Daim Ntawv Qhia Txog Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Qis

  • Map of primary sites in Saint Paul Public Schools.

     

    Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos muaj cov tsev kawm ntawv zoo rau txhua koog zej zos nyob hauv Xees Phos. Yuav nyiam yog nej xaiv ib lub tsev kawm ntawv hauv zej zos uas ze nej tsev los sis mus kawm ib lub uas txais tub ntxhais hauv ob peb cheeb tsam ua ke los sis ib lub District Magnet uas txais tub ntxhais thoob lub nroog no, peb yeej muaj ib lub tsev kawm ntawv theem qis (elementary) uas haum nej. Xaiv ib lub tsev kawm ntawv los sis khoos kas magnet uas muaj nyob rau hauv nej cheeb tsam, thiaj li tau npav caij.

    Cov Tsev Kawm Ntawv Hauv Cheeb Tsam Zej Zos
    Cov tsev kawm ntawv hauv cheeb tsam zej zos muaj kev kawm zoo nyob ze tsev. Tej zaud cov tsev kawm ntawv nov kuj muaj kev kawm thiab khoos kas lwm yam ntxiv.

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.