Hmong Ombudsperson

 • Muaj tus kws pab kho teeb meem

  Tus kws pab kho teeb meem ua tau dab tsi pab koj? Tus kws pab kho teeb meem yog ib tug neeg uas ua zoo mloog thiab soj ntsuam tej lus tsis txaus siab rau Saint Paul Public Schools, cov khoos kas, cov chav koob xwm (offices) thiab cov neeg ua hauj lwm.Tus kws pab kho teeb meem no tsis tuaj leej twg tog.

  Nws nrog cov niam txiv, tswv cuab hauv zej zos thiab tuam tsev kawm ntawv tshab kom meej thiab kho tej qhov tsis to taub, kev txhawj xeeb thiab lus tsis txaus siab kom sib txig sib luag raws li lub caij uas tsim nyog. Tus neeg no pab ua hauj lwm dawb pub rau sawv daws xwb. Muaj tus kws pab kho teeb meem nyob nov pab koj.

  Lub hom phiaj, cia tus neeg nyob ib cag pab koj mloog, soj ntsuam, tshab kom meej, thiab kho koj cov teeb meem thiab pab teb koj cov lus nug txog koj tej kev txhawj xeeb thiab kev tsis haum siab txog Saint Paul Public Schools. Thaum twg thiaj yog thaum koj yuav tsum hu rau tus kws pab kho teeb meem? Thaum koj ua txhua yam li koj ua tau los kho cov teeb meem, tab sis:

  • Koj tseem tsis hnov xib hwb, thawj tswj fwm tsev kawm ntawv, cov neeg uahauj lwm los sis tuam tsev kawm ntawv teb dab tsi tuaj rau koj li.
    
  • Koj tseem tsis pom zoo rau cov khab nias, kev qhuab ntuas los sis txoj cai tswj uas ib tug xib hwb, thawj tswj fwm tsev kawm ntawv, neeg ua hauj lwm los sis tuam tsev kawm ntawv tau tsim muaj.
    
  • Koj nug txog tej yam dab tsi los yeej tsis muaj leej twg teb rov qab tuaj rau koj li.
    
  • Kev kho ntawm koj cov teeb meem tsis ncaj nruab nrab.
    
  • Koj tsis paub hais tias xyov yuav mus cuag leej twg ntxiv kom teb koj cov lus los sis yeej tsis muaj leej twg pab koj li lawm

  Yuav ua cas koj thiaj hu tau tus kws pab kho teeb meem?

  Hu rau tus kws pab kho teeb meem, Desiree' Payne, ntawm tus xov tooj 651-767-8119.

  Yog koj xav nrog ib tug Hmoob tham los yog xav kaw lus Hmoob tseg, nias tus leb 2. Tsis tas li ntawd, yog nej xa email rau Desiree' los tau thiab. Nws tus email yog desiree.payne@spps.org.