Nyob Zoo!

Xib Fwb Kab Yeeb Chav Qib 1

Landscape
 •  Meet Ms. Ka Ying Yang

   Hello Parents and First Grade Students!

  My name is Ms. Ka Ying Yang. I am the first grade teacher for the Hmong Dual Language Program (HDL). This will be my first year teaching in the HDI program. This will be my 18th year teaching in Saint Paul Public Schools. I am very happy to have an opportunity to take part in the HDI program.

  In the first grade Hmong Dual Language program your child will be learning how to read, write, and do math using the Hmong language 90% of the time. This year we will learn the Hmong language through songs, games, stories and various activities.

  I am a teacher, wife, and mother to four children. My kids are 10 years old, 7 years old, 5 years old, and 17 months old. I have a daughter here in fifth grade, a daughter in second grade, and a son in kindergarten. They are all in the Hmong Dual Immersion Program. My family and I like to read together, play outside, and travel together.

  If you have any questions, I can be reached at (612) 293-8650 or ka.ying.yang@spps.org.

  I look forward to seeing you soon!

  Sincerely,

  Ms. Ka Ying Yang

   


   

  Nyob zoo rau cov niam txiv sawv daws thiab cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib ib,

  Kuv lub npe hu ua Xib Fwb Kab Yeeb Yaj.  Xyoo no yog thawj xyoo ua kuv yuav los qhia ntawv rau chav kawm ob hom lus – lus Hmoob thiab lus Askiv rau qib ib.  Tiam sis kuv twb tau qhia ntawv rau Saint Paul Public School tau 18 lub xyoo lawm.  Kuv zoo heev tias kuv yuav tau los qhia chav kawm ob hom lus no (HDL).

  Hauv chav kawm ob hom lus (HDL) no koj tus menyuam yuav siv lus Hmoob 90% feem thaum lawv kawm nyeem ntawv, sau ntawv, thiab ua leb.  Xyoo no peb yuav siv ntau lub tswv yim los kawm lus Hmoob, xws li hu nkauj, kev ua si, mloog dab neeg, thiab ntau ntau yam ntxiv.

  Kuv yog ib tug xib fwb, niam tsev, thiab leej niam rau ntawm 4 tug me nyuam.  Kuv cov me nyuam muaj 10 xyoo, 7 xyoo, 5 xyoo, thiab 1 xyoo ntau.  Kuv peb tug me nyuam hlob tuaj kawm ntawv rau Jackson thiab, nyob rau cov chav kawm ob hom lus (HDL) thiab. Kuv muaj ib tug ntxhais nyob qib 5, ib tug nyob qib 2, thiab ib tug tub nyob qib kindergarten. Thaum kuv tsev neeg peb muaj sij hawm peb nyiam nyeem ntawv, ua si nraum zoov, thiab mus ua si kev deb.

  Yog nej muaj lus nug, nej hu tau tuaj rau kuv ntawm (651) 293-8650 los sis xa email rau kuv ntawm ka.ying.yang@spps.org.

  Sau Npe,

  Xib Fwb Kab Yeeb

Monthly Newsletter

Nearpods

by Soua Her

Reading Nearpods

Math Nearpods

 •  

  Kab Yeeb Yaj

  Chav Qib 1 - Daim Sij Hawm Txhua Hnub

   

  7:15 – 7:30

  Noj Tshais (Breakfast)

  7:30 – 7:45

  Sij Hawm Sib Fim (Morning Meeting)

  7:45 – 8:00

  Leb Kawm Dua (Math Review)

  8:00 – 9:00

  Sij Hawm Kawm Leb (Math)

  9:00 – 9:25

  Sij Hawm Nyeem Ntawv (Readers Workshop Mini-Lesson)

  9:25 – 9:55

  Sij Hawm Noj Sus (Lunch)

  9:55 – 10:25

  Sij Hawm Ua Si (Recess)

  10:25-10:45

  Hmoob/Txiv Lus (Skills Block)

  10:45 – 11:25

  Sij Hawm Sau Ntawv (Writers Workshop)

  11:25 – 11:55

  Sij Hawm Kawm (Social Studies)

  11:55 – 12:45

  Sij Hawm Kawm Txuj Ci (Gym, Science)

  12:45 – 1:00

  Sij Hawm Nyeem Ntawv/Nos Khoom Txom Ncauj

  Quiet Reading/Snack

  1:00 – 1:40

  Sij Hawm Nyeem Ntawv/Ua Hauj Lwm Nyeem Ntawv

   Readers Workshop/Small Group Instruction

  1:40 – 2:00

  Sij Hawm Sib Fim Xaus/

  Mus Tsev

  Get Ready To Go Home