Welcome to Phalen Lake!

  •  ,;x fam

    Nyob zoo, hwm txog cov niam txiv sawv daws. Kuv yog Lwm Tswj Maivlig Xyooj. Lub caij ntuj so no, peb sawv daws tau pom ntau txoj kev nyuab siab xws li tus kab mob COVID-19 thiab tus txiv neej George Floyd uas tau raug tua lawm, ua rau ntau tus neeg mob siab kawg li. Txawm tias muaj tej no los vam tias nej sawv daws yuav noj qab nyob zoo nrog rau nej tsev neeg. Peb yeej nco nej cov me tub me nyuam kawg thiab vam tias sai sai saum no, yuav tau pom lawv dua.  Xyoo 2020-21 no, yuav muaj ntau yam uas peb tsis paub txog tus kab mob COVID-19, los sis thov ua siab loj.  Tso siab tias peb yeej rau rau siab npaj kev kawm rau nej cov me tub me nyuam.  Lawv txoj kev kawm ntawv, txoj kev nyob tsis muaj mob muaj nkeeg, thiab kev kaj siab yog ib yam uas tseem ceeb heev rau peb.  Txawm tias peb lub tsev kawm ntawv tsis qhib, los nej yeej tseem hu tuaj tau rau peb.  Thov nco ntsoov saib nej cov email, lus tseg cia, thiab nej cov me tub me nyuam cov lus tshaj los ntawm lawv lub ipad.  Yog muaj lus tshaj tawm uas tseem ceeb, peb yuav hais tuaj rau nej paub.  Peb zoo siab heev tias sai sai saum no, peb yuav tau sib txuas lus nroj cov me tub me ntxhais dua! 

     

    Hello families! This is Assistant Principal Xiong. This has been a hard summer for our community with the pandemic, the unjust killing of Mr. George Floyd, and the unrest in our very streets. We hope you were able to find comfort in connecting with those you love and care about.  We have missed you and are looking forward to connecting with you again for the 2020-21 school year.  We know that this year will bring its share of challenges and unknowns for us to navigate but please rest assure that your child's health, well-being, and learning is at the core of what we do.  We are working hard to plan for a safe and successful school year. Although we may not be in our building during distance learning, you can still contact us.  Please be sure to check your emails, messages, and child's announcements for any updates or important announcements. Let's have a great school year!