Applying to Saint Paul Public Schools

 • School application deadline extended to Feb. 28

   

  Yog tias nej yog ib tsev neeg los yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv uas xav mus kawm hauv SPPS, los sis tab tom nrhiav yuav hloov tsev kawm ntawv hauv SPPS, peb tau muab hnub kawg ntawm kev teev npe raws sij hawm ncua mus rau hnub Thursday, lub Ob Hlis tim 28 lawm. Mus teev npe online ntawm spps.org/apply.

  Leej Twg Yuav Tsum Teev Npe

  Yuav tsum tau ua ib daim ntawv teev npe yog hais tias:

  1. Nej tus me nyuam tab tom kawm ntawv thiab thov mus kawm rau lwm lub.
  2. Nej tus me nyuam los tshiab rau hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv

  Feem ntau cov tub ntxhais kawm ntawv xws li nram no tsis tas yuav ua ntaub ntawv teev npe kawm ntawv:

  • Cov uas npaj yuav kawm nyob rau SPPS lub tsev kawm ntawv tam sim no txuas ntxiv mus rau qib tom ntej.
  • Cov nyob hauv Xees Phos uas tab tom kawm hauv Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv thiab yuav nkag mus rau qib kindergarten, 6 los sis 9 raws cov tsev kawm ntawv uas txuas ntawm lub no mus (pathway) 

  Kev Teev Npe

  1. Mus hauv spps.org/apply es tso nej qhov chaw nyob rau hauv qhov Nrhiav Tsev Kawm Ntawv (School Finder) kom tshwm qhov Cheeb Tsam ntawm nej thiab Cheeb Tsam Ntawm Lub Tsev Kawm Ntawv Uas Nej Nyob, ces xaiv lub tsev kawm ntawv nej nyiam uas nyob rau nej cheeb tsam.
  2. Mus teev npe online ntawm spps.org/apply, siv daim ntawv teev npe hauv phau ntawv nov los sis mus teev npe tom qhov chaw teev npe kawm ntawv ntawm 2102 University Avenue West, Saint Paul, MN 55114.
  3. Thov xaiv li ob lub tsev kawm ntawv rau hauv nej daim ntawv teev npe. Qhov chaw teev npe kawm ntawv yuav muab nej lub npe tso raws li cov tsev kawm ntawv uas nej xaiv rau hauv daim ntawv teev npe. Yuav muab lub tsev kawm ntawv uas nej xub xaiv los saib seb puas tau rau nej raws li tsim nyog ua tau ua ntej. Cov tub ntxhais kawm ntawv uas tsis raug txais mus rau cov tsev kawm ntawv uas lawv xaiv mas peb yuav muab tso rau daim ntawv tuav npe tos kawm rau lub tsev kawm ntawv uas lawv xaiv ua lub thib ib hauv daim ntawv teev npe nkaus xwb. Peb xav kom nej xaiv ib lub tsev kawm ntawv theem qis, theem nrab los sis theem siab uas nyob rau ntawm nej cheeb tsam.
  4. Ua ntaub ntawv teev npe xa mus ua ntej Lub Ob Hlis Tim 28, 2019 nej thiaj muaj feem zog tau txais mus kawm rau lub tsev kawm ntawv uas nej nyiam.
  5. Thaum lub Plaub Hlis xiab tsev kawm ntawv mam hais los qhia rau cov tsev neeg uas ua ntaub ntawv teev npe xa mus raws sij hawm paub tias lub tsev kawm ntawv uas lawv tau xaiv txais lawv tus me nyuam lawm (los sis tus me nyuam lub npe raug muab teev cia tos kawm lawm).

  Daim Ntawv Tuav Npe Tos Kawm

  Ntawv tuav npe tos yog ib co ntawv uas tsim rau cov tsev kawm ntawv thiab khoos kas uas muaj neeg xa npe tuaj coob tshaj li qhov uas muaj chaw txaus. Thaum twg muaj chaw, peb yuav muab cov tub ntxhais kawm ntawv tso rau thawj lub tsev kawm ntawv uas lawv xaiv. Cov ntawv tos npe no yuav tas rau ob lub lim tiam tom qab pib kawm ntawv rau cov tsev kawm ntawv thiab cov khoos kas feem ntau. (Tshwj cov khoos kas xws li cov khoos kas Pre-K, cov khoos kas uas siv lwm hom lus qhia los sis Capitol Hill Gifted and Talented.)

  Thov nco ntsoov: Qhov cov tub ntxhais kawm ntawv uas txheeb pom tias yog cov txawj nruab siab ntse nruab thiab yuav raug txais mus kawm rau Capitol Hill Gifted and Talented mas txhais tsis tau tias lawv yog cov tub ntxhais txawj nruab siab ntse nruab thiab lawm ces txawm yuav raug txais mus rau lub tsev kawm ntawv nov

  Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb

  Txoj Hau Kev Kawm Mus Raws Cov Tsev Kawm Ntawv (Pathways): Cov tsev kawm ntawv feem ntau thiab cov khoos kas magnet uas txais tub ntxhais thoob plaws nroog yeej muaj txoj hau kev kawm mus raws cov tsev kawm ntawv uas pib qib K mus txog rau theem siab (high school). Txoj hau kev kawm mus raws cov tsev kawm ntawv yuav muab lub cib fim rau cov tub ntxhais kawm ntawv los mus kawm thiab loj hlob ua ke nrog rau lwm cov tub ntxhais kawm ntawv uas nyob ze lawv los sis cov uas nyiam tej yam ib yam li lawv.

  Community School Zones: Community School Zone yog thaj chaw puag ncig ntawm lub tsev kawm ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv Theem Qis uas nyob rau hauv cheeb tsam ntawm ib lub tsev kawm ntawv Community School mas tej zaum yuav xub muaj feem tau mus kawm rau lub tsev kawm ntawv ntawd tshaj.

  Cheeb Tsam: Muaj rau Cheeb Tsam (A-F1/F2) nyob rau peb koog tsev kawm ntawv. Cov Cheeb Tsam yog siv los pab kom cov tsev neeg nrhiav tau ib lub tsev kawm ntawv ze ntawm tsev rau lawv tus me nyuam. Saib daim duab qhia chaw hauv phab 2 kom paub tias nej nyob rau cheeb tsam twg.

  Cov Tsev Kawm Ntawv Regional thiab District Magnets: Cov tsev kawm ntawv Magnet uas txais tub ntxhais thoob plaws nroog muaj kawm cov cag txuj xws li nyeem ntawv, leb thiab keeb txuj (science) nrog rau lwm yam txuj tshwj xeeb hauv tsev kawm ntawv. Feem ntau, cov khoos kas no muaj kawm hauv qib K mus txog rau qib 12. Cov khoos kas tshwj xeeb no muaj xws li kev kawm uas siv lwm yam lus qhia, kev kawm txog tej tshuab ya nruab ntug thiab txuj ci tsim ub no.