Nyob Zoo!

Xib Fwb Kab Yeeb Chav Qib 1

Landscape
 •  

  Xf. Kab Yeeb Yaj Hello Parents and First Grade Students!

  My name is Ms. Ka Ying Yang. I am one the first grade Hmong Dual Language teacher (HDL). This will be my 21st year teaching in Saint Paul Public School and my 5th year teaching in the HDL program. I am excited to have an opportunity to take part in the HDL program.

  In the first grade Hmong Dual Language program, your child will be learning how to read, write, and do math using the Hmong language 90% of the time. This year we will learn the Hmong language through songs, games, stories and various activities.

  I am a teacher, wife, and a mother to four children. All of my children are either in or have gone through the Hmong Dual Language program in SPPS. I have a child in 9th grade, 6th grade, 4th grade and kindergarten. My family and I like to hike and camp out in our RV trailer during the summers!

  If you have any questions, I can be reached at (612) 293-8650 or ka.ying.yang@spps.org.

  I look forward to seeing you soon!

  Sincerely,

  Ms. Ka Ying Yang

   


   

  Nyob zoo rau cov niam txiv sawv daws thiab cov tub ntxhais kawm ntawv nyob qib ib,

  Kuv lub npe hu ua Xib Fwb Kab Yeeb Yaj.  Kuv qhia ntawv nyob rau hauv Saint Paul Public School muaj li 21 xyoo lawm. Xyoo no yog xyoo 5 kuv tau los qhia ntawv rau chav kawm ob hom lus – lus Hmoob thiab lus Askiv. Kuv zoo siab heev tias kuv tau los qhia chav kawm ob hom lus no (HDL).

  Hauv chav kawm ob hom lus (HDL) no koj tus menyuam yuav siv lus Hmoob 90% feem thaum lawv kawm nyeem ntawv, sau ntawv, thiab ua leb.  Xyoo no peb yuav siv ntau lub tswv yim los kawm lus Hmoob, xws li hu nkauj, kev ua si, mloog dab neeg, thiab ntau ntau yam ntxiv.

  Kuv yog ib tug xib fwb, niam tsev, thiab leej niam rau ntawm 4 tug me nyuam. Kuv muaj ib tus me nyuam nyob qib 9, 6, 4 thiab kindergarten. Kuv 4 tus menyuam kawm ntawv rau hauv chav kawm ob hom lus. Ob tug kawm tas chav qhia ob hom lus, ob tug tseem kawm. Thaum kuv tsev neeg peb muaj sij hawm peb nyiam mus ua si taug kev (hiking), thiab coj peb lub tsev pw mus pw nram hav zoov (RV camping). 

  Yog nej muaj lus nug, nej hu tau tuaj rau kuv ntawm (651) 293-8935 los sis xa email rau kuv ntawm ka.ying.yang@spps.org.

  Sau Npe,

  Xib Fwb Kab Yeeb

Monthly Newsletter