• spring break resources - hmong

  Caij So Rau Thaum Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav Yog Lub Peb Hlis Tim 30 Txog Lub Plaub Hlis Tim 6: Kev Pab thiab Tej Yam Muaj Ua

  Caij so rau thaum lub caij nplooj ntoos hlav yuav pib rau hnub Friday, lub Peb Hlis tim 30. Nram qab no yog ib co kev pab uas muaj thoob plaws hauv SPPS thiab cov chaw koom tes hauv zej zos los pab kom txhua tus tub ntxhais kawm ntawv muaj kev lom zem thiab nyab xeeb thaum mus so. 

  Tej Yam Muaj Ua

  SPPS Community Education
  SPPS Community Education muaj ntau qhov khoos kas uas tus nqi pheej yig rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov tub ntxhais hluas muaj peev xwm xaiv qhov kawm zov me nyuam los sis kawm saib xyuas cov neeg da dej. Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv theem qis muaj peev xwm koom tes tau rau kev xyaum kawm dhia nrig nphau (gymnastics).

  • Rau cov tub ntxhais kawm Preschool txog qib 12
  • Lub Plaub Hlis tim 2 txog 6
  • Tus nqi sib txawv raws khoos kas. Mus saib hauv website kom paub ntxiv.

  TeenVenture
  Thaum sawv ntxov cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tshawb kawm txog tej hauj lwm xyiv fab thiab thaum tav su lawv yuav ua si nrog phooj ywg. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav muaj lub cib fim xaiv mus ncig saib ib yam hauj lwm ntawm peb yam thaum sawv ntxov thiab mus saib cov chaw ua si lom zem thaum tav su.

  • Qhib rau tag nrho SPPS cov tub ntxhais kawm ntawv uas kawm nyob rau qib 6 txog 8
  • Lub Plaub Hlis tim 3 txog 5
  • Yuav muaj noj sus
  • Dawb
  • Yuav tsum sau npe ua ntej tsis pub dhau lub Peb Hlis tim 30

  Rock Climbing Half-Day Camp
  Vertical Endeavors muaj qhia tub ntxhais kawm ntawv txog qhov kis las nce pob zeb nyob rau hauv qhov khoos kas uas muaj kawm ib nrab hnub no. Qhov nov yog ib qho kis las uas nyuab thiab lom zem.

  • Qhib rau tag nrho cov tub ntxhais kawm ntawv uas muaj hnub nyoog 6 xyoo mus txog 12 xyoos
  • Lub Plaub Hlis tim 5
  • Tus nqi yog $55

  Saint Paul Public Libraries
  Lub caij mus so thaum caij nplooj ntoos hlav no, cov tsev ceev ntawv thoob plaws hauv lub nroog no muaj ntau yam khoos kas rau tub ntxhais kawm ntawv mus kawm txua thiab tsim ub no. Niam txiv thiab cov saib xyuas los mus koom tau.

  • Rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas kawm nyob rau qib 1 txog 6
  • Mus saib hauv website kom paub txog tej yam uas muaj ua thiab cov chaw
  • Lub Plaub Hlis tim 2 txog 6
  • Dawb
  • Tsis tas sau npe

  Saint Paul Parks & Recreation
  Lub Nroog Xees Phos muaj ntau yam kev pab dawb thiab luv nqi rau cov tub ntxhais kawm ntawv. Cov kawm Preschool thiab theem qis muaj peev xwm xaiv tau kev ua kis las, txuj ci yeeb yam, los sis science. Cov tub ntxhais hluas muaj peev xwm xaiv tau qhov khoos kas kis las los sis txua neeg hlau, los sis kawm zov me nyuam los sis saib xyuas neeg da dej.

  • Rau cov tub ntxhais hauv Preschool txog qib 12
  • Lub Plaub Hlis tim 2 txog 6
  • Tus nqui sib txawv raws khoos kas. Mus saib hauv website kom paub ntxiv. 

  YMCA Day Camp Adventure Days at Camp St. Croix
  Day Camp Adventure Days yog ib qhov chaw zoo rau koj tus me nyuam mus ua tej yam lom zem nraum zoov thawm xyoo. Muaj ntau yam kev ua si lom zem thiab xyiv fab txhua lub caij (season) xws li nce pob zeb pob tsuas, tua hneev nti, ua khoom, caij duav saum npu, caij lub dab saum npu, kawm txog tej uas ntuj tsim los, camp games, thiab ntau yam ntxiv.

  • Rau cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau qib K txog 6
  • YMCA Camp St. Croix (muaj tsheb npav thauj ntawm Midway YMCA mus)
  • Lub Plaub Hlis tim 2 txog 6
  • Tus nqi ib hnub yog $40
  • Yuav tsum sau npe ua ntej tsis pub dhau lub Peb Hlis tim 26

  Como Park Zoo & Conservatory
  Lub vaj tsiaj Como Zoo muaj qhib ub no rau neeg saib, muaj cov khoos kas, thiab sij hawm nyeem dab neeg. Yog xav paub tias muaj dab tsi tshwm sim txhua hnub, mus saib hauv www.comozooconservatory.org. Tus nqi yog nyiaj pub dawb (donation) xws li $3 rau cov laus thiab $2 rau cov me nyuam yaus.

  Minnesota Children’s Museum
  Muaj ntau yam ua thiab saib nyob rau nram Children’s Museum xws li qhov Daniel Tiger’s Neighborhood uas qhib tshiab rau sawv daws tau saib hu ua A Grr-ific Exhibit. Tus nqi nkag yog $12.95 ib tug neeg.

  Science Museum of Minnesota
  Yog xav paub ntxiv los sis xav paub txog tej uas muaj ua nyob rau Science Museum, mus saib hauv visit www.smm.org.

  Khoom Noj

  Fishes and Loaves
  Muaj noj hmo dawb rau tag nrho tsev neeg.

  • Matthew’s Catholic Church, 510 Hall Ave., St Paul, MN 55107
   651-224-9793
   5-6 p.m. Monday txog Friday
  • Dorothy Day Center, 183 Old 6th Street West, St. Paul, MN 55102
   612-204-8485
   4:30-5:30 p.m. Sunday txog Friday

  Neighborhood House (Paul and Sheila Wellstone)

  • 179 East Robie St., St. Paul, MN 55107
   651-789-3630
   Muaj khoom noj pub dawb rau cov tsev neeg nyob rau cheeb tsam 55107 usa xav tau kev pab ceev.
   Mus lub cij thaum 9-11:30 a.m. thaib 1-3:30 p.m. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday
   9-11:30 a.m. Thursday 

  Francis Basket Food Market

  • Sibley Manor, 1293 East Maynard Drive, St. Paul, MN 55116
   651-699-0986
   Muaj khoom noj pub dawb rau cov tsev neeg nyob rau cheeb tsam 55116 usa xav tau kev pab ceev.
   Mus lub cij thaum 9-11:30 a.m. Monday 9-11:30 a.m. thaib 1-3:30 p.m. Tuesday thaib Friday 

  Hallie Q Brown Food Shelf

  • 270 North Kent Street, St. Paul, MN 55102
   651-224-4601
   Muaj khoom noj pub dawb rau txhua tsev neeg uas xav tau kev pab ceev.
   Mus lub caij thaum 9 a.m. - 6 p.m. Monday, 9 a.m. - 5 p.m. Tuesday - Thursday thiab 9 a.m. - 3 p.m. Friday

  Salvation Army

  • 401 West 7th Street, St. Paul, MN 55102
   651-224-4316
   Muaj khoom noj pub dawb rau txhua tsev neeg uas xav tau kev pab ceev.
   Khoom noj pub dawb: 9-11 a.m. Monday thiab Wednesday, 1-3 p.m. Tuesday thiab Thursday
  • Payne Ave., 1019 Payne Ave., St. Paul, MN 55130
   651-776-8169
   Muaj noj sus thiab khoom noj pub rau txhua tsev neeg. Cov khoom noj no muaj rau thawj thawj 15 tus neeg uas tuaj. Leej txg xub tuaj ces xub tau txais tsis tas teem caij.
   Noj sus: 11:45 a.m. txog 12:45 p.m. Monday txog Friday
   Khoom noj pub dawb: 9:00 a.m. txog 10:30 a.m. thiab 2:00 p.m. txog 3:30 p.m. Monday txog Friday

  Fare for All

  • 763-450-3880
  • Muaj cov khoom noj zoo thiab pheej yig xws li nqaij, zaub thiab txiv hmab txiv ntoo. Cov khoom noj no peb twb muab ntim rau hauv hnab ua ntej lawm thiab tsuas muaj rau qee hnub hauv ib lub hlis txg xwb. Rau tag nrho cov tsev neeg. Peb txais nyiaj ntsuab, credit thiab EBT.

  Minnesota Food Helpline

  • Yog xav tau kev pab nrhiav lwm qhov chaw uas muaj khoom noj thiab kev pag ntawm cheeb tsam uas koj nyob, hu ru 1-888-711-1151.