Daim Ntawv Qhia Txog Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Siab

  • Map of High Schools by area in Saint Paul.

    Daim Chart Qhia Txog Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Siab
    Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos muaj cuaj lub tsev kawm ntawv theem siab uas qhia ntau yam, muaj khoos kas ntau thiab ub no ntau, txhua yam kev kawm yog npaj los pab kom cov tub ntxhais kawm ntawv tiav, mus kawm rau tsev kawm ntawv qib siab thiab kawm hauj lwm. Yuav kom tau tsheb npav caij, yuav tau xaiv ib lub tsev kawm ntawv hauv zej zos los sis ib lub uas muaj qhov khoos kas magnet (txais thoob plaws nroog) hauv cheeb tsam uas nej nyob.

    Cov Tsev Kawm Ntawv Hauv Cheeb Tsam Zej Zos
    Cov tsev kawm ntawv hauv cheeb tsam zej zos muaj kev kawm ntawv zoo ze tsev rau nej cov me nyuam. Tej zaud cov tsev kawm ntawv no kuj muaj lwm yam kev kawm thiab cov khoos kas kawm ntawv thiab.

If you are having trouble viewing the document, you may download the document.