Distance Learning

  • Peb yuav qhia txog Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv qhov uas nyob hauv tsev kawm los rau nej sai sai no.

     

    • Cov xib hwb thiab pab neeg paub txog kev qhia tab tom npaj cov ntawv uas yuav nyob hauv tsev kawm.
    • Tej zaum cov neeg qhia ntawv yuav nrhiav kev hais lus tos txais los rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab txuas mus rau cov kev kawm txij no mus txog lub Peb Hlis tim 27.  Nov yog ib seem uas peb cov neeg ua hauj lwm sim peb qhov kev nyob hauv tsev kawm tshiab no.
    • Qhov uas nyob hauv tsev kawm yuav tsis pib mus txog tom qab so lub caij nplooj hlav tas uas yog hnub Monday, lub Plaub Hlis tim 6.  Cov tub ntxhais kawm ntawv tsis tas mus raws li cov sij hawm hauv tsev kawm ntawv, mus rau hauv chav los sis ua ntaub ntawv kom tiav mus txog thaum ntawd.