Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah iyo Barnaamijka Aag walba ee 2018-19

 • Adeegyo iyo waxbarasho gaar ah oo ku salaysan baahida arday walba ayaa laga heli karaa aag walba.

  ECSE=Early Childhood Special Education. Adeegyada gaarka ah ee waxbarasho ee caruurta da’doodu u dhaxeyso 3-4 jir.

  SLD=Specific Learning Disability. Cudur ama Dhib Xadidaya in la Barato Maado Gaar ah Waa cudur ku dhaca fahamka ama adeegsiga ku hadalka ama qorida luuqada kaas oo si aad ah u saamaynaya horumarka waxbarasho isaga oo dhib u gaysanaya awooda dhagaysiga, fakarka, hadalka, akhriska, qorida, garashada xarfaha iyo ka shaqaynta xisaabta ee ardayga.

  EBD=Emotional or Behavioral Disorder. Dabeecad qalqaalnimo wadata (aan deganayn) Dabeecad daran oo xiriir ah, waxaa lagu gartaa in ardayga dareenkiisu maqanyahay oo uusan xiisaynayn waxa la samaynayo, in uu la yimaado gardaro/dagaal, ama uusan si sax ah u fakarayn, taas oo dareenkiisa, waxbarashadiisa, la dhaqankiisa dadka iyo shaqdiisa wax u dhimaysa.

  DCD M/M=Developmental Cognitive Disability Mild/Moderate. Cudur ama Dhib Sahlan/Dhexedhexaad ah oo ku dhaca Korida Maskaxda iyo Garashada Ducfi ama liidanaan ku timaada qaabka caliga qofku u shaqeeyo iyo xirfada howl-qabashada ee uu qof ku u haahanyahay si uu kaligii wax u qabsado.

  DCD S/P=Developmental Cognitive Disability Severe/Profound. Cudur ama Dhib Daran oo ku dhaca horumarka Maskaxda iyo Garashada Ducfi ama liidanaan aad u daran oo ku timaada qaabka caliga qofku u shaqeeyo iyo xirfada howl-qabashada ee uu qofku u baahanyahay si uu kaligii wax u qabsado.

  ASD=Autism Spectrum Disorder. Cudur Saameeya qiyaasta Caruurta Cudur ku dhaca koriinka caruura, kaas oo saameeya hab-dhaqankooda bulshada, xiriirka iyo wada hadalka; waxay leeyihiin dabeecad ay wax ku dhagayaan ama ku celcelinayaan.

  DHH=Deaf and Hard of Hearing. Dhaga la’aan ama Maqal-Xumo Ardayda la ogyahay in uu maqalku ka lumay.

  Muhiimada:

  » Ardayda Aaggan waxay helayaan gaadiid ay ku tagaan Dugsiga Sare ee Como Park si ay u helaan barnaamij gaar ah oo loogu talagalay ardayda qabta DCD

  • Ardayda Aaggan waxay helayaan gaadiid ay ku tagaan Dugsiga Sare ee Central si ay u helaan barnaamij gaar ah oo loogu talagalay ardayda qabta DCD

  ••• Ardayda Aaggan waxay helayaan gaadiid ay ku tagaan Dugsiga Sare ee Highland Park si ay u helaan   barnaamij gaar ah oo loogu talagalay ardayda qabta ASD

  Graphic of Special Education Services/Programs by Area

  Graphic of Special Education Services/Programs by Area

  Graphic of Special Education Services/Programs by Area