Kev Pab Zaub Mov Thaum Kawm Ntawv Hauv Tsev

 • Student in cafeteria with masks on

 • Kev hloov rau kev noj mov pib lub Ib Hlis tim 25

  Thaum Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv ib txhia tub ntxhais kawm ntawv rov qab mus kawm rau tom tsev kawm ntawv ces peb cov kev noj mov yuav hloov thiab. Txawm nej cov me nyuam kawm tom tsev kawm ntawv los sis kawm hauv tsev los lawv yeej yuav tau pluas tshais thiab su noj dawb mus kom tag xyoo no.

   


  Zaub Mov Noj Rau Cov Tub Ntxhais Kawm Uas Kawm Tim Ntsej Tim Muag

  Yuav muaj noj tshais thiab su dawb rau cov tub ntxhais uas tuaj kawm tim ntsej tim muag rau lub caij kawm ntawv. Yuav muaj noj mov dawb rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas tau txais kev pab ua ntaub ntawv tim ntsej tim muag thiab. Kev qhia txog cov zaub mov noj muaj nyob rau hauv schoolcafe.com/spps. Tej yam uas nws yuav nws no ces yuav tau them nyiaj xws li yuav mis nyuj.  


  Yog xav paub tias thaum rov mus kawm ntawv tub ntxhais kawm yuav noj mov li cas no ces mus saib hauv spps.org/reopen.

   


  MUS NQA ZAUB MOV NTAWM NTUG KEV

  Peb muaj cov thawv zaub mov rau nej mus nqa dawb ntawm tshaj li 50 lub tsev kawm ntawv thoob plaws hauv Xees Phos. Yuav muaj lwm qhov chaw rau nej mus nqa zaub mov ntxiv pib lub Peb Hlis tim 8 mus. Yuav tsum tau hais rau tsev kawm ntawv ua ntej (pre-order) yog yuav mus nqa zaub mov ntawm cov tsev kawm ntawv no. Thov siv daim ntawv no qhia rau tsev kawm ntawv ua ntej tias koj yuav mus nqa zaub mov no.

  Cov zaub mov noj hauv thawv no yog npaj rau cov me nyuam muaj hnub nyoog 18 xyoo rov hauv, thiab cov muaj puas cev uas tab tom kawm rau hauv tsev kawm ntawv cov khoos kas. Me nyuam tsis tas nrog nej tuaj nqa zaub mov. Nco ntsoov nyob sib nrug li 6 hneev taw thiab looj hnab npog qhov ncauj qhov ntswg thaum tuaj nqa zaub mov noj.

  Nias ntawm nov rau tag nrho cov chaw thiab sij hawm mus nqa zaub mov


  Ua daim ntawv nov kom tiav
  yog koj xav kom tsev kawm ntawv tsis txhob npaj cov thawv zaub mov rau koj, xav hloov qhov chaw mus nqa zaub mov los sis xav kom txo los sis nce cov thawv zaub mov.

   


  Thov Kom Thauj Zaub Mov Tuaj Rau Ntawm Tsev

  Thov teev daim ntawv no thov kom thauj zaub mov noj tuaj rau ntawm tsev yog tias nej muaj mob los sis tsis muaj tsheb tuaj nqa zaub mov noj.


 • KEV PAB ZAUB MOV HAUV ZOS


  Ramsey County

  Yog hais tias koj yog ib tus neeg nyob hauv Ramsey County thiab tus kab mob COVID-19 los raug koj li cas, tej zaum koj kuj yuav muaj feem tau txais cov pluas noj uas twb ua siav lawm nqa tuaj rau ntawm koj tsev yam tsis tau them nyiaj dab tsi.

  City of Saint Paul

  Nroog Xees Phos tab tom koom tes nrog Youthprise, Arts-Us, thiab Sanneh Foundation los pab zaub mov dawb rau cov tsev neeg hauv Xees Phos uas xav tau kev pab. Cov tsev neeg uas muaj me nyuam hnub nyoog tsis tau nto kaum yim xyoo muaj peev xwm mus nqa tau ib hnab zaub mov rau ib tug me nyuam hauv ib lub lim tiam. Nyob rau hauv ib hnab zaub mov twg muaj xya pluas hmo thiab xya qhov khoom noj txom ncauj.

  Greater Twin Cities YMCA

  Cov YMCA nyob rau plawv nroog Xees Phos, Midway, Eastside, Inver Grove Heights thiab Maplewood muaj zaub mov pub dawb thiab hnab su rau cov tsev neeg hnub Monday txog Friday, thaum tav su mus txog rau thaum 1 p.m., mus nqa thaum tseem tshuav zaub mov.

  Salvation Army

  Qhov chaw uas nyob rau ntawm kev 7 thiab sab Eastside muaj cov thawv zaub mov pub dawb rau cov tsev neeg hnub Monday-Friday thaum 10 a.m.-4 p.m.

  Conway Community Center

  Grab-and-go meals muaj rau hnub Monday-Friday thaum 1-4 p.m.

  Hunger Solutions

  Tso nej tus zip code rau thiab nrhiav cov chaw pab zaub mov uas nyob ze ntawm nej.

  Minnesota Food Helpline

  Yog xav tau kev pab, hu rau 888-711-1151 hnub Monday-Friday thaum 10 a.m.-5 p.m.