Kev Noj Qab Nyob Zoo

 • SPPS muaj ib tes dej num tseem ceeb ua kom tus kab mob no thiab lwm tus tsis txhob kis mus ceev ceev los pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm kom lawv muaj qhov chaw kaj siab nyab xeeb thiaj noj qab haus huv rau txoj kev kawm thiab ua hauj lwm.

   

  SPPS COV CHAW KUAJ MOB UAS QHIB RAU LUB CAIJ KAW TSEV KAWM NTAWV

  Qhov chaw kuaj mob hauv Gordon Parks High School Health Start (1212 University Ave. W.) yog qhib rau cov tub ntxhais kawm ntawv hnub nyoog 11 xyoos rov sauv uas xav tau kev pab tim ntsej tim muag sai sai rau seem kev ntxhov siab, tswj kev noj tshuaj rau kev nyuaj siab thiab kev txhawj kev ntshai, kev txhawj xeeb txog kev sib deev, kuaj mob thiab txhaj tshuaj, kuaj tej yam mob uas tsis cuam tshuam rau kev ua pa, raug mob thiab rov mus kuaj tus mob hawb pob ntxiv. Yog hais tias nej muaj mob ua pa nyuaj, ua npaws los sis ntsib tus kab mob Coronavirus, peb yuav xa nej mus rau tej qhov chaw uas kuaj thiab pab nej pheej yig, vim peb tsis muaj kev kuaj cov kab mob no nyob rau hauv Gordon Parks.

  Cov sij hawm rau lub Plaub Hlis tim 27, 2020: Monday-Friday 10 a.m.-4 p.m.

  Thov hu mus teem caij ntawm 651-793-2234 los sis cia li mus xwb los tau.


  Peb tsis muaj kev kuaj mob los sis kuaj cov kab mob COVID-19 rau ntawm cov chaw no. 

   

  TSHIAB! TELEHEALTH TUS XOV TOOJ

  Cov tub ntxhais kawm ntawv muaj peev xwm hu tau rau telehealth ntawm tus xov tooj 651-412-8445 yog tias xav tau kev pab hauv xov tooj rau seem kev ntxhov siab thiab kev pab cuam rau kev mob nkeeg. Nej hu tau rau Telehealth thaum 9 a.m.-5 p.m. hnub Monday txog Friday.

   

  COVID-19 Hotline
  Muaj lus nug txog COVID-19? Hu rau MDH COVID-19 Hotline ntawm 651-201-3920, txhua hnub thaum 7 a.m. txog 7 p.m.

   

  Muaj lus nug txog COVID-19?
  Hu rau MDH COVID-19 Hotline ntawm 651-201-3920, txhua hnub thaum 7 a.m. txog 7 p.m.

   

   

  LUS QHIA TSEEM CEEB THIAB KEV PAB CUAM

  Minixaustas Chav Kev Noj Qab Nyob Zoo Cov Lus Qhia

  Ceev faj tib yam li uas ua kom tsis txhob raug khaub thuas: 

   • Ntxuav koj txhais tes kom zoo zoo nrog dej thiab xab npum.
   • Yog hais tias tsis xis nyob, nyob twj ywm hauv tsev.
   • Npog koj lub qhov ncauj thiab qhov ntswg thaum koj hnoos.

  Link: https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/prevention.html

   

  Kev Tiv Thaiv Koj Tus Kheej

  Xyaum nyob nrug kom deb ntawm lwm tus, nyob twj ywm hauv tsev yog tias tsis xis nyob, thiab tu thiab ntxuav koj lub tsev kom huv. 

  Link: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html

   

  Ua Tej Yam Kom Muaj Dag Muaj Zog Sab Nraud

  Kev nyob kom sib nrug deb thiab nyob hauv tsev tsis txhais hais tias cov tsev neeg yuav tsum nyob twj ywm hauv tsev. Qhov tseeb, kev tawm mus rau sab nrauv yog ib qho zoo uas yuav pab tau kom nej tsev neeg muaj dag muaj zog thiab kaj siab rau lub caij nyuaj siab no. 

  Muaj tswv yim qhia txog kev ua ub no sab nrauv kom muaj dag muaj zog nyob rau hauv Staying Active Outdoors During COVID-19