Cov lus uas pheej nug heev txog Coronavirus Disease (COVID-19)

  • Peb yuav teev tej ncauj lus tshiab rau phab no ua ntu zus. Yog tias koj saib tsis pom lus teb rau koj nqe lus nug, thov rov qab los saib dua sai sai tom ntej no.

    Yog koj tseem muaj lus nug tom qab saib cov ntawv nram qab no tas es xav tau kev pab, thov hu rau 651-632-3760 los sis email mus rau spc@spps.org.

  • Txhua Yam

  • Kev Noj Qab Nyob Zoo

  • Kev Noj Mov

  • Distance Learning/Technology

  • Kev Zov Me Nyuam