo, si laguu siiyo diiwaan dhamaystiran oo ku saabsan waxyaabaha aad walaaca ka qabto taas oo fududeynaysa shaqada maamulka. Sidoo kale waxaad ra’yigaaga oo qoran u soo gudbin kartaa Guddonka Waxbarashada.  

  Anagoo tixgalinayna caddaalada ay mudanyihiin dhammaan ka-qaybgalayaashu, haddaba waxaan codsanaynaa inaad xushmaysaan habka arintaan loo dejiyey. Waxaad ku mahadsantihiin inaad nala wadaagtaan figradihiina iyo talooyinkiina.