Kev Noj Mov Lub Caij Kaw Tsev Kawm Ntawv Vim Tus Kab Mob COVID-19

 • Lub lim tiam ntawm lub Rau Hli tim 29 txog Xya Hli tim 3: Vim hais tias lub Xya Hli tim 4 yog hnub so, peb yuav tsis thauj zaub mov tuaj hnub Friday, lub Xya Hli tim 3, yuav yog hnub Wednesday thiab Thursday lub lim tiam no mas peb mam li thauj tuaj, thiab hnub Monday txog Thursday peb mam thauj zaub mov tuaj rau nej mus nqa ntawm ntug kev.

  KEV THAUJ ZAUB MOV TUAJ RAU NTAWM TSEV

  Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv (SPPS) muaj qhov xa zaub mov tuaj ntawm tsev rau SPPS cov tsev neeg uas tsis muaj zaub mov rau lawv cov me nyuam noj. Cov zaub mov no tsuas yog muaj rau cov me nyuam hnub nyoog 18 xyoo rov hauv los sis cov uas muaj kev tsis taus uas kawm rau ib qho khoos kas hauv tsev kawm ntawv nkaus xwb.

  Lub caij ntuj so no peb yuav muaj qhov thauj zaub mov mus rau ntawm tsev txuas ntxiv, tsis yog rau cov tub ntxhais kawm ntawv hauv SPPS xwb tab sis rau txhua tsev neeg hauv Xees Phos. Yog xav kom thauj zaub mov tuaj rau ntawm nej tsev, mus sau npe hauv spps.org/homedeliveryhmoob.

  Yog tias nej xav kom hloov qhov thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev los sis xav hloov kev tiv tauj, thov ua daim ntawv nov kom tiav.

  KEV THAUJ ZAUB MOV TUAJ RAU NTAWM COV TSEV TSHOOJ LOS SIS APARTMENT

  Ib txhia tsev tshooj mas nws muaj nws ib qho chaw mus nqa zaub mov. Mus saib cov sij hawm thiab hnub uas tsheb thauj zaub mov tuaj rau nej ntawm apartment deliveries page.

  Orange button for home delivery in Hmong


  MUS NQA ZAUB MOV NTAWM NTUG KEV

  Yog tias nej tsis xav kom thauj zaub mov tuaj rau ntawm tsev, nej mus nqa tau zaub mov raws li cov sij hawm nram qab no. Thov nco ntsoov nyob kom sib nrug deb li 6 hneev taw thiab coj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum mus nqa zaub mov.


 • KEV PAB ZAUB MOV HAUV ZOS

  City of Saint Paul

  Nroog Xees Phos tab tom koom tes nrog Youthprise, Arts-Us, thiab Sanneh Foundation los pab zaub mov dawb rau cov tsev neeg hauv Xees Phos uas xav tau kev pab. Cov tsev neeg uas muaj me nyuam hnub nyoog tsis tau nto kaum yim xyoo muaj peev xwm mus nqa tau ib hnab zaub mov rau ib tug me nyuam hauv ib lub lim tiam. Nyob rau hauv ib hnab zaub mov twg muaj xya pluas hmo thiab xya qhov khoom noj txom ncauj.

  Greater Twin Cities YMCA

  Cov YMCA nyob rau plawv nroog Xees Phos, Midway, Eastside, Inver Grove Heights thiab Maplewood muaj zaub mov pub dawb thiab hnab su rau cov tsev neeg hnub Monday txog Friday, thaum tav su mus txog rau thaum 1 p.m., mus nqa thaum tseem tshuav zaub mov.

  Salvation Army

  Qhov chaw uas nyob rau ntawm kev 7 thiab sab Eastside muaj cov thawv zaub mov pub dawb rau cov tsev neeg hnub Monday-Friday thaum 10 a.m.-4 p.m.

  Conway Community Center

  Grab-and-go meals muaj rau hnub Monday-Friday thaum 1-4 p.m.

  Hunger Solutions

  Tso nej tus zip code rau thiab nrhiav cov chaw pab zaub mov uas nyob ze ntawm nej.

  Minnesota Food Helpline

  Yog xav tau kev pab, hu rau 888-711-1151 hnub Monday-Friday thaum 10 a.m.-5 p.m.