Nthuav qhia txog qhov khoos kas tshiab rau chav noj mov uas muab cov khoom seem rov mus zom dua (recycling)

 • Qhov khoos kas tshiab no yuav txo kom tej khoom pov tseg hauv SPPS cov chav noj mov tsawg thiab txuag tau nyiaj tib si.

  Qhov khoos kas no yog hu ua Organics for Composting. Muaj ntau hom khoom pov tseg uas SPPS yuav coj los ua tau lwm yam los ntawm qhov khoos kas tshiab no. Yav tas los peb tsuas khaws tib co khoom noj seem thiab muab thauj mus pub rau npua noj tom teb xwb, tam sim no peb cov chav noj mov yuav loj xov khaws cov khoom uas xuas ntawv ua xws li ntawv so tes, ntawv tais ua nkoj, thiab cov phaj noj mov uas lwj tau ua chiv tib si,” Chelsea Moody hais, nws yog tus thawj saib xyuas koog tsev kawm ntawv qhov khoos kas Environmental Services Group.

  Moody hais tias, “Walter’s yog lub tuam txhab uas tuaj thauj peb cov khoom pov tseg thiab cov khoom uas coj mus zom dua. Walter’s kuj yuav tuaj thauj cov khoom uas lwj tau ua chiv thiab. Nov yog ib qho uas yuav pab txuag tau nyiaj.”

  Cov khoom noj seem yog yuav muab thauj mus rau tom Specialized Environmental Technologies (SET) hauv Rosemount. Tsis zoo li uas ua chiv nyob rau tom tsev, SET muaj tej cuab yeej technology zoo zoo uas muaj peev xwm zom tau txhua yam khoom noj thiab ntawv so tes nrog rau tej nplooj qhua ua ke coj los ua chiv, ces mam muab coj mus muag rau hauv lub khw The Mulch Store. Moody hais tias xyoo tas los SPPS tau xa cov khoom noj seem ze li ntawm 1,800 tons mus rau cov teb yug npua. Xyoo no SPPS npaj siab tias yuav xa kom ntau tshaj qhov ntawd coj mus zom ua chiv.

  Moody hais tias cov tub ntxhais kawm ntawv yeej ua tau raws nraim li qhov khoos kas tshiab no sai kawg. Thaum lawv noj mov tas, lawv muab cov plhaub qhwv khoom los sis cov yas uas lwj tsis tau ua chiv coj mus pov tseg rau hauv lub thoob khib nyiab. Ces lawv mam muab cov khoom noj seem – xws li nqaij thiab pob txha – thiab lwm yam uas xuas ntawv ua coj mus tso rau hauv lub thoob uas ntim cov khoom lwj tau ua chiv. Cov khoom uas coj mus zom tau ua lwm yam (recyclable items) xws li cov thawv ntim mis nyuj thiab thawv ntim kua txib hmab txiv ntoo ces muab tso rau hauv lub thoob ntim cov khoom yuav coj mus zom dua. Thaum kawg, cov tub ntxhais kawm ntawv mam nqa lawv lub phaj noj mov uas tsis muaj zaub mov lawd coj mus teeb cia. 

  Txawm tias cov phaj yas uas rov siv tau yog tej yam uas peb niaj hnub siv hauv SPPS los nws tsis zoo siv rau txhua lub tsev kawm ntawv. Yog li no, thaum pom tias peb yuav tsum siv cov phaj noj mov uas siv tas muab pov tseg, peb thiaj hloov mus rau cov phaj uas lwj tau ua chiv. “Thaum lub xyoo kawm ntawv no yuav xaus, txhua lub tsev kawm ntawv uas xav tau cov phaj noj mov uas siv tas muab pov tseg yuav tau siv cov phaj uas siv tas coj mus zom ua chiv,” Moody hais, nws hais tias SPPS yuav siv kom tag cov phaj noj mov Styrofoam uas peb muaj tam sim no ua ntej yuav hloov mus rau cov phaj uas siv tas coj mus zom ua chiv.